CNPP CNPP

 Prestatii
> Pensii
> Alte drepturi de asigurari...
> Indemnizatii prevazute de...
> Bilete de tratament
> Acte necesare

 


Indemnizatii prevazute de legi speciale

> Indemnizatiile si sporurile cuvenite veteranilor si vaduvelor de razboi - Legea nr. 49/1991, Legea nr. 44/1994
> Indemnizatia cuvenita fostilor detinuti politici - Decret-lege nr. 118/1990
> Indemnizatia cuvenita persoanelor persecutate din motive etnice - Legea nr. 189/2000
> Indemnizatia cuvenita persoanelor care au efectuat stagiul militar in detasamente de munca - Legea nr. 309/2002
> Indemnizatia privind pensiile I.O.V.R. - Legea nr. 49/1999
> Indemnizatia privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România - OUG 105/1999
> Indemnizatia privind recunoştinţa faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 - Legea nr. 341/2004
> Indemnizatia privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor - Legea nr. 578/2004
> Indemnizatia privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România - Legea nr. 109/2005
> Indemnizatia privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică - Legea nr. 8/2006


Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată

Categorii de beneficiari:

  • artiştii interpreţi sau executanţi, cetăţeni români, care au desfăşurat activitate artistic-interpretativă în regim de liber-profesionist în perioada 1 ianuarie 1950 – 27 septembrie 1999 pe teritoriul României sau în străinătate;

  • artiştii interpreţi sau executanţi liber-profesionişti care, urmare a unei boli profesionale, nu au mai putut desfăşura activitatea artistică şi care dovedesc această situaţie, precum şi faptul că au realizat o perioadă de activitate artistic-interpretativă în regim de liber-profesionist de minimum 5 ani.

Condiții de acordare a drepturilor: Artiştii interpreţi sau executanţi care au desfăşurat activitate artistic-interpretativă în regim de liber-profesionist beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru activitatea artistic-interpretativă, la îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

  • au vârsta standard de pensionare prevăzută de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

  • au realizat o perioadă de activitate artistic-interpretativă de minimum 10 ani;

  • realizează venituri nete lunare sub nivelul pensiei medii anuale pentru limită de vârstă şi stagiul complet de cotizare, din sistemul public de pensii, comunicată de Institutul Naţional de Statistică, aferentă anului anterior acordării indemnizaţiei.

Perioada de activitate artistic-interpretativă se constituie din:

  • însumarea anilor calendaristici în care s-a realizat o activitate artistic-interpretativă de cel puţin 92 de zile lucrătoare;

  • însumarea perioadelor reprezentând vechime în specialitate, realizată prin desfăşurarea de activitate artistic-interpretativă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, dar insuficientă pentru obţinerea unei pensii în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

Stabilirea calității de artişti interpreţi sau executanţi se face de către o Comisie ce funcționează în prezent pe lângă Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și care se pronunță prin Hotărâre. Documentele oficiale şi/sau dovezile solicitantului se depun de către acesta la Comisie, care le analizează, stabilește nivelul indemnizației cuvenite și emite o hotărâre, pe care o transmite beneficiarului și casei teritoriale de pernsii din raza de domiciliu a acestuia. Hotărârea Comisiei cuprinde pe lângă datele de identificare ale solicitantului şi cuantumul indemnizaţiei lunare cuvenite acestuia și o anexă din care rezultă perioada/perioadele de vechime luate în considerare la stabilirea indemnizației.

Stabilirea și plata indemnizației: Plata indemnizaţiei pentru activitatea artistic-interpretativă în regim de liber-profesionist se efectuează de casa teritorială de pensii competentă, prin decizie administrativă, pe baza hotărârii emisă de Comisie.

La primirea hotărârii Comisiei, casa teritorială de pensii are următoarele obligaţii:

a) să înregistreze hotărârea;

b) să verifice perioadele de vechime care au fost valorificate pentru stabilirea pensiei în sistemul public de pensii, în vederea identificării eventualelor suprapuneri. Indemnizaţia pentru activitatea artistic-interpretativă se plăteşte începând cu luna următoare celei în care s-a emis hotărârea Comisiei.

Pentru menţinerea în plată a indemnizaţiei, beneficiarii legii trebuie să depună la casa teritorială de pensii, până la sârşitul primului trimestru al fiecărui an, dovadă eliberată de organul fiscal din care să reiasă veniturile nete realizate în anul anterior. În situaţia în care dovada nu se depune în termen sau veniturile realizate în anul anterior sunt mai mari decât pensia medie anuală pentru limită de vârstă, comunicată de Institutul Naţional de Statistică, indemnizaţia se suspendă. Plata indemnizaţiei suspendate pentru motivele prezentate se reia cu luna următoare celei în care beneficiarul a înregistrat la casa teritorială de pensii dovada eliberată de organul fiscal din care rezultă nivelul veniturilor realizate.