CNPP CNPP

 Prestatii
> Pensii
> Alte drepturi de asigurari...
> Indemnizatii prevazute de...
> Bilete de tratament
> Acte necesare

 


Indemnizatii prevazute de legi speciale

> Indemnizatiile si sporurile cuvenite veteranilor si vaduvelor de razboi - Legea nr. 49/1991, Legea nr. 44/1994
> Indemnizatia cuvenita fostilor detinuti politici - Decret-lege nr. 118/1990
> Indemnizatia cuvenita persoanelor persecutate din motive etnice - Legea nr. 189/2000
> Indemnizatia cuvenita persoanelor care au efectuat stagiul militar in detasamente de munca - Legea nr. 309/2002
> Indemnizatia privind pensiile I.O.V.R. - Legea nr. 49/1999
> Indemnizatia privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România - OUG 105/1999
> Indemnizatia privind recunoştinţa faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 - Legea nr. 341/2004
> Indemnizatia privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor - Legea nr. 578/2004
> Indemnizatia privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România - Legea nr. 109/2005
> Indemnizatia privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică - Legea nr. 8/2006


Legea nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările şi completările ulterioare

Categorii de beneficiari şi drepturi:

Urmaşii eroilor-martiri, şi anume: soţul supravieţuitor, părinţii celui decedat şi fiecare dintre copiii acestuia. Aceştia au dreptul la o indemnizaţie lunară reparatorie calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare ce vor fi aplicaţi asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, astfel:

a) soţul supravieţuitor al celui decedat, dacă nu s-a recăsătorit un coeficient de 1,10;

b) fiecare dintre părinţii celui decedat - un coeficient de 0,50;

c) fiecare dintre copiii celui decedat, până la majorat sau până la terminarea studiilor, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, indiferent în întreţinerea cui se află - un coeficient de 1,10;

d) copiii eroilor-martiri, indiferent de vârstă, dacă nu sunt încadraţi în nicio formă de învăţământ ori nu realizează venituri din motive neimputabile lor – un coeficient de 1,10.

Luptătorii răniţi pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 sau în legătură cu aceasta. Aceştia au dreptul la o indemnizaţie lunară reparatorie calculată prin aplicarea următorilor coeficienţi asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, astfel:

a) 2,00 - pentru marii mutilaţi;

b) 1,75 - pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate;

c) 1,50 - pentru persoanele încadrate în gradul II de invaliditate;

d) 1,25 - pentru persoanele încadrate în gradul III de invaliditate;

e) 1,10 - pentru persoanele neîncadrate în grad de invaliditate.

Marii mutilaţi şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate beneficiază, pe lângă indemnizaţia prevăzută anterior, şi de o indemnizaţie de îngrijire ce se acordă lunar, calculată prin aplicarea coeficientului de multiplicare 0,50 asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Luptătorii reţinuţi pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 sau în legătură cu aceasta. Aceştia au dreptul la o indemnizaţie lunară reparatorie calculată prin aplicarea unui coeficient de 1,10 asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Luptătorii remarcaţi prin fapte deosebite pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 sau în legătură cu aceasta. Aceştia au dreptul la o indemnizaţie lunară reparatorie calculată prin aplicarea coeficientului 1,10 asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, numai dacă au un venit brut lunar realizat din salarii şi asimilat salariilor mai mic decât salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Copiii eroilor-martiri, indiferent de vârstă, dacă nu sunt încadraţi în nicio formă de învăţământ ori nu realizează venituri din motive neimputabile lor. Aceştia au dreptul la o indemnizaţie lunară reparatorie calculată prin aplicarea unui coeficient de 1,10 asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Prin motive neimputabile, se înţelege: - şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă; - nu le sunt oferite locuri de muncă de către agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul un loc de muncă corespunzător capacităţii de muncă sau pregătirii profesionale; - sunt refuzaţi de către angajatorul postului oferit de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă.

Stabilirea calităţii de revoluționar se face de către SSPR prin noul tip de certificat.

1. Persoanele care au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 şi care s-au aflat în una din următoarele situaţii:

a) a avut stabilit domiciliu obligatoriu;

b) a fost strămutată într-o altă localitate;

c) a fost deportată.

Aceştia au dreptul la o indemnizaţie lunară reparatorie calculată prin aplicarea unui coeficient de 1,10 asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

2. Soţul persoanei care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987. Acesta are dreptul la o indemnizaţie lunară reparatorie calculată prin aplicarea unui coeficient de 1,10 asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Constatarea calităţii de persoană care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 se face de către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială prin hotărâre motivată.

Luptătorii răniţi/reţinuţi/remarcaţi prin fapte deosebite/urmaşii eroilor-martiri/persoanele care au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987/soţul şi urmaşii acestora beneficiază şi de următoarele drepturi acordate prin casele teritoriale de pensii:

  • pensionarea cu 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard, prevăzută de lege;

  • o indemnizaţie lunară, adăugată la pensia pentru limită de vârstă, echivalentă cu un coeficient de 0,6 asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat utilizat la calculul indemnizaţiilor este 1836 lei, aprobat prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 12/2010.

Acte necesare: Pentru Luptătorii răniţi, reţinuţi şi remarcaţi prin fapte deosebite:

a) cererea de acordare a indemnizaţiei;

b) buletinul de identitate/cartea de identitate (original şi copie);

c) certificatul eliberat de S.S.SP.R. (original şi copie);

d) adeverinţă eliberată de S.S.P.R. (original);

e) legitimaţie (original şi copie);

f) decizie de încadrare în grad de invaliditate (în cazul luptătorilor răniţi încadraţi într-un grad de invaliditate);

g) declaraţia pe propria răspundere referitoare la venitul realizat din salarii şi asimilat salariilor (în cazul luptătorilor remarcaţi prin fapte deosebite);

h) decizie de pensie pentru limită de vârstă, după caz.

Pentru urmaşii eroilor-martiri (soţul supravieţuitor, părinţii şi fiecare dintre copiii celui decedat):

a) cererea de acordare a indemnizaţiei;

b) buletinul de identitate/cartea de identitate (original şi copie);

c) certificatul eliberat de S.S.P.R. (original şi copie);

d) adeverinţă eliberată de S.S.P.R. (original);

e) legitimaţie (original şi copie);

f) documente de stare civilă (certificat naştere, certificat căsătorie, etc.) copie şi original;

g) declaraţia pe proprie răspundere din care să rezulte că soţul supravieţuitor nu s-a recăsătorit;

h) adeverinţe de şcolarizare;

î) declaraţie pe propria răspundere că nu sunt încadraţi în nicio formă de învăţământ ori nu realizează venituri din motive neimputabile (numai în cazul copiilor eroilor-martiri, indiferent de vârstă) şi, după caz, certificatul de încadrare în grad de handicap, decizia de încadrare în grad de invaliditate, adeverinţa eliberată de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, documentul prin care sunt refuzaţi de către angajator pentru postul oferit de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă;

i) decizie de pensie pentru limită de vârstă, după caz.

Pentru persoanele care au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987/soţul şi urmaşii acestora:

a) cererea de acordare a indemnizaţiei;

b) buletinul de identitate/cartea de identitate (original şi copie);

c) hotărâre emisă de agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială (original şi copie);

d) decizie de pensie pentru limită de vârstă, după caz.

Plata indemnizațiilor prevăzute de lege se face prin decizie emisă de către casele teritoriale de pensii, pe baza documentelor menţionate mai sus pentru fiecare categorie de beneficiari.