CNPP CNPP

 Prestatii
> Pensii
> Alte drepturi de asigurari...
> Indemnizatii prevazute de...
> Bilete de tratament
> Acte necesare

 


Indemnizatii prevazute de legi speciale

> Indemnizatiile si sporurile cuvenite veteranilor si vaduvelor de razboi - Legea nr. 49/1991, Legea nr. 44/1994
> Indemnizatia cuvenita fostilor detinuti politici - Decret-lege nr. 118/1990
> Indemnizatia cuvenita persoanelor persecutate din motive etnice - Legea nr. 189/2000
> Indemnizatia cuvenita persoanelor care au efectuat stagiul militar in detasamente de munca - Legea nr. 309/2002
> Indemnizatia privind pensiile I.O.V.R. - Legea nr. 49/1999
> Indemnizatia privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România - OUG 105/1999
> Indemnizatia privind recunoştinţa faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 - Legea nr. 341/2004
> Indemnizatia privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor - Legea nr. 578/2004
> Indemnizatia privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România - Legea nr. 109/2005
> Indemnizatia privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică - Legea nr. 8/2006


Decretul-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat

Categorii de beneficiari:

Persoana cetăţean român, după data de 6 martie 1945 a fost persecutată din motive politice, după cum urmează:

 • a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracţiuni politice;

 • a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune;

 • a fost internată în spitale de psihiatrie;

 • a avut stabilit domiciliu obligatoriu;

 • a fost strămutată într-o altă localitate;

 • a fost deportată în străinătate după 23 august 1944;

 • a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reţinută în captivitate după încheierea armistiţiului.

Soţul (soţia) celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul detenţiei, internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, deportaţi, prizonieri sau cărora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.

Soțul/soția celui decedat după ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după întoarcerea din strămutare, din deportare, din prizonierat sau după încetarea măsurii de stabilire a domiciliului obligatoriu, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

Soţul (soţia) celui decedat în condiţiile de mai sus şi care, din motive de supravieţuire, a fost nevoit (nevoită) să divorţeze de cel închis, internat abuziv în spitale de psihiatrie.

Dovedirea situaţiilor prevăzute de lege se face de către persoanele interesate, cu acte oficiale eliberate de organele competente, iar în cazul în care nu este posibil, prin orice mijloc de probă prevăzut de lege.

Drepturi acordate:

 • indemnizație lunară acordată titularului în funcție de perioada de persecuție din motive politice (ani, luni, zile);

 • indemnizație în sumă fixă stabilită prin lege, pentru urmași (soțul /soția);

 •  alte facilități:

  • scutire de la plata impozitelor și a taxelor locale;

  • transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun aparţinând societăţilor cu capital de stat sau privat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou); în cazul societăţilor cu capital privat, costul abonamentelor de transport se decontează integral de la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază domiciliază beneficiarul;

  • 12 călătorii gratuite, anual, pe calea ferată română, cu clasa I, pe toate categoriile de trenuri de persoane, cu mijloace de transport auto sau cu mijloace de transport fluviale, după caz, la alegere, folosirea acestora fiind posibilă şi de către însoţitori, membri de familie, în cadrul numărului de călători stabilit pentru titular;

  • un billet pe an, gratuit, pentru tratament într-o staţiune balneoclimaterică;

  • scutire de plata taxelor de abonament pentru radio şi televizor;

  • prioritate  la instalarea unui post telefonic, precum şi scut;

  • asistență  medicală şi medicamente, în mod gratuit şi prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizărilor.

Fiecare an de detenţie sau internare  se consideră ca vechime în muncă un an şi şase luni. Perioadele de strămutare și domiciliu obligatoriu constituie vechime în muncă, dacă persoanele în cauză fac dovada că nu au putut să se încadreze în muncă în funcţii pentru care aveau pregătirea profesională. Se consideră vechime în muncă şi perioada în care o persoană aflată într-una dintre situaţiile susmenționate nu s-a putut încadra ca urmare a unei invalidităţi de gradul I sau II survenite în timpul în care s-a aflat în acea situaţie sau, ulterior, dacă dovedeşte că aceasta s-a produs din cauza ori în legătură cu persecuţia la care a fost supusă. Persoanele care fac dovada, prin hotărâre judecătorească de constatare, că nu au putut   să-şi exercite profesia sau, după caz, ocupaţia pe perioada în care au fost persecutate sau urmărite din motive politice beneficiază de vechime în muncă pe perioada în care s-au aflat în atare situaţie.

Stabilirea şi plata drepturilor:

Stabilirea calității de beneficiar al legii se face de către Comisiile ce funcționează în cadrul Agențiilor Teritoriale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, care se pronunță prin Decizie. Stabilirea şi plata indemnizației lunare se fac prin Decizie emisă de către casele teritoriale de pensii din raza de domiciliu a solicitantului, pe baza deciziilor emise de Agențiile Teritoriale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială cu consultarea, după caz, a filialelor judeţene ale Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România. Drepturile se acordă de la data de 1 a lunii următoare depunerii cererii și se  plătesc titularului sau mandatarului desemnat de acesta prin procură specială pentru încasarea drepturilor respective sau, la cererea titularului, se plătesc în contul curent sau contul de card sau contul de card personal deschis la o altă instituţie bancară cu care CNPP are în acest sens convenţie.

Beneficiază de prevederile legii și cetăţenii români cu domiciliul în străinătate.

Acte necesare: