CNPP CNPP

 Prestatii
> Pensii
> Alte drepturi de asigurari...
> Indemnizatii prevazute de...
> Bilete de tratament
> Acte necesare

 


Indemnizatii prevazute de legi speciale

> Indemnizatiile si sporurile cuvenite veteranilor si vaduvelor de razboi - Legea nr. 49/1991, Legea nr. 44/1994
> Indemnizatia cuvenita fostilor detinuti politici - Decret-lege nr. 118/1990
> Indemnizatia cuvenita persoanelor persecutate din motive etnice - Legea nr. 189/2000
> Indemnizatia cuvenita persoanelor care au efectuat stagiul militar in detasamente de munca - Legea nr. 309/2002
> Indemnizatia privind pensiile I.O.V.R. - Legea nr. 49/1999
> Indemnizatia privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România - OUG 105/1999
> Indemnizatia privind recunoştinţa faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 - Legea nr. 341/2004
> Indemnizatia privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor - Legea nr. 578/2004
> Indemnizatia privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România - Legea nr. 109/2005
> Indemnizatia privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică - Legea nr. 8/2006


Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive entice, cu modificările și completările ulterioare

Categorii de beneficiari:

Persoana, cetăţean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuții din motive etnice, după cum urmează:

 • a fost deportată în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate;

 • a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare;

 • a fost refugiată, expulzată sau strămutată în altă localitate;

 • a făcut parte din detașamentele de muncă forţată;

 • a fost supraviețuitoare a trenului morţii;

 • soţul sau soţia persoanei asasinate ori executate din motive etnice sau în urma masacrelor îndreptate împotriva populaţiei minoritare, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

 • persoanele care aveau domiciliul pe teritoriul statului român sau pe teritoriile româneşti vremelnic ocupate de către alte state, indiferent dacă localitatea în care au fost refugiate, expulzate sau strămutate se afla sub administraţie românească ori sub administraţia acelor state;

 • soțul supraviețuitor la persoanei decedate, din categoria celor  prevăzuți de lege.

Drepturi acordate:

 • indemnizație lunară acordată titularului în funcție de perioada de persecuție din motive etnice (ani, luni, zile)

 •  indemnizație în sumă fixă stabilită prin lege, pentru urmași (soțul supraviețuitor al persoanei decedate);

 • alte facilități:

  • scutire de la plata impozitelor și a taxelor locale;

  • transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun aparţinând societăţilor cu capital de stat sau privat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou); în cazul societăţilor cu capital privat, costul abonamentelor de transport se decontează integral de la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază domiciliază beneficiarul;

  • 6 călătorii dus-întors, gratuite, anual, pe calea ferată română, cu clasa I, cu mijloace de transport auto sau, după caz, cu mijloace fluviale, la alegere; în cadrul numărului de călătorii stabilit pentru titular acesta poate oferi gratuitatea călătoriei şi pentru o persoana care sa îl însoţească şi sa îl ajute pe timpul călătoriei;

  • un bilet pe an, gratuit, pentru tratament într-o staţiune balneoclimaterică;

  • scutire de plata taxelor de abonament pentru radio şi televizor;

  • prioritate la instalarea unui post telefonic, precum şi scut;

  • asistență medicală şi medicamente, în mod gratuit şi prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizărilor.

Perioada în care persoana persecutată din motive etnice nu s-a putut încadra în muncă, ca urmare a unei invalidități de gradul I sau II survenite ca urmare a persecuției, constituie vechime în muncă şi se ia în considerare la stabilirea pensiei şi a celorlalte drepturi ce se acordă în funcţie de vechimea în muncă.

Dovedirea situaţiilor prevăzute de lege se face de către persoanele interesate, cu acte oficiale eliberate de organele competente, iar în cazul în care nu este posibil, prin orice mijloc de probă prevăzut de lege.

Stabilirea calității de beneficiar al legii se face de către o comisie ce funcționează în cadrul caselor teritoriale de pensii din raza de domiciliu a solicitantului, care se pronunță printr-o hotărâre. Solicitantul depune o cerere împreună cu unul dintre următoarele documente:

 • acte eliberate de Crucea Roşie Internaţională;

 • acte eliberate de lagărele de concentrare;

 • livrete militare sau adeverinţe eliberate de U.M. 02405 Piteşti, pentru persoanele care au fost în detaşamentele de muncă obligatorie;

 • carnete/foi de pontaj privind zilele de muncă obligatorie;

 • adeverințe eliberate de Arhivele Naţionale Române sau de direcţiile judeţene ale acestora, ordine, dispoziţii, etc.;

 • certificate sau adeverinţe de la autorităţile militare ori civile româneşti;

 • adeverințe eliberate de alte autorităţi din Transnistria, etc..

Stabilirea și plata indemnizației:

Stabilirea și plata indemnizației se face, prin decizie, de către casa teritorială de pensii în a cărei rază solicitantul are domiciliul sau reședința, pe baza hotărârii emisă de comisie.