CNPP CNPP

 Prestatii
> Pensii
> Alte drepturi de asigurari...
> Indemnizatii prevazute de...
> Bilete de tratament
> Acte necesare

 


Indemnizatii prevazute de legi speciale

> Indemnizatiile si sporurile cuvenite veteranilor si vaduvelor de razboi - Legea nr. 49/1991, Legea nr. 44/1994
> Indemnizatia cuvenita fostilor detinuti politici - Decret-lege nr. 118/1990
> Indemnizatia cuvenita persoanelor persecutate din motive etnice - Legea nr. 189/2000
> Indemnizatia cuvenita persoanelor care au efectuat stagiul militar in detasamente de munca - Legea nr. 309/2002
> Indemnizatia privind pensiile I.O.V.R. - Legea nr. 49/1999
> Indemnizatia privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România - OUG 105/1999
> Indemnizatia privind recunoştinţa faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 - Legea nr. 341/2004
> Indemnizatia privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor - Legea nr. 578/2004
> Indemnizatia privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România - Legea nr. 109/2005
> Indemnizatia privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică - Legea nr. 8/2006


Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, cu modificările și completările ulterioare

Categorii de beneficiari:

Soţul supravieţuitor al unei persoane care, la data decesului, avea calitatea de pensionar, după caz, în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat sau în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori.

Condiţii de acordare:

a) este pensionar din sistemul public de pensii şi are cel puţin vârsta standard de pensionare, prevăzută în anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare (în prezent Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare);

b) nu beneficiază de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public;

c) nu s-a recăsătorit după decesul soţului;

d) durata căsătoriei cu soţul care a decedat a fost de cel puţin 10 ani. În cazul în care durata căsătoriei a fost mai mică de 10 ani, dar cel puțin 5 ani, cuantumul ajutorului lunar se diminuează proporțional;

e) nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare (în prezent art.6 din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare);

f) are domiciliul pe teritoriul României.

Ajutorul lunar se acorda în situaţia în care cuantumurile drepturilor de pensie realizate la data solicitării de către beneficiari sunt mai mici de:

a) 364 lei, în situaţia soţului supravieţuitor care beneficiază de pensie stabilită în baza prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare (în prezent Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare) sau stabilită în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, precum şi în situaţia soţului supravieţuitor care beneficiază atât de pensie stabilită în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, cât şi în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori;

b) 140 lei, în situaţia soţului supravieţuitor care beneficiază numai de pensie stabilită în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori.

Stabilirea şi plata ajutorului lunar

Ajutorul lunar se stabileşte prin decizie emisă de casa teritorială de pensii, din raza de domiciliu a solicitantului, pe baza următoarelor documente:

a) cererea de acordare a ajutorului lunar;

b) copia buletinului de identitate sau a cărţii de identitate din care să rezulte codul numeric personal;

c) copia certificatului de naştere al soţului supravieţuitor;

d) copia certificatului de căsătorie;

e) copia certificatului de deces al soţului decedat;

f) copia deciziei de pensie/talonului de pensie sau, după caz, dovada depunerii la casa teritorială de pensii, anterior decesului, a cererii de pensionare a soţului decedat;

g) copia deciziei de pensie/talonului de pensie sau, după caz, dovada depunerii la casa teritorială de pensii a cererii de pensionare a soţului supravieţuitor;

h) declaraţia pe propria răspundere, sub sancţiunea prevederilor art. 292 din Codul penal, din care să rezulte că soţul supravieţuitor nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare (în prezent art. 6 din Legea nr.263/2010, cu modificările și completările ulterioare), că nu s-a recăsătorit după decesul soţului şi că nu beneficiază de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public;

i) alte documente necesare stabilirii ajutorului lunar, după caz.

Ajutorul lunar se acordă începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii cererii la casa teritorială de pensii.