CNPP CNPP

 Home
> Informatii utile
> Software
> Comunicate de presă
> Link-uri
> Program C.J.P. ARAD
> Formulare
> Sitemap
> Informatii de interes public
> Declaratii de avere
> Achizitii publice
> Somatii CJP Arad
> Accidente de munca/Boli Profesionale

 


Informatii de interes public


Informatii de interes public care se comunica din oficiu conform Legii nr. 544/2001:

- actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Casei Judetene de Pensii ARAD sunt:

- H.G. nr.118/2012 privind aprobarea statutului Casei Nationale de Pensii Publice

                           Director executiv: Mihaela Adriana Vasil
                           Director executiv adj. - Directia Economica, Evidenta Contribuabili: Camelia Precup
                           Director executiv adj. - Directia Stabiliri si Plati Prestatii: Viorica Ciupe

 • numele si prenumele functionarului public, responsabil cu difuzarea informatiilor publice:

                           Consilier juridic Ioana Silvia Socol

- documentele produse sau gestionate:

 • declaratii nominale
 • declaratii de asigurari sociale
 • contracte de asigurare
 • dosare si decizii de pensie
 • dosare medicale
 • dosare pentru acordarea drepturilor prevazute de legi speciale
 • dosare cu accidente de munca si boli profesionale
 • documente pentru acordarea biletelor de tratament
 • documente pentru recuperarea drepturilor incasate necuvenit
 • documente privind activitatea juridical
 • documente contabile
 • raportari si corespondenta

Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate. Împotriva refuzului se poate depune reclamație la conducătorul autorității sau al instituției publice, respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință de către persoana lezată. În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei raza teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului.

Unul dintre drepturile fundamentale ale cetăţenilor României garantat prin intermediul Constituţiei este accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public.

Asigurarea de către autorităţile şi instituţiile publice a accesului la informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public şi al Hotărârii nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public public.

Informaţia de interes public reprezintă orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

Potrivit legii, există informaţii de interes public la care accesul este exceptat, şi anume:

 • informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 • informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
 • informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
 • informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţă, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
 • informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
 • informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

Legea împarte informaţiile publice gestionate de o autoritate sau instituţie publică în două categorii, din punct de vedere al modului de acces:

 • informaţii oferite din oficiu;
 • informaţii oferite la cerere.
Informaţiile oferite din oficiu sunt acele informaţii pe care autoritatea sau instituţia publică trebuie să le facă publice (prin afişare la sediul autorităţii sau al instituţiei publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, în publicaţii proprii, precum şi în pagina de internet proprie şi prin punerea la dispoziţia cetăţenilor, spre consultare, la sediul autorităţii sau al instituţiei publice, în spaţii special destinate acestui scop) fără ca cetăţeanul să fie nevoit să formuleze o cerere în acest sens.


Informatii de interes public: