CNPP CNPP

 Home

> Informatii utile
   > Pilonul II (pensii private obligatorii)
   > Plata pensiilor in strainatate
> Software
> Comunicate de presă
> Link-uri
> Program C.J.P. Arad
> Formulare
> Sitemap
> Informatii de interes public
> Declaratii de avere
> Somatii CJP Arad

 


COMUNICAT DE PRESĂ

Descărcați Adobe Acrobat Reader®

22 Februarie 2023

COMUNICAT DE PRESĂ

Ref: Restituirea unor contribuții de asigurări sociale de sănătate

În Monitorul Oficial, Partea I nr.138 din 17 februarie 2023 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 4/2023 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate, reținută din veniturile din pensii în perioada 1 ianuarie - 27 decembrie 2022, aferentă perioadei 1 ianuarie - 27 decembrie 2022, va fi restituită, din oficiu, lunar, în perioada 1 martie 2023 - 28 februarie 2024.

Restituirea eşalonată a contribuției de asigurări sociale de sănătate se aplică şi în cazul hotărârilor judecătoreşti devenite executorii în perioada 28 decembrie 2022 - 28 februarie 2023.

În cursul termenului precizat mai sus, respectiv 1 martie 2023 – 28 februarie 2024, orice procedură de executare silită se suspendă de drept.

Măsura de restituire a contribuției de asigurări sociale de sănătate nu vizează persoanele cărora li se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi cărora, în urma reţinerii acestor sume, nu le-au fost diminuate cuantumurile nete ale pensiei aflate în plată în anul 2022.

În cazul decesului titularului drepturilor de pensie, restituirea sumelor cuvenite se va efectua către moştenitorii legali ai acestuia, pe baza cererii depuse la casa teritorială de pensii în evidenţa căreia se afla titularul dreptului la data decesului.

- * -

21 Februarie 2023

COMUNICAT DE PRESĂ

În atenţia angajatorilor şi a contabililor

Ref: informare despre interzicerea trecerii CNP-ul altei persoane în declaraţia nominală (D112), la numele persoanelor care nu au generat CNP de către autorităţile române

Prin prezenta vă comunicăm că am constatat că în unele declaraţii nominale (D112) depuse de angajatori, la numele anumitor persoane (lucrători migranţi NON UE), precum şi la cetăţeni români, au fost trecute CNP-uri ale altor persoane.
Potrivit art. 15. - (1) din Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, în sistemul public de pensii, evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale se realizează pe baza codului numeric personal al asiguratului.
(2) Datele cu caracter personal actualizate pentru toţi cetăţenii români, cetăţenii Uniunii Europene, ai statelor membre ale Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene şi pentru străinii care au înregistrată rezidenţa/şederea în România, precum şi ale persoanelor pentru care CNPP întocmeşte documentaţii de plată şi/sau efectuează plata unor prestaţii sociale sunt furnizate acesteia gratuit de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, după caz.

Rugăm persoanele care întocmesc declaraţia (D112) să nu treacă în declaraţia (D112) persoane care nu au emis CNP de către autorităţile române şi deasemenea să nu treacă în declaraţie la numele persoanelor care nu au atribuit CNP, de către autorităţile române, CNP-ul altor persoane.

Se vor înregistra în contabilitate obligaţiile de plată ale CAS-ului pentru toţi salariaţii şi se vor plăti aceste obligaţii, iar în declaraţia nominală (D112) vor fi trecute numai persoanele care au atribuit CNP, urmând ca ulterior, în momentul atribuirii CNP-ului de către autorităţile române să se depună declaraţii (D112) rectificative, în care să figureze toate persoanele angajate, inclusiv cele care nu au fost cuprinse în declaraţia iniţială.

Având în vedere că obligaţiile au fost achitate pentru toţi salariaţii, dar au fost cuprinse în declaraţia iniţială doar persoanele care au atribuit CNP, vor exista plăţi în plus la CAS în luna respectivă, iar în momentul depunerii declaraţiilor rectificative se vor regla plăţile efectuate cu datele din declaraţiile rectificative.

În cazul în care aţi depus declaraţii nominale (D112) în care aţi trecut la anumite persoane codul numeric personal al altor persoane, vă rugăm să depuneţi deîndată declaraţii rectificative şi să efectuaţi corecţiile necesare.

Casa Judeţeană de Pensii Arad a înştiinţat atât persoanele în cauză, cât şi angajatorii despre necesitatea depunerii de declaraţii rectificative pentru corectarea erorilor.

Trecerea CNP-ului altei persoane în declaraţia nominală (D112), poate avea consecinţe diferite:
- persoana căreia i se trece alt CNP nu beneficiază de stagiu de cotizare (vechime în muncă) pentru perioada respectivă, nici de drepturi de pensie;
- persoana al cărui CNP este trecut în declaraţia (D112) beneficiază de stagiu de cotizare (vechime în muncă) pentru perioada respectivă ILEGAL, deoarece nu a lucrat la respectivul angajator;
- dacă CNP-ul trecut în declaraţia (D112) aparţine unei persoane care este înscrisă la un fond de pensii administrat privat (pilonul II), CNPP virează contribuţia de 3,75% către fondul de pensii administrat privat pe baza CNP-ului trecut în declaraţia (D112), iar în caz de depunere ulterior de declaraţii rectificative, informaţiile nu se transmit fondului de pensii administrat privat, astfel sumele virate rămân înregistrate greşit în contul altei persoane;
- dacă CNP-ul trecut în declaraţia (D112) aparţine unei persoane care este pensionară şi are o pensie mai mică decât 3000 de lei, persoana respectivă apare cu venituri realizate şi nu beneficiază de ajutorul financiar prevăzut de OUG nr. 168/2022 (în cuantum până la 1000 lei în funcţie de nivelul veniturilor lunare), iar în caz de depunere ulterior de declaraţii rectificative, listele cu persoanele beneficiare nu se refac, astfel că persoana respectivă rămâne fără ajutorul financiar;
- dacă CNP-ul trecut în declaraţia (D112) aparţine unei persoane care se încadrează în categoria persoanelor vulnerabile, persoana respectivă nu va beneficia de sprijinul acordat persoanelor vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile conform OUG nr. 166/2022 (cuantum de 1400 lei pe an), iar în caz de depunere ulterior de declaraţii rectificative, listele cu persoanele beneficiare nu se refac, astfel că persoana respectivă rămâne fără cardul de energie.

Informaţii suplimentare la numărul de telefon 0257 210 120.

- * -

01 Februarie 2023

COMUNICAT DE PRESĂ

Ref:  Carnete de muncă neridicate de la Casa Judeţeană de Pensii Arad

La Casa Judeţeană de Pensii Arad sunt depozitate un număr 1.390 carnete de muncă neridicate de către titulari.
Carnetele de muncă sunt ale unor persoane care au fost asigurate în sistemul public de pensii pe bază de declaraţie sau contract de asigurare socială, precum şi ale unor persoane care au depus carnetele de muncă pentru a fi prelucrate datele referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, în baza Hotărârii de Guvern nr. 1768/2005 şi care nu au le-au ridicat până în prezent.
Carnetele de muncă pot fi ridicate de către titulari de la sediul Casei Judeţene de Pensii Arad, str. Voluntarilor, nr. 2A, camera 9, pe baza actului de identitate.   
Informaţii suplimentare la numărul de telefon 0257 210 120.

- * -

20 Ianuarie 2023

COMUNICAT DE PRESĂ

Ref:  Informaţii referitoare la asigurarea şi plata retroactivă a contribuţiei de asigurări sociale de stat pentru o perioada de cel mult 6 ani, în vederea înscrierii la pensie pentru limită de vârstă, conform OUG nr. 163/2020

În conformitate cu prevederile OUG nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii, persoanele care nu au calitatea de pensionari, pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă din sistemul public, pot efectua plata contribuţiei de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare.
Contractul de asigurare poate fi încheiat pentru perioade în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în ţară, în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaţionale în domeniul securităţii sociale.
Perioadele de timp pentru care se poate încheia contractul de asigurare socială şi efectua plata contribuţiei de asigurări sociale sunt cele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani şi data împlinirii vârstei standard de pensionare.
Contractul de asigurare socială se încheie între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei.
Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială care nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.
Contribuţia de asigurări sociale datorată se calculează prin aplicarea asupra bazei lunare de calcul a cotei contribuţiei de asigurări sociale, prevăzută la art. 138 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.
Potrivit art. 1 din Hotărârea de Guvern nr. 1447 din 8 decembrie 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 1186 din 9 decembrie 2022, începând cu data de 1 ianuarie 2023, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, se stabileşte la suma de 3.000 lei lunar.
Ţinând cont de prevederile legale mai sus menţionate, anunţăm persoanele care doresc să încheie contract de asigurare socială în baza OUG nr. 163/2020, că începând cu data de 1 ianuarie 2023, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale este de 3.000 lei, iar cuantumul lunar al contribuţiei este de 750 lei.
Contractele încheiate înaintea datei de 1 ianuarie 2023 rămân nemodificate.
Informaţii suplimentare se pot obţine Casa Judeţeană de Pensii Arad, str. Voluntarilor, nr. 2A,  camera 9.

- * -

11 Ianuarie 2023

COMUNICAT DE PRESĂ

În atenţia persoanelor asigurate pe bază de contract de asigurare socială încheiat cu Casa Judeţeană de Pensii Arad

Ref:  Modificări legislative referitoare la contribuţiile de asigurări sociale

În conformitate cu prevederile articolului nr. 36 din Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru persoanele asigurate în baza unui contract de asigurare socială prevăzute art. 6, alin. (2), o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puţin decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Potrivit art. 1 din Hotărârea de Guvern nr. 1447 din 8 decembrie 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 1186 din 9 decembrie 2022, începând cu data de 1 ianuarie 2023, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, se stabileşte la suma de 3.000 lei lunar.

Conform art. 138 din Legea nr. 227/2015, privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cota de contribuţie de asigurări sociale pentru persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale este de 25%.

Ţinând cont de prevederile legale mai sus menţionate, anunţăm persoanele asigurate în sistemul public de pensii pe bază de contract de asigurare socială, încheiat cu Casa Judeţeană de Pensii Arad, al căror venit asigurat înscris în contractul de asigurare este mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, că începând cu data de 01.01.2023, venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de 3.000  lei, iar cuantumul lunar al contribuţiei este de 750 lei.

- * -

09 Ianuarie 2023

COMUNICAT DE PRESĂ

Referitor la efectele deciziei nr. 650 din 15 decembrie 2022
a Curții Constituționale a României

După cum se cunoaște, deja, în data de 28 decembrie 2022, în Monitorul Oficial nr. 1262, a fost pubicată Decizia nr. 650 din data de 15 decembrie 2022 a Curții Constituționale a României, prin care dispozițiile referitoare la contribuția de asigurări sociale de sănătate cuprinse în O.U.G. nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, au fost declarate neconstituționale.

Subliniem faptul că, în conformitate cu dispoziţiile alin. (4) al art. 147 din Constituţia României, “Deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor.”

Pe cale de consecință, contribuțiile de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din pensii care depășesc suma de 4000 de lei nu se mai rețin de la data de 28 decembrie 2022.

Având în vedere că documentele de plată/de informare (taloanele de pensie) aferente drepturilor lunii ianuarie 2023 erau deja tipărite și distribuite în teritoriu la data publicării Deciziei CCR, Casa Națională de Pensii Publice va avea posibilitatea de a implementa dispozițiile acesteia prin neaplicarea contribuției de asigurări sociale de sănătate și restituirea sumelor reținute cu acest titlu de la data publicării Deciziei, începând cu luna februarie 2023.

De reținut!!!

 • Aplicarea întocmai a dispozițiilor Deciziei nr.650/2022 a Curții Constituționale a României nu presupune restituirea contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate aferente întregului an 2022;
 • Restituirea sumelor care fac obiectul Deciziei se face din oficiu; ca atare, nu este  necesară depunerea unei cereri la casa teritorială de pensii în evidența căreia se află pensionarul.
- * -

15 Septembrie 2022

COMUNICAT DE PRESĂ

În atenția copiilor beneficiari ai pensiei de urmaș

           Conform prevederilor art.84 lit. b) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, copiii au dreptul la pensie de urmaş dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani.

Potrivit prevederilor art. 114 alin. (2) din Legea 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia copilului, beneficiar al unei pensii de urmaş, în condiţiile prevăzute la art. 84 lit. b), care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie 2022.

Având în vedere prevederile legale sus-amintite, ca regulă generalăcopiii urmași în vârstă de peste 16 ani, au obligația să prezinte adeverința din care să rezulte că în anul școlar în curs, respectiv 2022 – 2023  urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii. Data scadentă de depunere a adeverinței este 23 septembrie 2022.

În cazul nedepunerii adeverinței menționate, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie a anului în curs se reține de la plată potrivit procedurii.

Totodată, menţionăm că întrucât anul universitar începe cu 1 octombrie și, în consecință, studenții urmași, în vârstă de până la 26 ani, sunt în imposibilitatea prezentării până la data de 23 septembrie a dovezii privind continuarea studiilor, într-o primă fază, aceștia au obligația ca până la data de 23 septembrie 2022 să depună la sediul caselor teritoriale de pensii o declarație pe propria răspundere în acest sens. În cazul nedepunerii declarației pe propria răspundere în sensul continuării studiilor, până la data de 23 septembrie 2022, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie va fi reținută de la plată, potrivit procedurii.

De asemenea, facem precizarea că studenții urmași care au depus declaraţia pe propria răspundere au obligația ca până la data de 25 octombrie 2022 să prezinte caselor teritoriale de pensii adeverința în original din care să rezulte că în anul universitar în curs, urmează o formă de învățământ superior, organizată potrivit legii.

Recomandăm ca aceste documente să fie transmise prin e-mail la adresa: plati.arad@cnpp.ro, prin fax la nr. 0257.214.061, până la data de 23 septembrie, ulterior adeverința trebuie depusă, în original, până la data de 25 octombrie 2022.

În situația neprezentării adeverinței prin care se face dovada continuării studiilor, într-una din formele menţionate până la data de 25 octombrie 2022, pensia de urmaș aferentă lunii noiembrie va fi reținută de la plată, potrivit procedurii.

- * -

08 Iunie 2022

COMUNICAT DE PRESĂ

Precizări
Referitoare la aplicarea dispozitiilor oug 74/2022 privind ajutorul financiar de 700 de lei care se acordă pensionarilor și beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, cu venituri mai mici de 2000 de lei

 • Ajutorul financiar reglementat prin OUG nr.74/2022 se acordă o singură dată, în luna iulie, acelor beneficiari ai căror venituri lunare cumulate sunt mai mici de 2000 de lei. Sunt avute în vedere următoarele categorii de venituri:
 • pensiile din sistemul public de pensii și din sistemele neintegrate sistemului public de pensii, care se plătesc în luna iulie 2022;
 • venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, care se plătesc în luna iulie 2022 prin casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale;
 • venituri din indemnizația socială pentru pensionari;
 • venituri din salarii și asimilate salariilor, realizate în luna aprilie 2022.
 • Ajutorul financiar se acordă din oficiu, prin casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale.

De reținut:

 • În cazul persoanelor care beneficiază de pensie de urmaș, ajutorul financiar se acordă fiecărui urmaș în parte;
 • Ajutorul financiar se acordă în cuantumul integral de 700 de lei, chiar dacă veniturile plătite în luna iulie sunt aferente unei fracțiuni din luna iulie 2022;
 • La stabilirea plafonului de 2000 de lei nu se au în vedere eventualele sume reprezentând drepturi restante aferente unor perioade anterioare, care se plătesc în luna iulie;
 • Ajutorul financiar se acordă doar persoanelor îndreptățite care au domiciliul în România, nu și celor care au locul de ședere/reședința obișnuită în străinătate;
 • Ajutorul financiar se suportă din bugetul de stat;
 • Ajutorul financiar nu intră în calculul contribuției bănești individuale în vederea obținerii unui bilet de tratament balnear și nu este supus executării silite.
- * -

22 Februarie 2022

COMUNICAT DE PRESĂ

În atenția persoanelor care dețin cont în Portalul CNPP și care doresc transmiterea în format electronic a documentului de informare cu privire la plata drepturilor care se achită prin intermediul caselor teritoriale de pensii

Din data de 21.02.2022, aplicația care permite transmiterea documentului de informare în format electronic a devenit funcțională.
Procedura prevede utilizarea unei cereri tip care se descarcă, se completează, se semnează olograf/electronic, după caz și se transmite prin Portal, accesând secțiunea "Depunere cereri și documente".
Pentru a vă facilita acest demers, redăm mai jos pașii pe care trebuie să îi urmați.
Pentru transmiterea documentului de informare prin funcționalitatea care a fost dezvoltata în PORTAL, cererea va fi adăugată în PORTAL numai prin contul personal al beneficiarului, astfel:

 • Se accesează contul online din fereastra de autentificare de pe pagina principală a www.cnpp.ro, prin introducere e-mail și parolă;
 • Se accesează secțiunea "Completare formulare" – "Depuneri cereri si documente" – "Pensii" – "Document de informare";
 • Se selectează "Transmiterea documentului de informare online" și se completează câmpurile obligatorii din fereastra "Depunere documente";
 • Anumite informații legate de datele de identificare sunt preluate în mod automat, dar există și posibilitatea ca acestea să fie modificate de solicitant;
 • Numerele de dosar de pensie și de alte drepturi/indemnizații se preiau în mod automat din sistem;
 • Documentul Cerere pentru transmiterea documentului de informare online trebuie încărcat. Acesta poate fi descărcat prin click pe Descarcă aici din fereastra Fișiere de încărcat. După descărcare, cererea tip se completează, se semnează olograf/electronic, după caz și se încarcă prin click pe butonul Alege fișier;
 • Se completează codul CAPTCHA din chenarul verde, apoi click pe butonul Salvează și trimite;
 • Se afișează mesajul: Cererea a fost transmisă cu succes către CNPP. Mesajul indică faptul că cererea a ajuns, în vederea prelucrării, la casa teritorială de pensii care a fost selectată de pensionar la momentul completării electronice;
 • Beneficiarul va primi de la PORTAL@CNPP.RO un e-mail de informare cu numărul de înregistrare alocat din PORTAL;
 • Beneficiarul va primi un alt e-mail de la PORTAL@CNPP.RO, de înregistrare a cererii în cadrul sistemului CNPP - număr alocat din Registratura casei teritoriale de pensii unde s-a depus cererea;
 • În secțiunea Cererile mele pot fi vizualizate detalii legate de cererea depusă;
 • Beneficiarul va primi un e-mail de informare după aprobarea cererii în cadrul sistemului CNPP.

Accesarea documentului de informare online
Exista doua posibilități de accesare a documentului de informare de către solicitant

 • Documentul de informare  poate fi accesat prin PORTAL, din contul utilizatorului: "Datele mele din sistemul public de pensii" -> "Document informare plata pensie";
 • Documentul de informare poate fi accesat din e-mail-ul solicitantului unde se va transmite o informare ce  conține linkul către documentul generat.

Accesarea documentului de informare generat în PORTAL se poate efectua doar in situația în care pe dispozitivul utilizat de solicitant,  acesta din urma este logat in contul de PORTAL sau a  salvat anterior datele de logare la PORTALUL CNPP.
În caz contrar, va apare un mesaj de tipul: Raportul solicitat nu există.
În această situație se va proceda astfel:

 • Se accesează contul online din fereastra de autentificare de pe pagina principala a www.cnpp.ro, prin introducere e-mail și parolă;
 • Se accesează: "Datele mele din sistemul public de Pensii" – "Document informare plată pensie";

Verificarea autenticității documentului de informare
Pentru verificarea autenticității documentului de informare de către instituții/societăți/autorități publice, pe PORTAL a fost creată secțiunea "Contact – Verificare document de informare".
Verificarea se poate face astfel:

 • Prin introducerea identificatorului unic existent pe documentul de informare;
 • Prin scanarea codului QR existent pe documentul de informare, ceea ce presupune folosirea unei aplicații de citire a codului QR.
- * -

12 Ianuarie 2022

COMUNICAT DE PRESĂ

În atenţia persoanelor asigurate pe bază de contract de asigurare socială încheiat cu Casa Judeţeană de Pensii Arad

Referitor la modificări legislative referitoare la contribuţiile de asigurări sociale

În conformitate cu prevederile articolului nr. 36 din Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru persoanele asigurate în baza unui contract de asigurare socială prevăzute art. 6, alin. (2), o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puţin decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
Potrivit art. 1 din Hotărârea de Guvern nr. 1.071 din 4 octombrie 2021, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, se stabileşte la suma de 2.550 lei lunar.

Conform art. 138 din Legea nr. 227/2015, privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cota de contribuţie de asigurări sociale pentru persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale este de 25%.

Ţinând cont de prevederile legale mai sus menţionate, anunţăm persoanele asigurate în sistemul public de pensii pe bază de contract de asigurare socială, încheiat cu Casa Judeţeană de Pensii Arad, al căror venit asigurat înscris în contractul de asigurare este mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, că începând cu data de 01.01.2022, venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de 2.550  lei, iar cuantumul lunar al contribuţiei este de 638 lei.

- * -

02 Noiembrie 2021

COMUNICAT DE PRESĂ

În atenția beneficiarilor de bilete de tratament!

Distribuirea biletelor repartizate Casei Județene de Pensii Arad pentru seria 16 (cu începere din data de 16 Noiembrie 2021) se va face începând cu data de 02 Noiembrie a.c..
Menționăm faptul că potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1161/25.10.2021 accesul în hoteluri este permis doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
Biletele de tratament sunt disponibile în următoarele stațiuni: 1 Mai - Oradea, Buziaș, Felix, Geoagiu, Moneasa, Olănești.
Informații privind biletele de tratament se pot obține la numărul de telefon 0257 280 154 sau la sediul Casei Județene de Pensii Arad, str. Voluntarilor, nr. 2A, Arad, parter, camera 2.

- * -

01 Noiembrie 2021

COMUNICAT DE PRESĂ

În atenția persoanelor care solicită înscrierea la pensie

! Potrivit prevederilor art.103 alin. (4) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cererea de pensionare poate fi retrasă de persoana care a depus-o, până la emiterea deciziei de pensionare.
!! Potrivit prevederilor art.106 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, decizia de pensie poate fi anulată la cererea titularului, în termen de 30 de zile de la comunicare.

NB: Precizările de mai sus vizează doar situația înscrierilor noi la pensie, nu și a recalculărilor/revizuirilor de drepturi aflate deja în plată.

- * -

25 Octombrie 2021

COMUNICAT DE PRESĂ

Referitor la activitatea Casei Județene de Pensii Arad, începând cu data de 25.03.2020, pe toată durata stării de alertă instituite, conform H.G. nr. 1130/20.10.2021

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) și alin. (8) din HG nr. 1130/20.10.2021, privind prelungirea stării de alerta pe teritoriul României, începând cu data de 25.10.2021 precum și stabilirea măsurilor ce se aplica pe durata acesteia, pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID-19, publicata în Monitorul Oficial al României nr. 1013/22.10.2021, Casa Județeana de Pensii Arad (C.J.P. Arad), începând cu 25.10.2021, pe toata durata decretării stării de alerta anunță că:

Accesul în C.J.P. Arad a persoanelor, cu excepția angajaților, este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Relaţia cu publicul pentru persoanele care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării cu SARC-COV-2 se fac astfel:

I. Operațiunea de înregistrare a cererilor de deschidere a drepturilor de pensie (dosarul de pensionare cazuri noi) se va realiza prin punerea la dispoziţie a unei cutii de corespondență amplasata într-un spaţiu deschis la sediul instituţiei, dosarul va conţine și numărul de telefon al solicitantului;
Comunicarea ulterioara a numărului de înregistrare se va efectua prin telefon/e-mail.
Dosarul de pensionare se poate trimite și prin postă;
II. Plata ajutoarelor de deces se va face prin mandat poştal sau în cont bancar, actele necesare solicitării ajutorului de deces sunt: cerere tip, copie act identitate solicitant, copie certificat de deces, dovada suportării cheltuielilor de deces, nr. de telefon solicitant. Se vor trimite prin fax la nr. 0257 214 061 sau prin e-mail: plati.arad @ cnpp.ro, sau prin posta la adresa din Arad, str. Voluntarilor, nr. 2 A, cod poștal 310157. În cazul în care se doreşte plata ajutorului de deces prin Banca, în cerere se va specifica contul IBAN al solicitantului și Banca la care este deschis (extras de cont);
III. Contribuţia de asigurări sociale datorata de persoanele care au încheiat contracte de asigurare socială la Casa Judeţeana de Pensii Arad, se va plătii numai prin banca în contul de Trezorerie RO23TREZ02122210304XXXXX;
IV. Eliberarea de negaţii E101 pentru persoanele care desfășoară munca sezonieră în Germania se va face prin posta la adresa din Arad, str. Voluntarilor, nr. 2 A, cod poștal 310157 / e-mail contributii.arad @ cnpp.ro;
V. Alte cereri, solicitări, adeverinţe de stagiu, recalculări pensii, pensia pentru luna decesului, cupoane de pensii, etc., se vor transmite prin fax, e-mail sau posta;
VI. Adeverinţele şcolare, în original, însoțite de o copie după actul de identitate, se vor trimite prin posta sau depune în cutia de corespondenta.

Conducerea CJP Arad recomanda tuturor persoanelor să evite pe cât posibil prezența fizica la sediul instituţiei și să apeleze la mijloacele de comunicare la distanta.

Tip solicitari

eMail

Telefon

Stabilire pensii de: asigurari sociala,  speciale, de serviciu, indemnizatii. Modificari pensie sau indemnizatie.

stabiliri.arad @ cnpp.ro

0257 281 345

Plati pensii: reordonantare, schimbare date beneficiar (nume, adresa, modalitate de plata), ajutor deces, cupoane, taloane CFR

plati.arad @ cnpp.ro

0257 281 320

Evidenta stagii de cotizare: adeverinte privind stagiul de cotizare, notificari privind calitatea de neasigurat in sistemul de securitate sociala din Romania (negatii). Depunere declaratii rectificative.

contributii.arad @ cnpp.ro

0257 210 120

Stabilirea si plata pensiilor internationale.

internationale.arad @ cnpp.ro

0257 281 320

Bilete tratament si odihna.

bilete.arad @ cnpp.ro

0257 280 154

Accidente de munca si boli profesionale.

ambp.arad @ cnpp.ro

0257 281 320

Relatii cu publicul, secretariat.

pensii.arad @ cnpp.ro

0257 281 320

Informații referitoare la Cabinetul de Expertiză Medicală 1

pensii.arad @ cnpp.ro

0257 253 767, int. 116
Informații referitoare la Cabinetul de Expertiză Medicală 2

pensii.arad @ cnpp.ro

0257 369 081
Informații referitoare la Cabinetul de Expertiză Medicală 3

pensii.arad @ cnpp.ro

0257 280 155
- * -

29 Septembrie 2021

COMUNICAT DE PRESĂ

În atenția  beneficiarilor de bilete de tratament

În vederea supravegherii, prevenirii, și limitării infecțiilor generate de virusul SARS-CoV-2 rugăm beneficiarii biletelor de tratament balnear ca înainte de prezentarea în stațiune, să se informeze la recepția hotelului în legătură cu condițiile de primire solicitate de prestatorul de tratament balnear, documentele necesare, etc.
Numere de telefon ale bazelor de tratament la care C.J.P. ARAD are repartizate bilete:

1 Mai H. Ceres 0359 439 996
Buziaş H. Silvana 0256 321 186
Geoagiu H. Ceres 0254 249 045
Felix H. Poienița 0259 318 444
Herculane H. Dacia 0350 801 080
Herculane H. Diana 021 3274 727
Moneasa H. Codru Moma 0257 313 134
Moneasa H. Panoramic 0257 313 192
Olănești H. Livadia 0250 774 448
- * -

09 Septembrie 2021

COMUNICAT DE PRESĂ

În atenţia copiilor beneficiari ai pensiei de urmaş

Conform prevederilor art.84 lit. b) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, copiii au dreptul la pensie de urmaş dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani.

Potrivit prevederilor art. 114 alin. (2) din Legea 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia copilului, beneficiar al unei pensii de urmaş, în condiţiile prevăzute la art. 84 lit. b), care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie 2021.

Având în vedere prevederile legale sus-amintite, ca regulă generalăcopiii urmași în vârstă de peste 16 ani, au obligația să prezinte adeverința din care să rezulte că în anul școlar în curs, respectiv 2021 – 2022  urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii. Data scadentă de depunere a adeverinței este 25 septembrie 2021.

În cazul nedepunerii adeverinței menționate, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie a anului în curs se reține de la plată potrivit procedurii.

Totodată, menţionăm că întrucât anul universitar începe cu 1 octombrie și, în consecință, studenții urmași, în vârstă de până la 26 ani, sunt în imposibilitatea prezentării până la data de 25 septembrie a dovezii privind continuarea studiilor, într-o primă fază, aceștia au obligația ca până la data de 25 septembrie 2021 să depună la sediul caselor teritoriale de pensii o declarație pe propria răspundere în acest sens. În cazul nedepunerii declarației pe propria răspundere în sensul continuării studiilor, până la data de 25 septembrie 2021, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie va fi reținută de la plată, potrivit procedurii.

De asemenea, facem precizarea că studenții urmași care au depus declaraţia pe propria răspundere au obligația ca până la data de 25 octombrie 2021 să prezinte caselor teritoriale de pensii adeverința în original sau copie/electronic din care să rezulte că în anul universitar în curs, urmează o formă de învățământ superior, organizată potrivit legii.

Recomandăm ca aceste documente să fie transmise prin e-mail la adresa: plati.arad@cnpp.ro, prin fax la nr. 0257 .214 061, ulterior adeverința trebuie depusă, în original.

În situația neprezentării adeverinței prin care se face dovada continuării studiilor, într-una din formele menţionate până la data de 25 octombrie 2021, pensia de urmaș aferentă lunii noiembrie va fi reținută de la plată, potrivit procedurii.

În cazul prezentării adeverinţei prin care se face dovada continuării studiilor, în copie/electronic, dacă până la data de 25 decembrie 2021, nu se prezintă originalul adeverinţei pensia de urmaș se suspendă începând cu prima zi a lunii următoare, respectiv cu data de 1 ianuarie 2022.

- * -

26 August 2021

COMUNICAT DE PRESĂ

În conformitate cu prevederile OUG nr. 90/23.08.2021, privind unele masuri din domeniul pensiilor publice Casa Judeteana de Pensii Arad organizeaza concurs pentru ocuparea următoarelor posturi de execuție, contractuale din cadrul Casei Județene de Pensii Arad pentru perioada 15.09.2021 - 31.12.2022:

- consilier (studii Superioare), debutant – număr posturi: - 17;
- referent (studii Medii), debutant – număr posturi: - 4;

Pentru activitatea de: EVALUAREA ÎN VEDEREA RECALCULĂRII PENSIILOR DIN SISTEMUL PUBLIC DE PENSII, pe durata 15.09.2021 - 31.12.2022.

CONCURSUL VA AVEA LOC IN DATA DE 06.09.2021 ORA 10:00, IN SALA DE CONFERINTE A CONSILIULUI JUDETEAN ARAD - PROBA SCRISA VA CONSTA IN INTREBARI DE TIP GRILA.

Intrarea in sala se va face in intervalul orar 09:00 – 09:40

Candidații vor fi selectați conform Procedurii operaționale pentru ocuparea posturilor suplimentare din Casele Teritoriale de Pensii.
Selecţia constă în parcurgerea a trei etape, astfel:

- Verificarea eligibilităţii administrative a dosarelor - proba eliminatorie;
- Proba scrisă in data 06.09.2021 începând de la ora 10:00-13:00;
- Interviu.

La depunerea dosarului de concurs se va aloca un număr de înregistrare fiecărui candidat, număr ceva fi folosit la indentificarea acestuia, la afișarea rezultatelor la probele de concurs.

Anunțul și procedura sunt postate pe pagina web: www.cjpensiiarad.ro

- * -

26 Iulie 2021

COMUNICAT DE PRESĂ

Referitor la noutățile introduse prin Legea nr. 197/16.07.2021,
publicate în Monitorul Oficial nr. 712/19.07.2021

1. Locurile de muncă încadrate în condiții speciale (art.30 din Legea nr.263/2010) se completează cu litera i), care vizează:

activitățile de producție, mentenanță și asimilate din unitățile de producție a energiei electrice în termocentralele pe bază de cărbune, incluzând și unitățile de extracție a cărbunelui, pentru personalul implicat direct și nemijlocit în utilizarea procedeelor și utilajelor specifice producției energiei electrice și extracției cărbunelui

2. Beneficiile acestor dispoziții sunt:

 • Reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani pentru persoanele care au desfășurat cel puțin 25 de ani activități în condițiile mai sus menționate;
 • Utilizarea, la determinarea punctajului mediu anual, a unui stagiu complet de cotizare de 25 ani, pentru persoanele care au desfășurat cel puțin 30 de ani activități în condițiile mai sus menționate.

3. Noile dispoziții se aplică doar pentru viitor, respectiv după 30 de zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial al României și nu conțin reglementări referitoare la:

 • asimilarea în condiții speciale a perioadelor realizate în condițiile menționate mai sus înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi;
 • recalcularea pensiilor aflate în plată.
- * -

12 Iulie 2021

COMUNICAT DE PRESĂ

Referitor la carnete de muncă neridicate de către titulari de la Casa Judeţeană de Pensii Arad

Anunţăm contribuabilii că la Casa Judeţeană de Pensii Arad sunt depozitate un număr 1.500 carnete de muncă neridicate de către titulari.
Carnetele de muncă aparţin unor persoane care au fost asigurate în sistemul public de pensii pe bază de declaraţie sau contract de asigurare socială, precum şi ale altor persoane care au depus carnetele de muncă pentru prelucrarea şi scanarea datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001.
Tabelul nominal cu titularii carnetelor de muncă aflate la Casa Judeţeană de Pensii este publicat pe site-ul Casei Judeţene de Pensii Arad, www.cjpensiiarad.ro.
Invităm persoanele care nu şi-au ridicat carnetul de muncă să se prezinte la sediul Casei Judeţene de Pensii Arad, str. Voluntarilor, nr. 2A, camera 9, cu actul de identitate pentru ridicarea carnetului de muncă.   
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0257 210 120 sau la adresa de email: contributii.arad @ cnpp.ro.  
Vă mulţumim pentru înţelegere.

- * -

09 Iunie 2021

COMUNICAT DE PRESĂ

Referitor la indemnizațiile acordate copiiilor persoanelor care au fost persecutate din motive etnice

Legea nr.  154/2021 pentru   modificarea   și  completarea  Ordonanței Guvernului nr. 105/1999  privind  acordarea  unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu  începere  de  la  6 septembrie 1940  până  la  6 martie 1945 din motive etnice a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573/07.06.2021.

Acest act normativ, prin introducerea art. 31, a extins sfera beneficiarilor O.G. nr. 105/1999, în sensul acordării unor drepturi și copiilor persoanelor care au fost persecutate din motive etnice.

Începând cu data de 10.06.2021, data intrării în vigoare a Legii nr. 154/2021, casele județene de pensii, precum și Casa de Pensii a Municipiului București analizează cererile depuse și emit hotărârile de stabilire a drepturilor cuvenite în temeiul art. 3^1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 154/2021.

!! Prin derogare de la prevederile art. 5 din O.G. nr. 105/1999, republicată, cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 154/2021, drepturile stabilite potrivit art. 3^1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se acordă și se plătesc începând cu data de 1 ianuarie 2022. !!

Având în vedere termenele legale precizate mai sus și pentru a evita aglomerațiile nedorite la sediile caselor teritoriale de pensii, adresăm rugămintea către beneficiari să apeleze inclusiv la modalitatea transmiterii cererilor prin intermediul serviciilor poștale.

În final, reiterăm faptul că data acordării acestor drepturi este 1 ianuarie 2022, indiferent dacă cererile au fost depuse la o dată anterioară acesteia.

ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI:

I. CERERE adresată „Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 154/2021” ce funcţionează în cadrul Casei Judeţene de Pensii Arad.
Ea trebuie să cuprindă următoarele:
- datele de identificare ale solicitantului(ei): numele şi prenumele, CNP-ul, domiciliul, data şi locul naşterii, numele şi prenumele părinţilor etc.;
- prezentarea situaţiei privind persecuţia suferită din motive etnice de către părintele/părinţii în prezent decedat/decedaţi, cu menţiunea dacă a/au beneficiat sau nu de drepturile conferite de O.G. nr. 105/1999.
II. Cartea de identitate a solicitantului ( 2 x copie simplă );
III. Certificatul de naştere  ( 2 x copie simplă);
IV. Certificatul de căsătorie, după caz ( 2 x copie simplă);
V. Talonul de pensie pe ultima lună (2 x copie simplă);
VI. Certificatul de deces al părintelui titular de drepturi (2 x copie simplă);
VII. Hotărârea Comisiei pentru aplicarea O.G. nr. 105/1999 prin care s-a acordat părintelui calitatea de beneficiar al drepturilor (1 copie simplă);
În cazul în care părintele solicitantului nu a beneficiat de drepturi în calitate de titular, atunci se vor prezenta la dosar acte oficiale doveditoare ( exemple: carnet de refugiat, legitimaţie de călătorie pentru refugiaţi, adeverinţe eliberate de primării sau certificate eliberate de direcţiile jud. a arhivelor naţionale etc.);
În lipsa actelor oficiale ( dar demersurile pt. obţinerea lor trebuiesc făcute !), dovada persecuţiei etnice se poate face prin declaraţiile autentificate a cel puţin 2 martori care s-au aflat în aceeaşi situaţie şi care pot dovedi persecuţia suferită cu acte oficiale ( anexate în copie la declaraţii).
VIII. Extras cont (în cazul plății indemnizației în contul curent);
IX. Dosar „plic”.

- * -

22 Martie 2021

COMUNICAT DE PRESĂ

Informare privind eliberarea biletelor de tratament pe anul 2021

Casa Judeţeana de Pensii Arad a început eliberarea biletelor de tratament balnear pentru pensionarii şi asiguraţii sistemului public de pensii doar în staţiunile în care CNPP are baze proprii de tratament.

Casei Judeţene de Pensii ARAD  i-au fost  repartizate  un număr de 236 bilete de tratament balnear, în următoarele staţiuni:

 • 166 bilete - Moneasa - Hotel CODRU MOMA
 • 28 bilete 1 MAI - Hotel Ceres
 • 22 bilete Geoagiu  - Hotel Ceres
 • 12 bilete - Buziaş - Hotel Silvana
 • 6 bilete - Covasna  - Hotel Dacia
 • 2 bilete - Olăneşti  - Hotel Livadia

Prima serie din anul 2021 începe din 23.03.2021, următoarea fiind din 06.04.2021.

Durata unui sejur este de 16 zile, iar tratamentul balnear este de 12 zile.

Eliberarea biletelor de tratament se face la sediul Casei Judeţene de Pensii Arad, str.Voluntarilor, nr.2/A, camera 2 parter, după următorul program:

 • de luni până joi între orele 08.00 - 15.00;
 • vineri între orele 08.00 - 12.00.
- * -

02 Februarie 2021

COMUNICAT DE PRESĂ

Informaţii referitoare la asigurarea şi plata retroactivă a contribuţiei de asigurări sociale de stat pentru o perioada de cel mult 6 ani, în vederea înscrierii la pensie pentru limită de vârstă, conform OUG nr. 163/2020

În conformitate cu prevederile OUG nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii, persoanele care nu au calitatea de pensionari, pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă din sistemul public, pot efectua plata contribuţiei de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare.
Contractul de asigurare poate fi încheiat pentru perioade în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în ţară, în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaţionale în domeniul securităţii sociale.
Perioadele de timp pentru care se poate încheia contractul de asigurare socială şi efectua plata contribuţiei de asigurări sociale sunt cele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani şi data împlinirii vârstei standard de pensionare.
Contractul de asigurare socială se încheie între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei.
Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială care nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.
Contribuţia de asigurări sociale datorată se calculează prin aplicarea asupra bazei lunare de calcul a cotei contribuţiei de asigurări sociale, prevăzută la art. 138 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.
Potrivit art 1, alin. (1), din Hotărârea de Guvern, nr. 4/2021, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, începând cu data de 13 ianuarie 2021, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată a fost stabilit la suma de 2300 lei lunar.
Ţinând cont de prevederile legale mai sus menţionate, anunţăm persoanele care doresc să încheie contract de asigurare socială în baza OUG nr. 163/2020, că începând cu data de 13 ianuarie 2021, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale este de 2.300 lei, iar cuantumul lunar al contribuţiei este de 575 lei.
Contractele încheiate înaintea datei de 13 ianuarie 2021 rămân nemodificate.
Informaţii suplimentare se pot obţine Casa Judeţeană de Pensii Arad, str. Voluntarilor, nr. 2A, camera 9.

- * -

02 Noiembrie 2020

COMUNICAT DE PRESĂ

În atenţia persoanelor asigurate pe bază de contract de asigurare socială încheiat cu Casa Judeţeană de Pensii Arad

Ref:  Modificări legislative referitoare la contribuţiile de asigurări sociale

În conformitate cu prevederile articolului nr. 36 din Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru persoanele asigurate în baza unui contract de asigurare socială prevăzute art. 6, alin. (2), o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puţin decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
Potrivit art. 1, alin (1), din Hotărârea de Guvern nr. 4, din 13 ianuarie 2021, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, începând cu data de 13 ianuarie 2021, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, se stabileşte la suma de 2.300 lei lunar.
Conform art. 138 din Legea nr. 227/2015, privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cota de contribuţie de asigurări sociale pentru persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale este de 25%.

Ţinând cont de prevederile legale mai sus menţionate, anunţăm persoanele asigurate în sistemul public de pensii pe bază de contract de asigurare socială, încheiat cu Casa Judeţeană de Pensii Arad, al căror venit asigurat înscris în contractul de asigurare este mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, că începând cu data de 13.01.2021, venitul lunar minim asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de 2.300  lei, iar cuantumul lunar al contribuţiei este de 575 lei.

- * -

02 Noiembrie 2020

COMUNICAT DE PRESĂ

Informare privind biletelor de tratament

Casa Judeţeana de Pensii Arad mai are la dispoziţie bilete de tratament  balnear în staţiunile în care C.N.P.P. are baze proprii de tratament, pentru pensionarii și asiguraţii sistemului public de pensii pentru seria nr. 18 cu începere din 15.11.2020 și seria nr. 19 cu începere din 01.12.2020, pentru fiecare serie după cum urmează:

   • Moneasa: Hotel CODRU MOMA   - 80 bilete;
   • 1 MAI: Hotel CERES                       - 14  bilete;
   • Geoagiu: Hotel CERES                  -  8 bilete;
   • Buziaş: Hotel SILVANA                  -  4 bilete;

Durata unui sejur este de 16 zile, iar tratamentul balnear este de 12 zile.
Biletele de tratament se eliberează gratuit (persoane cu dizabilităţi și beneficiarii de legi speciale) sau cu suportarea unei contribuţii individuale.

Eliberarea biletelor se face camera 2 parter, la sediul Casei Judeţene de Pensii Arad din str. Voluntarilor, nr.2/A, de luni-joi zilnic între orele 08.00-15.00 și vineri între orele 08.00 -12.00.

Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa la telefon 0257 - 280 154.

- * -

COMUNICAT DE PRESĂ

Referitor la Ordonanţa de Urgenţă nr. 163/2020, referitoare la asigurarea unor persoane în sistemul public de pensii

În Monitorul Oficial al României nr. 883 din data de 28.09.2020 a fost publicată OUG nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi adoptarea unor măuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii.

Persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuţiei de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare, în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în ţară, în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaţionale în domeniul securităţii sociale.

Perioadele de timp pentru care se poate încheia contractul de asigurare socială şi efectua plata contribuţiei de asigurări sociale sunt cele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani şi data împlinirii vârstei standard de pensionare.

Contractul de asigurare socială, prevăzut la alin. (1), se încheie între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei.
Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială care nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.

Contribuţia de asigurări sociale datorată se calculează prin aplicarea asupra bazei lunare de calcul a cotei contribuţiei de asigurări sociale, prevăzută la art. 138 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.

Informaţii suplimentare se pot obţine la camera 9.

- * -

11 Septembrie 2020

COMUNICAT DE PRESĂ

În atenţia copiilor beneficiari ai pensiei de urmaş

Pentru evitarea suspendării din plata a pensiilor de urmaș, începând cu data de 01.10.2020, în conformitate cu prevederile art. 84 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări, copiii care au depăşit vârsta de 16 ani şi care continuă studiile, trebuie să depună la Casa Judeţeană de Pensii Arad, adeverinţa şcolară pentru anul şcolar 2020 - 2021 la următoarele termene:

 • până la data de 21.09.2020 pentru copiii care au vârsta peste 16 ani și urmează o forma de învățământ (liceu zi/seral sau școala profesionala/postliceala), adeverința de elev, însoțită de un cupon de pensie și copia actului de identitate a copilului urmaș sau a tutorelui, unde este cazul, din care rezulta ca în anul școlar 2020 – 2021 urmează o forma de învățământ organizată conform legii, eliberată după începerea anului școlar.

În cazul nedepunerii acestei adeverințe, pensia de urmaș aferenta lunii octombrie 2020 se reține de la plată.

 • Studenții urmași, în vârsta de pana la 26 de ani, au obligația ca până la data de 21.09.2020 să depună o declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că își continua studiile în anul universitar 2020 – 2021, însoțită de un cupon de pensie și copia actului de identitate a copilului. Modelul Declarației poate fi descărcat de pe site-ul instituției.

După începerea anului universitar, până la data de 23.10.2020, aceștia au obligația de a depune adeverința eliberata de unitatea de învățământ din care să rezulte că urmează o forma de învățământ superior în anul universitar 2020 – 2021, însoțită de un cupon de pensie și copia actului de identitate a copilului urmaș.

 • În situația în care studenții urmași nu depun declarația pe propria răspundere în sensul continuării studiilor până la data de 21.09.2020, pensia de urmaș aferenta lunii octombrie 2020 va fi reținuta de la plată.
 • În situația în care studenții urmași nu vor depune adeverința prin care se face dovada continuării studiilor până la data de 21.10.2020, pensia de urmaș aferenta lunii noiembrie 2020 va fi reținuta de la plata.

În cazul beneficiarilor de pensie de urmaș care studiază în străinătate, adeverința trebuie să fie transmisă în formă originală, tradusă și legalizată.

Pensiile reținute de la plata, se vor plați în luna următoare prezentării documentelor solicitate, cu acordarea retroactivă a drepturilor suspendate.
Din motive de siguranța medicala, legate de prevenirea răspândirii și infectării cu COVID–19, precum și în scopul eficientizării activității depunerii acestor documente și a reducerii timpului de așteptare, recomandam ca aceste documente să fie transmise prin e-mail la adresa: plati.arad @ cnpp.ro, prin fax la nr. 0257 214 061, ulterior adeverința trebuie depusă, în original, la sediul Casei Județene de Pensii, str. Voluntarilor nr. 2A) sau prin intermediul Posta, la adresa Casa Județeană de Pensii, str. Voluntarilor nr. 2A, cod 310157.

- * -

09 Iulie 2020

COMUNICAT DE PRESĂ

Informare privind eliberarea biletelor de tratament pe anul 2020

Pentru anul 2020, Casei Judeţene de Pensii Arad  i-au fost repartizate, până în prezent un număr de 3.364  bilete de tratament, din care 1.417 bilete  în staţiunile în care C.N.P.P. are baze proprii de tratament, împărţite în 19 serii, în perioada 17.02.2020 - 06.12.2020, (ultima serie având începerea sejurului în data de 06.12.2020). Durata unei sejur este de 16 zile, iar a tratamentului balnear este de 12 zile.

Ponderea biletelor de tratament alocate judeţului nostru o reprezintă staţiunile care tratează afecţiuni ca:

 • reumatism-cai respiratorii - 1.764 bilete;       
 • nevroza astenica - 1.073 bilete;
 • digestiv - 250 bilete;
 • cardio-vascular - 277 bilete.

Biletele de tratament balnear vor fi repartizate/alocate la complexele administrate de Societatea T.B.R.C.M. S.A. la care C.N.P.P. este acţionar unic. În completare, după epuizarea acestora, se vor repartiza/aloca bilete si la celelalte unităţi de tratament balnear, cu care C.N.P.P. are încheiate contracte.

Cele mai multe bilete de tratament s-au primit în staţiunile din judeţul Arad şi împrejurimi, precum si in staţiunile in care C.N.P.P. are baza proprii de tratament, respectiv:

 • Moneasa: - 1.424 locuri;
 • 1 Mai: - 169  locuri; 
 • Buziaş: - 166  locuri;
 • Geoagiu: - 130 locuri;
 • Olănești: - 225 locuri;
 • Felix: - 431 locuri;
 • Covasna: - 60 locuri;
 • Herculane: - 297 locuri;
 • Căciulata: - 121 locuri.

Un număr foarte mic de bilete s-au primit pentru:

 • Vatra Dornei: - 45  locuri;
 • Tușnad: - 6 locuri;
 • Slănic Moldova: - 25 locuri;
 • Govora: - 36 locuri;
 • Slănic Prahova: - 32 locuri;
 • Târgul Ocna: - 7 locuri;
 • Călacea: - 39 locuri;
 • Litoral: - 94 locuri  din care 40 locuri extrasezon;
 • Tinca: - 9 locuri;
 • Lacul Sărat: - 8 locuri;
 • Sovata: - 28 locuri;
 • Ocna Șugatag: - 10 locuri;
 • Turda: - 2 locuri.

Numărul mic de locuri repartizate in aceste staţiuni sunt compensate cu locurile primite in staţiuni care tratează acelaşi tip de afecţiune.

In anul 2020,biletele de tratament balnear se repartizează pe baza Criteriilor stabilite de C.N.P.P. Bucureşti prin Ordinul Preşedintelui C.N.P.P.  nr. 347 din 05.02.2020.
În acest sens, prin Casa Judeţeana de Pensii Arad se vor repartiza bilete de tratament pensionarilor şi asiguraţilor sistemului public de pensii precum şi beneficiarilor unor legi speciale care reglementează dreptul la bilet de tratament balnear gratuit si  care au domiciliul sau reşedinţa în judeţul Arad. 80% din numărul total de bilete se vor repartiza pensionarilor, iar 20% salariaţilor

Obţinerea biletelor de tratament se face pe baza  de cerere - Model de formular aprobat de CNPP. Cererile pot fi transmise prin posta , fax, e-mail sau se pot depune la sediul Casei Judeţene de Pensii Arad. La depunerea cererii pensionarii NU mai sunt obligaţi sa anexeze copia actului de identitate și cuponul de pensie.  Cererea poate fi depusa cu cel puţin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicita biletul, prin cerere solicitantul putând opta pentru cel mult 3 staţiuni.

IMPORTANT!!!
Pentru a evita aglomeraţia la sediul Casei Judeţene de Pensii se recomanda transmiterea cererilor prin e-mail, fax sau posta.

Potrivit art.216 alin2 din HG nr. 438/2020,serviciile medicale se acorda fără a mai fi necesara prezentarea biletului de trimitere. Dat fiind cele menţionate, pana la 30 septembrie 2020, beneficiarii de bilete de tratament se pot prezenta in staţiune fără recomandare medicala iar la Casa de Județeană Pensii NU este necesara prezentarea copiei după actul medical.

Potrivit Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1078/2020 privind masurile necesare a fi implementate in cadrul unităţilor care desfăşoară activităţi de tratament balnear, pentru combaterea si prevenirea efectelor pandemiei de COVID-19, persoanele cărora le-au fost repartizate bilete de tratament, au obligaţia de a se adresa unitarilor balneare prin e-mail sau telefonic, înainte de a pleca in staţiune, in vederea obţinerii unei programări sau a oricăror alte informaţii necesare cu privire la regulile de distanţare sociala, siguranţa si igiena ce trebuie respectate in cadrul procedurilor de tratament balnear.

Biletele pe serii vor fi repartizate prin aplicaţia informatica pusa la dispoziţie de C.N.P.P. Bucureşti în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut de fiecare solicitant în baza unor criterii specifice de acordare stabilite pentru fiecare tip de asigurat, în funcţie de opţiunea făcuta de solicitant şi de ordinea menţionata pe cerere. După efectuarea alocării automate toate biletele disponibile vor fi eliberate, fără calcularea punctajului aferent.

Criteriile de repartizare vor avea în vedere:

 • daca solicitantul a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani, în sezon (perioada 15 mai - 31 august a fiecărui an) sau extrasezon ( celelalte perioade ale anului);
 • categoria de pensie (pensie invaliditate, pensie limita de vârsta, pensie de urmaş, etc.);
 • cuantumul total brut al drepturilor de pensiei , nivelul câştigului brut de natura salariala lunar al asiguratului;
 • cuantumul pensiei, indemnizaţiei şi prestaţiei pentru beneficiarii de bilete gratuite în baza unor legi speciale;
 • gradul de handicap, etc.

Listele cu cererile aprobate vor fi afişate la sediul Casei Judeţene de Pensii Arad şi pe pagina de internet a Casei Judeţene de Pensii Arad cu cel puţin 14 de zile anterioare primei zile de începere a fiecărei serii.

Totodată, Casa Judeţeana de Pensii Arad va comunica beneficiarilor ale căror cereri au fost aprobate, date privind biletul repartizat, data la care au fost programaţi pentru ridicarea biletului, alte informaţii de interes. 

Înştiinţarea se va face prin posta, fax, e-mail, telefonic, în funcţie de opţiunea trecuta pe cerere.
În situaţia în care persoana căreia i-a fost aprobata cererea nu s-a prezentat la Casa Judeţeana de Pensii Arad pentru ridicarea biletului de tratament şi nu a anunţat în prealabil despre acest fapt cel puţin cu 7 zile înainte de începerea seriei, Casa Judeţeana de Pensii Arad va considera biletul disponibil, repartizându-l altui solicitant.

Biletele de tratament se eliberează titularului, soţului în baza actelor de identitate ale soţilor şi a certificatului de căsătorie, persoanelor îndreptăţite sa însoţească pensionarii de invaliditate gradul I, persoanele cu handicap sau copiii minori beneficiari ai pensiei de urmaş sau în cazuri excepţionale mandatarilor împuterniciţi de titular pe baza unei procuri autentificate.

Biletele de tratament se eliberează gratuit sau cu suportarea unei contribuţii individuale. Valoarea integrala a unui bilet de tratament variază in funcţie de gradul de confort, fiind cuprinsa 1.416 - 1.879 lei

Biletele gratuite vor fi împărţite pe serii şi staţiuni proporţional cu numărul total de bilete repartizate pe fiecare serie şi vor fi repartizate după aceleaşi criterii enumerate mai sus, pensionarilor de invaliditate în baza programului de recuperare stabilit de medicul expert de asigurări sociale, veteranilor de război, salariaţilor care lucrează în zona I şi II de expunere la radiaţii, beneficiarilor de indemnizaţii în baza D.L. nr. 118/1990, O.U.G. 214/1999, Legii nr. 189/2000, precum şi persoanelor adulte cu handicap care beneficiază de indemnizaţie conform Legii nr. 448/2006, etc.
În anul 2020, Casei Judeţene de Pensii ARAD i-au fost repartizate 402 bilete gratuite.

În situaţia în care numărul de locuri repartizate gratuit este epuizat, se pot elibera bilete cu plata contribuţiei individuale numai cu acceptul scris al solicitantului şi doar daca acesta are şi calitatea de asigurat (pensionar sau salariat).

În cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament aceluiaşi beneficiar, indiferent daca este cu plata unei contribuţii sau gratuit.

Criteriile de eliberare a biletelor de tratament sunt publicate pe site-ul Casei Judeţene de Pensii Arad şi pe cel al C.N.P.P. Bucureşti.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Casei Judeţene de Pensii Arad din str. Voluntarilor, nr. 2/A, camera 2, la telefon 0257 - 281 345, interior 102.

Cererile se pot depune prin posta la adresa de mai sus, prin fax la nr. 0257 - 214 061, e-mail: pensii.arad @ cnpp.ro.

- * -

07 Iulie 2020

COMUNICAT DE PRESĂ

Referitor la programarea persoanele care merg la tratament balnear prin bilete asigurate prin Casa Națională de Pensii Publice

1. Potrivit Ordinului nr. 1078/12.06.2020
Toţi beneficiarii de bilete de tratament au obligaţia de a se adresa unitaţii balneare prin e-mail sau telefon în vederea obţinerii unei programări sau a oricăror alte informaţii necesare cu privire la regulile de distanţare socială, siguranţă și igienă ce trebuie respectate în cadrul procedurilor de tratament balnear.

2. Potrivit art. 216, alin. 2, din H.G. nr. 438/2020 pentru completarea Anexei nr. 2 din H.G. nr. 140/2018
Serviciile medicale din ambulatoriu de specialitate pentru specialităţile clinice inclusiv pentru specialitata clinica medicină fizica și de reabilitare, precum și cele de îngrijire paliative din ambulatoriu se acordă fără a mai fi necesară prezentarea biletului de trimitere (recomandare medicală). Dat fiind cele mentionate până la 30 septembrie a.c., beneficiarii de bilete de tratament se pot prezenta în stațiune fără recomandare medicală iar la Casa Judeţeană de Pensii nu este necesară prezentarea copiei după actul medical.

- * -

11 Iunie 2020

COMUNICAT DE PRESĂ

Referitor la biletele de tratament balnear asigurate prin Casa Națională de Pensii Publice

Casa Naţională de Pensii Publice se pregătește pentru reluarea activităţii privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, în condiţii de siguranţă medicală impuse de prevenirea răspândirii COVID – 19.
Persoanele interesate pot depune cererile la casa de pensii  în a cărei rază teritorială domiciliază. Pentru evitarea aglomeraţiei la sediile caselor de pensii recomandăm transmiterea cererilor prin poștă sau prin e-mail.
De reținut:

 1. La depunerea cererii pentru acordarea unui bilet de tratament balnear, pensionarul nu mai este obligat să depună copia actului de identitate și talonul de pensie.
 2. Prima serie de tratament disponibilă și unităţile care vor asigura serviciile aferente vor fi anunţate în timp util, prin postarea pe portalul CNPP.
 3. Modelul de cerere poate fi descărcat aici.
- * -

15 Mai 2020

COMUNICAT DE PRESĂ

CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII ARAD anunţă că:

Începând cu data de 15.05.2020 se reia activitatea de depunere a dosarelor de înscriere la pensie-cazuri noi, activitate care se rezumă strict la depunerea acestora și primirea numărului de înregistrare.
În această situație de excepție, sunt luate următoarele măsuri minimale:

 • păstrarea distanței sociale de cel puțin un metru și jumătate între solicitant și funcționarul public de la ghișeu, precum și între publicul aflat în sediul instituției;
 • asigurarea unui aflux controlat al publicului în spațiile închise ale caselor teritoriale de pensii;
 • persoanele care se prezintă în instituţie vor purta obligatoriu mască de protecție, accesul în instituție se face după ce va fi măsurata temperatura.

Persoanele care au depus cereri de pensionare în perioada stării de urgență vor fi programați și informați telefonic să prezinte dosarul de pensie în original, în cazul, în care nu sunt transmise prin servicii poștale/curierat.
În ceea ce privește celelalte tipuri de servicii, recomandăm să se apeleze la poșta electronică, serviciile poștale/servicii de curierat, telefon, fax.
Întrucât s-au dovedit a fi eficiente şi ajută mult la protejarea sănătăţii persoanelor beneficiare de prestaţiile acordate prin instituţia noastră, vom păstra în perioada stării de alertă şi măsurile luate pentru perioada stării de urgenţă în activitatea cu publicul, şi anume:

 • acordarea consilierii, informaţiilor şi audienţelor prin telefon;
 • preluarea cererilor pentru acordarea pensiei/indemnizaţiei prin telefon, fax, email;
 • transmiterea ulterioară a dosarelor prin poştă, curierat;
 • preluarea actelor pentru acordarea ajutorului de deces prin poştă, e-mail, fax şi plata acestuia prin virament bancar sau mandat poştal;
 • primirea oricăror forme de cereri, corespondenţă sau solicitări prin poştă, fax, email;
 • se reia încasarea contribuţiei de asigurări sociale aferente contractelor de asigurări sociale.

Casa Judeţeană de Pensii Arad vine în sprijinul publicului, în special segmentului vulnerabil de populaţie (65+), prin evitarea deplasării dumneavoastră atunci când aceasta nu este neapărat necesară.

Datele de contact pe care vi le punem la dispoziție, sunt:

 • 0257 - 281 345 - Informaţii referitoare la stabiliri și plăti prestaţii (pensii);
 • 0257 - 281 320 - Informaţii referitoare la stabiliri si plăti prestaţii (pensii);
 • 0257 - 280 154 - Informaţii referitoare la bilete de tratament;
 • 0257 - 210 120 - Informaţii referitoare la evidenta contribuabili (adeverinţe de stagiu, negaţii, contracte asigurare, etc.);
 • adresa de e-mail a Casei Judeţene de Pensii Arad pensii.arad @ cnpp.ro.
- * -

13 Mai 2020

COMUNICAT DE PRESĂ

Privind procedura de revizuire a pensionarilor de invaliditate dupa ridicarea starii de urgență

Astfel, începând cu data de 15.05.2020 conform prevederilor art. 2 din OUG  nr. 55/2020, activitatea de expertiză medicală se reia după cum urmează :

 • Pensionarii de invaliditate care au avut termen de revizuire în perioada stării de urgență (16.03-14.05.2020) vor fi revizuiți pe baza documentelor medicale emise după ultima revizuire medicală, precum și a programului de recuperare.
  Documentele vor fi transmise prin serviciul poștal la Casa Județeană de Pensii  Arad, strada Voluntarilor nr. 2A, cod 310157 sau prin mijloace de comunicare electronică (e-mail: pensii.arad @ cnpp.ro).
  Pensionarii sunt rugați să trimită de urgență documentele menționate, întrucât revizuirea medicală se va desfășura în perioada 15.05 - 15.06.2020, precum și actualizarea numărului de telefon la care pot fi contactați în caz de nevoie și cu  specificarea cabinetului de expertiză medicală la care sunt arondați.
 • Pensionarii de invaliditate cu termen de revizuire în perioada 15.05 - 31.05.2020, respectiv 01.06 - 15.06.2020,  se vor prezenta la cabinetele de expertiză medicală la care sunt arondați cu documentele medicale emise după ultima revizuire medicală, precum și programul de recuperare,  în vederea revizuirii la termen.

În urma analizării actelor trimise, decizia medicală și planul de recuperare emise de comisia de expertiză pentru următoarea revizuire, vor fi comunicate titularului prin intermediul serviciului poștal, cu confirmare de primire.

În cazul în care, nu se vor trimite actele medicale solicitate în termenul legal, pensia de invaliditate va fi suspendată.

- * -

22 Aprilie 2020

COMUNICAT DE PRESĂ

Începând cu data de 15.04.2020, pe perioada stării de urgență, actele necesare  pentru plata ajutorului de deces pentru pensionarul decedat sunt: cerere tip, copie act identitate solicitant, dovada suportării cheltuielilor de deces, copie cupon pensie sau decizie, nr. de telefon solicitant.

Actele necesare în cazul decesului asiguratului (salariatului): cererea persoanei care solicită acordarea ajutorului de decesmodel adeverință ajutor deces pentru asigurat, copie act identitate solicitant, dovada suportării cheltuielilor de deces, nr. de telefon solicitant;

În cazul decesului unui membru de familie al pensionarului sau asiguratului, actele necesare pentru acordarea ajutorului de deces sunt: cererea persoanei care solicită acordarea ajutorului de decesmodel adeverință ajutor deces pentru membru de familie (în cazul solicitării ajutorului de deces pentru membru de familie), declaratie (se completează numai în cazul solicitării ajutorului de deces pentru membru de familie), copie act identitate solicitant, dovada suportării cheltuielilor de deces, nr. de telefon solicitant.

Plata ajutoarelor de deces se va face prin mandat poştal sau în cont bancar.

Actele se vor trimite prin fax la nr. 0257 - 214 061e-mail: pensii.arad @ cnpp.ro, sau prin posta la adresa din Arad, Str. Voluntarilor, Nr. 2A, Cod 310157.

În cazul în care se doreşte plata ajutorului de deces prin Banca, cererea va fi însoțită de un extras de cont al solicitantului.

- * -

27 Martie 2020

COMUNICAT DE PRESĂ

NICI UN DRUM la CASA JUDETEANA DE PENSII ARAD!

Activitatea de RELAȚII CU PUBLICUL și activitatea CABINETELOR de EXPERTIZĂ MEDICALĂ pe toata perioada stării de urgență se desfăşoară doar:

 • prin POSTA (Arad, Str. Voluntarilor, Nr. 2A, Cod 310157);
 • prin telefon la numerele:
  • 0257 - 281 345 - Informaţii referitoare la stabiliri și plăti prestaţii (pensii);
  • 0257 - 281 320 - Informaţii referitoare la stabiliri și plăti prestaţii (pensii);
  • 0257 - 280 154 - Informaţii referitoare la bilete de tratament;
  • 0257 - 210 120 - Informaţii referitoare la evidență contribuabili.
- * -

26 Martie 2020

COMUNICAT DE PRESĂ

Casa Judeţeană de Pensii Arad anunţă că pe toata perioada stării de urgență activitatea de
Relaţii cu publicul se desfăşoară doar prin telefon și prin e-mail.

Referitor la activitatea cabinetelor de expertiză medicală

Din motive de siguranță medicală, legate de prevenirea răspândirii și infectării cu Coronavirus, Casa Națională de Pensii Publice anunță noi măsuri referitoare la:
I. Pensiile de invaliditateCAZURI NOI.

  1. În cazul pensiilor de invaliditate, cazuri noi, cererea completată, împreună cu documentele medicale vor fi expediate prin posta la CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII ARAD, str. Voluntarilor nr. 2A sau prin posta electronica la adresa de e-mail pensii.arad @ cnpp.ro. Vă rugăm să treceţi pe cerere numărul dvs. de telefon pentru a putea fi contactaţi.
  2. CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII ARAD, a afișat pe pagina de internet modelul de cerere pentru expertizarea capacității de muncă și vor comunica solicitantului numărul de înregistrare a cererii, prin telefon.
  3. Cererea și documentele medicale prevăzute la punctul 1 vor fi transmise în maxim 3 zile la cabinetele de expertiză medicală, conform arondării teritoriale.
  4. Expertizarea nu va presupune prezența fizică a solicitantului în cabinetul de expertiză, ci se va fundamenta strict pe documentele transmise.
  5.  Cele două decizii medicale, care trebuiesc înmânate solicitantului, vor fi trimise prin poștă cu confirmare de primire.
Procedura va fi publicată pe site-ul Casei Județene de Pensii Arad și va fi utilizată pe perioada instituirii stării de urgență.

II. Pensile de invaliditateREVIZUIRI
Reamintim, faptul că pensionarii de invaliditate care au termen de revizuire în perioada instituită ca stare de urgență NU TREBUIEsă se mai prezinte la cabinetele de expertiză, plata acestor pensii fiind continuată.

III. Certificatele de concediu medical, care cuprind a 91-a zi sau depăşesc 183 de zile, acordate în perioada stării de urgenţă, se eliberează şi se decontează fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale.“

- * -

24 Martie 2020

COMUNICAT DE PRESĂ

Referitor la activitatea Casei Județene de Pensii Arad, începând cu data de 25.03.2020, pe toată durata stării de urgență

Având în vedere prevederile art.49 și 50 din Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 212/16.03.2020, Casa Județeană de Pensii Arad, începând cu 25.03.2020, pe toata durata decretării stării de urgenta, anunță:

În perioada sus menționată, Relația cu publicul se face NUMAI prin telefon, e-mail, fax și postă.

I. Operațiunea de înregistrare a cererilor de deschidere a drepturilor de pensie se va realiza telefonic la numerele:

 • 0257 - 281 320
 • 0257 - 281 345

sau pe adresele de e-mail:

Comunicarea ulterioară a numărului de înregistrare se va efectua prin telefon/e-mail, iar persoanele vor fi anunțate când să depună la sediul Casei Județene de Pensii Arad (Arad, Str. Voluntarilor, Nr. 2A, Cod 310157), în plic sigilat, documentația necesară stabilirii drepturilor de pensie.

II. Plata ajutoarelor de deces se va face prin mandat poştal sau în cont bancar, actele necesare solicitării ajutorului de deces sunt: cerere tip, copie act identitate solicitant, copie certificat de deces, dovada suportării cheltuielilor de deces, nr. de telefon solicitant.
Se vor trimite prin fax la nr. 0257 - 214 061, e-mail: pensii.arad @ cnpp.ro, sau prin posta la adresa din Arad, Str. Voluntarilor, Nr. 2A, Cod 310157.

Actele necesare în cazul solicitarea ajutorului de deces în cazul asiguratului (salariatului): cererea persoanei care solicită acordarea ajutorului de deces, model adeverință ajutor deces pentru asigurat, copie act identitate solicitant, copie certificat de deces, dovada suportării cheltuielilor de deces, nr. de telefon solicitant;
sau a unui membru de familie al acestuia sunt: cererea persoanei care solicită acordarea ajutorului de deces, model adeverință ajutor deces pentru membru de familie, declaratie (se completează numai în cazul solicitării ajutorului de deces pentru membru de familie), copie act identitate solicitant, copie certificat de deces, dovada suportării cheltuielilor de deces, nr. de telefon solicitant.

În cazul în care se doreşte plata ajutorului de deces prin Banca, cererea va fi însoțită de un extras de cont al solicitantului.

III. Contribuţia de asigurări sociale datorata de persoanele care au încheiat contracte de asigurare sociala la  Casa Judeţeana de Pensii Arad, se va plătii NUMAI prin Banca, în contul de Trezorerie RO23TREZ02122210304XXXXX.

Ordinul de plată se va completa astfel:

 • la rubrica „BENEFICIAR” se va completa “Casa Judeţeană de Pensii Arad”;
 • la rubrica „COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ” se va completa codul Casei Judeţene de Pensii Arad, „13583968”;
 • la rubrica „REPREZENTÂND” se va completa „contribuţia CAS, pentru NUMELE ŞI PRENUMELE ASIGURATULUI, urmat de CNP-ul acestuia.
Începând cu data de 01.01.2020 cuantumul contribuţiei de asigurări sociale este de 558 lei pe lună.
Informații la telefon: 0257 - 210 120.

IV. Eliberarea de negaţii E101 pentru persoanele care desfășoară muncă sezonieră în Germania, nu se vor mai elibera atâta timp cât statele se află în stare de urgență și au graniţele închise.

V. Alte cereri, solicitări, adeverințe de stagiu, recalculări pensii, pensia pentru luna decesului, cupoane de pensii, etc., se vor transmite prin fax, e-mail sau poștă.

- * -

18 Martie 2020

COMUNICAT DE PRESĂ

Referitor la activitatea de preluare a cererilor de înscriere la pensie și a adeverințelor care atesta continuarea studiilor

Având în vedere prevederile art. 49 și 50 din Decretul Președintelui României nr.195/16.03.2020, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 212/16.03.2020, Casa Națională de Pensii Publice prin Casa Județeana de Pensii Arad, începând cu 18.03.2020, pe toata durata decretării stării de urgenta anunță că:

      I.  În perioada sus menționată, operațiunea de înregistrare a cererilor de deschidere a drepturilor de pensie se va realiza telefonic la numerele:

 • 0257 - 281 320
 • 0257 - 281 345

Sau pe adresele de e-mail:

Comunicarea ulterioara a numărului de înregistrare se va efectua prin telefon/e-mail, iar persoanele vor fi anunțate când să depună la sediul Casei Județene de Pensii Arad, în plic sigilat, documentația necesară stabilirii drepturilor de pensie.

      II.  Adeverințele care atesta continuarea studiilor de către copii urmași care împlinesc vârsta de 16 ani se vor prezenta în termen de 30 zile de la data expirării stării de urgență. Plata pensiei de urmaș se va face fără a fi necesara prezentarea acestei dovezi.

Directorul executiv al Casei Judeţene de Pensii Arad vine cu rugămintea ca persoanele vulnerabile să evite deplasarea la sediul Casei Județene de Pensii Arad și să depună orice solicitare prin posta  sau pe adresa de e-mail.

- * -

16 Martie 2020

COMUNICAT DE PRESĂ

Referitor la activitatea de eliberare a biletelor de tratamen balnear

CNPP SUSPENDĂ ACTIVITATEA DE ELIBERARE A BILETELOR DE TRATAMENT BALNEAR ȘI ÎNTRERUPE SEJURUL PENSIONARILOR AFLAȚI LA TRATAMENT, DIN MOTIVE DE SIGURANȚĂ

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), preocupată de starea de sănătate a beneficiarilor săi în contextul răspândirii COVID-19, a decis ca începând cu data de 16 martie 2020 să suspende activitatea de eliberare a biletelor de tratament balnear prin intermediul sistemului pe care îl administrează și gestionează. Această măsură va fi valabilă pe perioada stării de urgență.

Măsura a fost impusă de hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență pentru instituirea unor măsuri pentru evitarea răspândirii COVID-19, prin care au fost aprobate recomandările "Grupului de analiză" ce vizează și "restricționarea activităților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive și de divertisment care presupun participarea a peste 50 de persoane, realizate în spații închise, inclusiv cele realizate în săli de tratament balnear, săli de fitness, saloane de SPA-uri, de cosmetică, săli de jocuri de noroc și cazinouri", precum și de starea de urgență decretată azi, 16.03.2020.

Biletele care au fost eliberate până la această dată vor fi anulate, urmând ca beneficiarilor să li se restituie integral contribuția, la cerere. Ulterior reluării activității, aceste persoane vor putea să solicite un nou bilet de tratament pentru anul în curs.

Reamintim, în acest context, recomandarea ca cererile tip să fie transmise prin poștă sau prin e-mail, urmând să fiți contactați telefonic de reprezentanții casei județene de pensii de domiciliu.

La propunerea conducerii S.C. TBRCM SA, pensionarii aflați deja la tratament vor întrerupe sejurul și vor pleca din stațiuni fiind sprijiniți, în acest sens, de conducerea unităților de tratament balnear, care va programa ieșirile în funcție de orarul mijloacelor de transport cu care aceștia se vor întoarce la domiciliu. Pentru zilele neefectuate, beneficiarii pot solicita restituirea contribuției, proporțional cu numărul zilelor neefectuate.

- * -

16 Martie 2020

COMUNICAT DE PRESĂ

Referitor la activitatea de revizuire medicală a pensionarilor de invaliditate și eliberarea de bilete de tratamen balnear

Ca urmare a Hotărârilor nr.6 din 09.03.2020 și nr.9 din 14.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență privind instituirea unor măsuri pentru evitarea  răspândirii și infectării cu COVID-19, Casa Națională de Pensii Publice prin Casa Judeteana de Pensii Arad, anunță că:

I. Activitatea de revizuire medicala a pensionarilor de invaliditate va fi suspendată, începând cu data de 16.03.2020, urmând ca, în funcție de evoluția situației, să fie anunțate alte decizii. (Asigurăm pe toți pensionarii de invaliditate că plata drepturilor de pensie va fi continuată în toată perioada în care revizuirea medicală este suspendată);

Medicii din cadrul cabinetelor de expertiză medicală vin cu rugămintea ca înainte de a se deplasa la cabinetele medicale să ceară informaţii la telefon:

 • 0257 - 253 767 int.116 - Informaţii referitoare la expertiză medicală Cabinetul nr. 1
 • 0257 - 369 081 - Informaţii referitoare la expertiză medicală Cabinetul nr. 2
 • 0257 - 280 155 - Informaţii referitoare la expertiză medicală Cabinetul nr. 3

II. Activitatea de eliberare a biletelor de tratament balnear este suspendată pe perioada stării de urgență. Data reluării activității de acordare de bilete va fi comunicata ulterior. Cererile pentru acordarea biletelor de tratament balnear se pot depune prin posta sau pe e-mail la adresa pensii.arad @ cnpp.ro. Informații la telefon 0257 - 280 154.

Directorul executiv al Casei Judeţene de Pensii Arad vine cu rugămintea ca persoanele vulnerabile să evite deplasarea la sediul Casei Județene de Pensii Arad,  solicitările se pot depune prin posta sau la adresa de e-mail pensii.arad @ cnpp.ro.

- * -

16 Martie 2020

COMUNICAT DE PRESĂ

Referitor la activitatea de revizuire medicală a pensionarilor de invaliditate

Din motive de siguranță medicală, legate de prevenirea răspândirii și infectării cu COVID-19, Casa Națională de Pensii Publice anunță că activitatea de revizuire medicală a pensionarilor de invaliditate va fi suspendată începând cu data de 16.03.2020, urmând ca, în funcție de evoluția situației, să fie anunțate alte decizii.

Măsura are în vedere intrarea în vigoare a Hotărârii nr.6/09.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență privind măsurile suplimentare de combatere a noului Coronavirus, Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 592/11.03.2020, precum și faptul că în spitale s-a instaurat carantina, iar pensionarii de invaliditate care trebuie expertizați nu pot beneficia de analize medicale și investigații necesare evaluării medicale.

Asigurăm pe toți pensionarii de invaliditate că plata drepturilor de pensie va fi continuată în toată perioada în care revizuirea medicală este suspendată.

În aceste condiții, conducerea caselor județene de pensii și medicii de expertiză medicală vor întreprinde toate demersurile necesare în vederea respectării acestei măsuri și a informării pensionarilor de invaliditate asupra celor dispuse.

- * -

11 Martie 2020

COMUNICAT DE PRESĂ

referitor la măsurile de siguranţă medicală luate în cadrul
 CASEI JUDEȚENE DE PENSII ARAD
 și CABNETELE DE EXPERTIZA MEDICALA aflate în subordine

Din motive de siguranță medicală, legate de prevenirea răspândirii și infectării cu coronavirus, conducerea Casei judetene de pensii Arad anunță suspendarea activității de audiențe în perioada 11.03.2020 - 31.03.2020, urmând ca, funcție de evoluția situației, să fie anunțate alte decizii.
În acest scop se vor acorda relaţii la următoarele numere de telefon:

 • 0257 - 281 345 - Informaţii referitoare la stabiliri și plăți prestaţii (pensii);
 • 0257 - 281 320 - Informaţii referitoare la stabiliri și plăți prestaţii (pensii);
 • 0257 - 280 154 - Informaţii referitoare la bilete de tratament;
 • 0257 - 210 120 - Informaţii referitoare la evidența contribuabili (adeverinţe de stagiu, negaţii, contracte asigurare, etc.);
 • 0257 - 253 767, int. 116 - Informaţii referitoare la expertiza medicală Cabinetul nr. 1
 • 0257 - 369 081 - Informaţii referitoare la expertiza medicala Cabinetul nr. 2
 • 0257 - 280 155 - Informaţii referitoare la expertiza medicala Cabinetul nr. 3

și la adresa de e-mail a Casei judeţene de pensii Arad: pensii.arad @ cnpp.ro.

Informaţiile solicitate de petiţionari vor fi oferite telefonic pe toata durata zilei de lucru:

 • De luni până joi: 08:00 - 16:30;
 • Vineri: 08:00 – 14:00, la numerele afișate mai sus.

Activitatea de relații cu publicul din cadrul C.J.P. ARAD se limitează la:

 • depunerea, respectiv ridicarea de documente la/de la sediul instituției;
 • solicitarea ajutoarelor de deces;
 • activitatea de expertiză medicală;
 • alte situații excepționale, urgențe.

Pentru aceste situații de excepție, vor fi luate următoarele măsuri minimale:

 • păstrarea unei distanțe de cel puțin un metru între solicitant și funcționarul public de la ghișeu, precum și între publicul aflat în sediul instituției;
 • asigurarea unui aflux controlat al publicului în spațiile închise ale caselor teritoriale de pensii.

Directorul executiv al Casei judeţene de pensii Arad vine cu rugămintea/ recomandarea ca pentru celelalte tipuri de servicii să se apeleze la poștă (letrică sau electronică), iar acolo unde se impune depunerea unor documente originale, cererea și documentele în cauză vor fi transmise în regim de scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

- * -

10 Martie 2020

COMUNICAT DE PRESĂ

Casa Națională de Pensii Publice
Referitor la măsurile de siguranță medicală în instituțiile care gestionează sistemul public de pensii

Din motive de siguranță medicală, legate de prevenirea răspândirii și infectării cu coronavirus, Casa Națională de Pensii Publice anunță că activitatea de audiențe, atât la sediul central cât și la sediile Caselor teritoriale de pensii, va fi suspendată începând cu data de 11.03.2020 și până pe data de 31.03.2020, urmând ca, în funcție de evoluția situației, să fie anunțate alte decizii.

În acest scop, vor fi popularizate datele de contact (telefon, adresă de e-mail) ale instituției (CNPP și case teritoriale) și va fi dezvoltată activitatea de relații cu publicul la distanță, după cum urmează:

 • prin alocarea unui număr suplimentar de personal care să răspundă la numerele de telefon alocate acestui tip de activitate;
 • prin desfășurarea acestei activități pe toată durata zilei de lucru.
Aceste măsuri nu se aplică următoarelor tipuri de servicii:
 • depunerea, respectiv ridicarea de documente la/de la sediul instituției;
 • solicitarea ajutoarelor de deces;
 • activitatea de expertiza medicala;
 • alte situații excepționale, urgente.
Pentru aceste situații de excepție, vor fi luate următoarele măsuri minimale:
 • păstrarea unei distanțe de cel puțin un metru între solicitant și funcționarul public de la ghișeu, precum și între publicul aflat în sediul instituției;
 • asigurarea unui aflux controlat al publicului în spațiile închise ale caselor teritoriale de pensii.
Pentru celelalte tipuri de servicii recomandăm să se apeleze la poșta (letrica sau electronică), iar acolo unde se impune depunerea unor documente originale, cererea și documentele în cauză vor fi transmise în regim de scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
Începând cu aceeași dată, se suspendă activitatea de la punctele de lucru ale caselor teritoriale de pensii (acolo unde acestea există), cu excepția primirii de dosare.

- * -

03 Martie 2020

COMUNICAT DE PRESĂ

Referitor la simplificarea procedurilor de instrumentare a dosarelor de pensii

Începând cu luna martie, în cadrul procesului continuu de debirocratizare și simplificare a procedurilor de instrumentare a dosarelor de pensii, realizăm un nou progres.
Este vorba despre eliminarea etapei privind eliberarea - pe suport de hârtie – a adeverințelor privind stagiul de cotizare și punctajul mediu anual realizat de asigurat și comunicarea acestora, între casele teritoriale de pensii, prin intermediul poștei.
Astfel, informațiile necesare determinării stagiului de cotizare și a punctajului mediu anual – pe baza cărora se stabilesc drepturile de pensie – vor fi accesate la nivel național, indiferent de județul în care angajatorul  persoanei interesate depune declarația nominală de asigurare, respectiv de județul în care este instrumentat dosarul de pensie.
Totodată, această procedură reprezintă o facilitate și pentru persoana asigurată, care va putea solicita eliberarea în aceeași zi a adeverinței de stagiu de cotizare de la orice casă teritorială de pensii, indiferent de domiciliul persoanei sau de sediul social al angajatorului.

- * -

11 Ianuarie 2020

COMUNICAT DE PRESĂ

Informare privind eliberarea biletelor de tratament pe anul 2020

Casa Judeţeana de Pensii Arad a început eliberarea biletelor de tratament balnear pentru pensionarii si asiguraţii sistemului public de pensii .
Pana la definitivarea contractelor de către Casa Naţionala de Pensii Publice pe anul 2020 cu celelalte unităţi balneare, se vor elibera bilete de tratament numai pentru bazele proprii ale CNPP.
Pentru prima serie din anul 2020, cu începere din 17.02.2020.
Casei Judeţene de Pensii ARAD i-au fost repartizate un număr de 128 bilete de tratament, la următoarele staţiuni:

 • Moneasa CODRU MOMA -90 bilete;
 • 1 MAI -14 bilete;
 • Geoagiu -14 bilete;
 • Buzias -8 bilete;
 • Covasna -2 bilete.
Durata unui sejur este de 16 zile, iar tratamentul balnear este de 12 zile.
Eliberarea biletelor se face zilnic de la camera 2 la sediul Casei Judeţene de Pensii Arad din str. Voluntarilor, nr. 2/A, intre orele 8-13.
- * -

30 Decembrie 2019

COMUNICAT DE PRESĂ

Casa Naţională de Pensii Publice aduce la cunoştinţă faptul că, pentru luna ianuarie 2020, dată fiind perioada sărbătorilor de iarnă, se decalează cu câteva zile plata drepturilor băneşti pentru beneficiarii ale căror drepturi se achită prin intermediul C.N. Poşta Română S.A.
Astfel, în mod excepţional, drepturile se vor achita la domiciliul beneficiarilor în perioada 10-20 ianuarie 2020.
În cazul pensionarilor avizaţi (cei care nu sunt găsiţi la domiciliu), drepturile băneşti şi documentul de plată se pot ridica de la ghişeele poştale până la data de 22 ianuarie 2020.
În cazul drepturilor care se achită prin cont bancar, calendarul de plată nu se modifică.

- * -

19 Septembrie 2019

COMUNICAT DE PRESĂ

În atenţia copiilor beneficiari ai pensiei de urmaş

În conformitate cu prevederile art.84 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări, pentru plata pensiei de urmaş, copiii care au depăşit vârsta de 16 ani şi care continuă studiile, trebuie să depună la Casa Judeţeană de Pensii, în luna începerii noului an şcolar, cel târziu până în 20 septembrie 2019, adeverinţa şcolară pentru anul şcolar 2019-2020, din care să rezulte că urmează în continuare studiile şcolare.
Întrucât anul universitar începe cu 1 octombrie 2019 si, in consecinţa, studenţii urmaşi, in vârsta de pana la 26 ani, sunt in imposibilitatea prezentării pana la data de 20 septembrie 2019 a dovezii privind continuarea studiilor, intr-o prima faza, acestea au obligaţia ca până la data menţionată să depună la sediul Casei Judeţene de Pensii Arad o declaraţie pe propria răspundere în acest sens. Ulterior, dar nu mai târziu de 20 octombrie 2019, aceştia au obligaţia de a prezenta adeverinţa din care sa rezulte ca în anul în universitar 2019-2020, urmează o formă de învăţământ superior organizată potrivit legii.

Precizăm că nedepunerea dovezii atrage suspendarea plăţii pensiei de urmaş.
La depunere, adeverinţa şcolară va fi însoţită de un cupon de pensie şi copia cărţii de identitate.

Programul de lucru cu publicul al Casei Judeţene de Pensii Arad, situată pe str. Voluntarilor, nr. 2 A, este de Luni până Miercuri, între orele 08:00 - 12:00, iar Joi între orele 08:00 - 12:00 și 13:00 - 18:00, camera 4 – parter.
- * -

13 Martie 2019

COMUNICAT DE PRESĂ

Precizări privind aplicarea art. 103 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,
cu modificările și completările ulterioare:

Pensia se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a tutorelui sau a curatorului acesteia, a persoanei căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, depusă personal ori prin mandatar desemnat prin procură specială (Procura specială se emite potrivit reglementărilor legale în materie; Procura specială care nu este emisă în limba română şi, după caz, apostila vor fi traduse şi legalizate; este valabila doar procura notariala nu și împuternicirea avocaţională; Procura specială este valabilă 18 luni):
 Cererea de pensionare, însoţită de actele doveditoare, se depune la casa de pensii competentă teritorial în funcţie de domiciliul solicitantului, începând cu data îndeplinirii condiţiilor de pensionare;
 Solicitantul poate fi persoana îndreptăţită, tutorele acesteia, curatorul acesteia, persoana căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul minor, precum şi mandatarul, desemnat prin procură specială, în situaţia în care este mandatat şi să încaseze drepturile de pensie.

- * -

13 Martie 2019

COMUNICAT DE PRESĂ

Informare privind eliberarea biletelor de tratament pe anul 2019

Casa Judeţena de Pensii Arad demareaza activitarea de tratament balnear  prin Societatea de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca “TBRCM”SA, avand unic actionar Casa Nationala de Pensii Publice, prin repartizarea biletelor de tratament în staţiunile în care CNPP detine complexe balneare  proprii.

In anul 2019 prin unitatile de tratament balnear, proprietatea CNPP, vor fi repartizate bilete de tratament in 18 serii  de trimitere, durata unei sejur fiind de 16 zile,iar a tratamentului balnear este de 12 zile.

Prima serie incepe in data de 18 martie 2019, iar urmatoarea serie in data de 04.04.2019.
Biletele de tratament de care pot beneficia pensionarii si asiguratii sistemului public de Pensii  incepand cu seria din 18 martie 2019 sunt pentru urmatoatele statiuni:

 • Moneasa,Jud Arad - TBRCM Codru Moma
 • 1 Mai,Jud.Bihor - TBRCM Hotel CERES
 • Buziaş,Jud.Timis - TBRCM Hotel SILVANA
 • Geoagiu,Jud.Hunedoara - TBRCM Hotel CERES 
 • Covasna,Jud.Covasna-TBRCM Hotel DACIA
 • Olanesti,Jud.Valcea-TBRCM Hotel LIVADIA

Repartitia locurilor  la tratament balnear in complexe apartinand unor operatori economici privati se va face dupa atribuirea contractelor  pe care acestia le vor incheia cu Casa Nationala de Pensii Publice. Date despre acestea vor fi comunicate ulterior.

În cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament aceluiaşi beneficiar, indiferent daca este cu plata unei contribuţii sau gratuit..
Criteriile de eliberare a biletelor de tratament sunt publicate pe site-ul Casei Judeţene de Pensii Arad şi pe cel al CNPP Bucureşti.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Casei Judeţene de Pensii Arad din str. Voluntarilor, nr. 2/A, camera 2, la telefon 0257 281345, interior 102.

Cererile se pot depune la sediul CJP ARAD, str.Voluntarilor, nr.2/A, camera 2, prin posta la adresa de mai sus, prin fax la nr. 0257 214 061, e-mail: pensii.arad@cnpp.ro.
- * -

11 Octombrie 2018

COMUNICAT DE PRESĂ

        Guvernul a aprobat proiectul noii Legi a pensiilor, la propunerea Ministerului Muncii și Justiției Sociale

                Guvernul României a aprobat proiectul noii Legi a pensiilor, la propunerea Ministerului Muncii și Justiției Sociale. Proiectul de lege prevede creșteri etapizate ale punctului de pensie, până în anul 2021, pentru ca, din anul 2022, să fie aplicată noua formulă de calcul bazată pe Valoarea Punctului de Referință (VPR):

                                 * 1.265 de lei în 2019;

                                 * 1.775 de lei în 2020;

                                 * 1.875 de lei în 2021, adică suma aferentă VPR nou introdus de 75 de lei, la care se adaugă majorarea de 10% aferentă sporurilor, acordului global și altor drepturi de natură salarială pentru care s-au plătit contribuții;

                                 * iar din anul 2022 Valoarea Punctului de Referință se va indexa, anual, cu inflația și 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat. 

                Punctul de pensie va ajunge, așa cum este precizat și în Programul de Guvernare, la 45% din valoarea salariului mediu brut pe economie, fără a lua în calcul întoarcerea sarcinii fiscale, în conformitate cu legislația fiscală în vigoare la data adoptării Programului de GuvernareDe altfel, reamintim că pensiile nu mai sunt purtătoare de CAS și CASS, aceasta fiind una dintre primele măsuri adoptate după schimbarea guvernării din 2016.

                În proiectul de lege se precizează că nicio pensie în plată nu va scădea. În cazul în care, în urma recalculării, va rezulta o sumă mai mică decât cea aflată deja în plată, atunci se va menține suma în plată. Nu se modifică vârsta standard de pensionare, nici stagiul minim și nici cel complet.

                Proiectul de act normativ se bazează pe mai multe principii fundamentale:

                                - contributivitate, adică plată în funcție de contribuție;

                                - egalitate, adică pensionari care au aceeași vechime, dar care au ieșit la pensie în momente diferite, primesc aceeași sumă de bani;

                                - solidaritate socială, adică generațiile în activitate susțin, prin plata contribuțiilor lor, generațiile de pensionari și, în viitor, vor fi susținute la rândul lor;

                                - imprescriptibilitate, adică dreptul la pensie nu se poate prescrie.

                Contributivitatea fiind un principiu de bază al oricărui sistem de pensii din lume, noul proiect introduce sintagma contribuții „datorate și plătite”, pentru calculul pensiei. Asta ca urmare a faptului că, în trecut, au fost numeroase cazurile în care angajatorii nu achitau taxele către stat.

                Menționăm că, pentru a nu dezavantaja angajații, noua prevedere va fi luată în calcul doar pentru perioadele lucrate ulterior anului 2021, atunci când legea va produce efecte complete. Reiterăm faptul că angajații nu vor fi penalizați pentru perioade lucrate anterior anului 2021, în cazurile în care angajatorii nu le-au achitat taxele.

                În paralel, proiectul de lege prevede și debirocratizarea și accesul online la informațiile despre propriile contribuții. Astfel, ANAF va transmite către Casa Națională de Pensii Publice sumele datorate și plătite pentru fiecare salariat. Cetățenii se vor putea informa de pe site-ul CNPP cu privire la stagiul de cotizare realizat, venitul obținut și sumele achitate drept contribuții. În cazul în care vor constata ca angajatorii nu le achită contribuțiile vor putea sesiza organele abilitate.

                În proiectul noii legi se menține contractul de asigurare facultativă, care suferă, totuși, câteva modificări. Astfel, dacă în actuala lege se poate plăti doar pentru cinci ani consecutivi retroactivi, pe viitor, persoana își va putea alege perioade diferite necontributive ca să totalizeze 5 ani.

                Plata se va putea face în rate, dar nu mai târziu de 1 an de la încheierea contractului. În cazul neplății integrale, se va lua în calcul suma parțial achitată. În prezent, asigurarea facultativă se face la nivelul salariului minim, dar în practică s-a demonstrat că aceasta nu asigură nici măcar pensia minim garantată, astfel că s-a decis folosirea salariului mediu ca indicator. Acest tip de contract se încheie doar în cazul persoanelor care au realizat stagiul minim de 15 ani. Se mențin prevederile referitoare la contractul de asigurare pentru perioadele viitoare încheierii lui, cu noua bază de calcul.

                Printre noutățile aduse de acest proiect de lege se numără introducerea masteratului și a doctoratului caperioade necontributive asimilate stagiului de cotizare, care se adaugă facultății, stagiului militar, pensiei de invaliditate, concediului medical, celui pentru creșterea copilului, șomajului indemnizat, deportării, prizonieratului și detenției politice, prevăzute de legislația în vigoare.

                Condiția pentru asimilarea perioadei necontributive este ca stagiul minim de cotizare să fie de 15 ani. Pentru fiecare an de perioadă asimilată se acordă câte 0,25 puncte. 

                Totodată, prin acest proiect este definit pensionarul ca fiind persoana care beneficiază de pensie de asigurări sociale și a realizat cel puțin stagiul minim de cotizare de 15 ani, precum şi nevăzătorii care au realizat 1/3 din stagiul complet de cotizare. În cadrul acestei categorii a fost nominalizat ca pensionar și nevăzătorul, a cărui situație a fost reglementată, în toată succesiunea actelor normative începând cu anul 1967, în condiții specifice, determinate de situația fizică, motiv pentru care stagiul de cotizare necesar pensionării este mai mic decât stagiul minim de cotizare prevăzut de lege pentru asigurații sistemului public de pensii.

                Condițiile speciale și deosebite și fostele grupe de muncă se păstrează și, de asemenea, se creează baza legală pentru recunoașterea altor locuri de muncă în condiții speciale.

                De asemenea, au fost coborâte pragurile de reducere a vârstelor de pensionare de la 6 ani la un an pentru condiții deosebite, și de la 2 ani la un an pentru condițiile speciale.

                De exemplu: pentru un an realizat în condiții deosebite vârsta se reduce cu 3 luni, iar pentru  un an realizat în condiții speciale vârsta se reduce cu 6 luni.

                Deși propunerea partenerilor sociali a fost de a stabili un prag minim de 4 ani de la care să pornească reducerea, totuși proiectul a fost modificat în sensul că pragul minim este de un an atât pentru condiții deosebite cât și pentru condiții speciale.

                Dacă până acum, o persoană care avea perioade lucrate în condiții de muncă în grupa a II-a sau deosebite de muncă mai mici de 6 ani nu avea nicio reducere, aceasta va putea beneficia de acum încolo de această facilitate (reducerea vârstei de pensionare).  

                Proiectul prevede tot 4 categorii de pensii, cea de limită de vârstă, cea anticipată, cea de invaliditate și cea de urmaș. Sunt aceleași patru categorii ca și în vechea lege, dar unele au suferit modificări de structură.

                În cazul pensiei pentru limita de vârstă trebuie îndeplinite cumulativ condițiile de vechime minimă și vârstă standard de pensionare.

                Ca și excepție, actuala pensie anticipată (nepenalizată) devine pensie pentru limită de vârstă. Adică, persoanele care au 8 ani peste stagiul complet de cotizare, inclusiv din perioade asimilate, se pot pensiona cu 5 ani înainte de îndeplinirea vârstei de pensionare. În același timp, în acest caz se poate cumula pensia cu salariul și se valorifică perioadele necontributive asimilate.

                O altă noutate este aceea că femeile care au realizat stagiul minim de cotizare de 15 ani și au născut 3 copii pe care i-au crescut până la vârsta de 16 ani, beneficiază de reducerea vârstei de pensionare cu 6 ani. Începând cu al 4-lea copil se adaugă câte 1 an în plus, pentru fiecare copil.

                Se mențin celelalte prevederi din actuala legislație cu privire la pensia pentru limită de vârstă, precum grupele, condițiile speciale și deosebite, handicapul s.a.

                Pensia anticipată (cu penalizare) este actuala pensie anticipată parțială și se mențin prevederile legale în vigoare.

                În cazul pensiei de invaliditate se redefinesc gradele de invaliditate, pentru a se da posibilitatea desfășurării unor activități profesionale, în paralel. Astfel, gradul I e caracterizat de deficiență funcțională gravă și capacitate de muncă diminuată, gradul II e caracterizat de deficiență funcțională accentuată și capacitate de muncă diminuată, iar gradul III e caracterizat de deficiență funcțională medie și capacitate de muncă diminuată.

                Pensia de urmaș se menține și, în plus de actualele prevederi, apare o nouă prestație, și anume ajutorul pentru soțul supraviețuitor, care va primi 25% din pensia soțului decedat. Acest ajutor va putea fi cumulat cu propria pensie.

                Pensia minimă se calculează raportat la salariul minim brut pe economie din anul respectiv. Persoanele cu vechime de minim 15 ani primesc 45% din salariul minim brut pe țară, iar pentru fiecare an de vechime în plus se adaugă câte 1% din salariul minim brut pe țară.Persoanele cu vechime între 10 ani și 15 ani, aflate la pensie la data intrării în vigoare a legii, primesc 40% din salariul minim brut pe țară, iar pentru fiecare an de vechime în plus se adaugă câte 1% din salariul minim brut pe țară. În cazul în care, din calculul pensiei rezultă o sumă mai mare, atunci persoana o va primi pe aceasta. Formula a fost introdusă pentru a remedia o inechitate prevăzută de legislația în vigoare, din cauza căreia nu se făcea nicio diferențiere în funcție de anii lucrați între beneficiarii de pensie minimă. Adică, în practică se ajunge în situația în care un pensionar care a lucrat 12 ani, spre exemplu, să primească la fel cu unul care a lucrat 35 de ani, dar pe salariul minim pe economie.

                O altă noutate adusă de proiectul de lege este introducerea opțiunii pentru indemnizația socială minimă.Pensionarii aflați deja în plată, care au stagiul de cotizare sub 15 ani, vor putea opta între pensie și indemnizația socială minimă. Opțiunea se va face prin Poștă, cu formular pretimbrat primit de la Casa Națională de Pensii Publice, pentru a evita cozi interminabile la ghișee.

                Pensionarii în plată care au realizat stagiul de cotizare mai mic de 15 ani beneficiază de recalculare pe noua formulă, iar dacă suma rezultată este sub indemnizația socială minimă ei pot opta pentru aceasta din urmă. Pensionarii care nu optează rămân în plată cu suma rezultată din calculul pe baza contributivității.

                Sunt exceptați pensionarii care beneficiază de pensie de limită de vârstă și au realizat stagiul minim cuprins între 10 și 15 ani, conform legislației în vigoare, la data stabilirii dreptului la pensie. Această excepție este valabilă pentru persoanele deja pensionate la data intrării efective în vigoare a legii.

                În proiectul de lege se prevede că, pentru a putea deveni pensionar, este necesară o vechime de minimum 15 ani. Persoanele care vor avea o vechime mai mică de la data intrării în vigoare a legii vor primi o indemnizație socială și vor face obiectul unei alte legi.

                Acordul global și alte drepturi de natură salarială. Proiectul prevede că se valorifică toate drepturile de natură salarială, pentru care s-au plătit contribuții: sporuri, acord global, al 13-lea salariu, ore suplimentare, prime, premii și alte bonusuri. Se va acorda un procent de 10% din oficiu, care va putea fi majorat dacă pensionarul va aduce acte doveditoare din care să rezulte un procent mai mare. Dacă după recalcularea conform adeverințelor aduse rezultă o pensie mai mică, atunci se păstrează pensia calculată cu majorarea de 10% acordată inițial.

                Această modificare a fost operată deoarece pentru astfel de venituri s-au plătit contribuții și, cu toate acestea, ele nu sunt luate în calcul, în prezent, la stabilirea pensiei.

                Formula de calcul.

Pensia va fi reprezentată de Numărul Total de Puncte înmulțit cu Valoarea Punctului de Referință (VPR). 

                Numărul total de puncte este suma punctajelor anuale. Punctajul anual este suma punctajelor lunare împărțit la 12 luni. Punctajul lunar este venitul brut realizat împărțit la câștigul mediu brut pe economie. 

                VPR va fi de 75 de lei în anul 2021 și a fost determinată prin împărțirea Valorii punctului de pensie din anul 2021, adică 1.875 de lei, la 25, care reprezintă vechimea medie de ani din sistemul de pensii, rezultată în urma aplicării ultimelor patru legi ale pensiilor. 

                Formula de calcul are avantajul nu doar că elimină inechitățile, dar duce și la creșterea pensiilor. 

                Proiectul de lege urmărește eliminarea inechităților din sistemul public de pensii, care au făcut ca persoane care au lucrat același număr de ani, în aceeași profesie și au cotizat egal, să aibă pensii diferite. De asemenea, se elimină inechitățile din sistem dintre femei și bărbați care au lucrat același număr de ani, în aceleași condiții și care au contribuit egal, dar care aveau pensii diferite. Prin actul normativ, pensiile în discuție se egalizează.

- * -

11 Septembrie 2018

COMUNICAT DE PRESĂ

        În atenţia copiilor beneficiari ai pensiei de urmaş

        În conformitate cu prevederile art.84 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări, pentru plata pensiei de urmaş, copiii care au depăşit vârsta de 16 ani şi care continuă studiile, trebuie să depună la Casa Judeţeană de Pensii, în luna începerii noului an şcolar, cel târziu până în 25 septembrie 2018, adeverinţa şcolară pentru anul şcolar 2018-2019, din care să rezulte că urmează în continuare studiile şcolare.
        Întrucât anul universitar începe cu 1 octombrie 2018 si, în consecinţa, studenţii urmaşi, în vârsta de pana la 26 ani, sunt în imposibilitatea prezentării pana la data de 25 septembrie 2018 a dovezii privind continuarea studiilor, într-o prima faza, acestea au obligaţia ca până la data menţionată să depună la sediul Casei Judeţene de Pensii Arad o declaraţie pe propria răspundere în acest sens. Ulterior, dar nu mai târziu de 25 octombrie 2018, aceştia au obligaţia de a prezenta adeverinţa din care sa rezulte ca în anul în universitar 2018-2019, urmează o formă de învăţământ superior organizată potrivit legii.
        Precizăm că nedepunerea dovezii atrage suspendarea plăţii pensiei de urmaş.
        Începând cu anul şcolar 2009-2010 acordarea pensiei de urmaş nu mai este condiţionată de nivelul formei de învăţământ frecventat, de tipul sau modul de organizare a acesteia, de absolvirea uneia sau a mai multora dintre acestea, cu condiţia ca, în toate cazurile precizate, copilul urmaş să nu depăşească vârsta de 26 ani.
        La depunere, adeverinţa şcolară va fi însoţită de un cupon de pensie şi copia cărţii de identitate.
        Programul de lucru cu publicul al Casei Judeţene de Pensii Arad, situată pe str. Voluntarilor, nr. 2 A, este de luni până joi, între orele 08.00 - 12.00, iar joi între orele 08.00 -13 și 14-18.00, camera 4 – parter.

- * -

30 August 2018

COMUNICAT DE PRESĂ

        În atenţia cadrelor didactice titulare care au îndeplinit condiții de pensionare de limită de vârstă conform anexei nr. 5 din Legea nr. 263/2010, coroborate cu cele ale Legii nr. 1/2011.

        Ref: La data depunerii dosarelor de pensionare a cadrelor didactice titulare

        Având în vedere ca anul de învățământ preuniversitar 2017 - 2018 se încheie la data de 31 august 2018 și întrucât ziua de 01.09.2018 este zi nelucrătoare, cadrele didactice titulare care au îndeplinit condițiile de pensionare de limită de vârstă conform anexei nr. 5 din Legea nr. 263/2010 coroborate cu cele ale Legii nr. 1/2011, în timpul anului scolar, vor depune dosarele de pensionare Luni, 03.09.2018, iar drepturile de pensie se cuvin, se acordă și se plătesc cu data de 01.09.2018. Pentru cei ce se prezintă începând cu data de 04.09.2018 drepturile de pensie se cuvin, se acordă și se plătesc de la data înregistrării dosarului de pensionare.

        Vă comunicăm că dosarele de pensionare se vor depune la sediul Casei Judetene de Pensii Arad, str. Voluntarilor nr. 2A, camera nr. 8, parter, ghișeu deschis special în acest sens.

- * -

25 Iunie 2018

COMUNICAT DE PRESĂ

        Ref: Schimbarea calendarului de plată a drepturilor care se achită prin intermediul Caselor Teritoriale de Pensii

        Casa Națională de Pensii Publice își anunță beneficiarii care primesc drepturile prin intermediul CN Poșta Romana SA că – începând cu luna iulie 2018 – calendarul de plată se modifică după cum urmează:
        Plăţi curente
                • 1 - 15 ale lunii – la domiciliul beneficiarilor;
                • pentru pensionarii avizaţi (cei care nu sunt găsiți la domiciliu) drepturile bănești și documentul de plată se pot ridica de la ghişeele poştale, în termen de 2 zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective.

        Plăţi restante
                • 11 – 15 ale lunii – la domiciliul beneficiarilor
                • pentru pensionarii avizaţi (cei care nu sunt găsiți la domiciliu) drepturile bănești și documentul de plată se pot ridica de la ghişeele poştale, în termen de 2 zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective.

        Folosim acest context pentru a preciza că în cazul persoanelor ale căror drepturi se achită prin conturi curente sau conturi de card calendarul de plată este cel de până în prezent. Astfel, plata se face începând din data de 14 sau din prima zi lucrătoare care urmează datei de 14, dacă această zi este nelucrătoare.

        Documentul de informare (talonul mov) se transmite între 1 - 15 ale lunii – la domiciliul beneficiarilor.
        Pentru pensionarii avizaţi la domiciliu documentul de informare se poate ridica de la ghişeele poştale, în termen de 2 zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective.

- * -

23 Aprilie 2018

COMUNICAT DE PRESĂ

        În atenţia persoanelor asigurate pe bază de contract de asigurare socială

         Întrucât suntem în imposibilitate de a încasa contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele asigurate pe bază de contract de asigurare socială încheiat cu Casa Judeţeană de Pensii Arad, prin casieria Casei Judeţene de Pensii, anunţăm contribuabilii că pot achita contribuţia de asigurări sociale prin mandat poştal sau prin virament cu ordin de plată în contul IBAN: RO23TREZ02122210304XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Arad, pe seama Casei Judeţene de Pensii Arad.
         Ordinul de plată se va completa astfel:
                  - la rubrica „BENEFICIAR” se va completa “Casa Judeţeană de Pensii Arad”;
                  - la rubrica „COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ” se va completa codul Casei Judeţene de Pensii Arad, „13583968”;
                  - la rubrica „REPREZENTÂND” se va completa „contribuţia CAS, pentru NUMELE ŞI PRENUMELE ASIGURATULUI, urmat de CNP-ul acestuia.
         Începând cu data de 01.04.2018 cuantumul contribuţiei de asigurări sociale este de 475 lei pe lună.

- * -

03 Aprilie 2018

COMUNICAT DE PRESĂ

         În atenţia persoanelor asigurate pe bază de contract de asigurare socială încheiat cu Casa Judeţeană de Pensii Arad

         Ref: Modificări legislative referitoare la contribuţiile de asigurări sociale

         Conform prevederilor art. 138 din Legea nr. 227/2015, privind codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2018, cota de contribuţie de asigurări sociale pentru persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale este de 25%.
         Articolul nr. 36 din Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, aşa cum a fost modificat prin OUG nr. 18 din 15 martie 2018, privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, prevede că baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru persoanele asigurate în baza unui contract de asigurare socială prevăzute art. 6, alin. (2), o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puţin decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
         Ţinând cont de prevederile legale mai sus menţionate, anunţăm persoanele asigurate în sistemul public de pensii pe bază de contract de asigurare socială al căror venit asigurat înscris în contractul de asigurare socială, încheiat cu Casa Judeţeană de Pensii Arad este mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată că începând cu data de 01.04.2018, venitul lunar minim asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de 1.900 lei, iar cuantumul contribuţiei este de 475 lei.

- * -

22 Februarie 2018

COMUNICAT DE PRESĂ

         Precizări referitoare la acordarea prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2018

         În conformitate cu prevederile art.122 alin.(1) din Legea 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, „acordarea prestaţiilor privind tratamentul balnear se face prin atribuirea de bilete de tratament solicitanţilor îndreptăţiţi, în limita numărului de locuri asigurate în unităţi de tratament din proprietatea CNPP, precum şi a numărului de locuri contractate cu alte unităţi de profil şi a sumelor alocate pentru această prestaţie prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat".

         În Legea nr.3/03.01.2018 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 este prevăzută suma de 344.237.000 lei ( titlul asistenţă socială - ajutoare sociale în natură).

         Din această sumă vor fi asigurate maxim 204.416 de bilete la tratament balnear.

         În Monitorul Oficial nr.128/09.02.2018 a fost publicată Hotărârea de Guvern nr.39/2018 privind acordarea prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2018, prin sistemul organizat și administrat de Casa Națională de Pensii Publice.

         Conform prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Casa Naţională de Pensii Publice are în proprietate unităţile de tratament balnear – S.C. T.B.R.C.M –S.A.

         Pentru anul 2018 vor fi asigurate maximum 59.527 locuri la tratament balnear, repartizate pe maximum 19 serii asigurate în unităţile de tratament balnear, proprietate a Casei Naţionale de Pensii Publice, iar diferenţa de locuri se va stabili în urma finalizării procedurii de achiziţie, derulată cu respectarea prevederilor Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice.

         Numărul de locuri contractate va fi anunțat după finalizarea procedurilor de licitație publică, prin postarea pe site-ul Casei Județene de Pensii Arad la adresa www.cjpensiiarad.ro.

         Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 39/2018 numărul biletelor de tratament balnear ce se acordă gratuit categoriilor de persoane beneficiare de prevederile unor legi speciale cu caracter reparatoriu, precum şi categoriilor de persoane beneficiare ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, se stabileşte prin aplicarea unui procent de maxim 15% la numărul total de bilete de tratament.

         Pentru anul 2018 nu se acordă bilete de odihnă.

         Conform prevederilor Ordinului nr.269/03.01.2018 aprobat de Președintele Casei Naționale de Pensii Publice, tariful maxim acceptat pentru un bilet de tratament balnear, este de:

                  1.684 lei/bilet, la categoria 2** stele
                  1.764 lei/bilet, la categoria 3***/4**** stele.

         În anul 2017 au fost asigurate 56.394 locuri în unitățile aflate în proprietatea C.N.P.P și au fost contractate prin operatori economici de profil un număr de 203.299 de bilete.

- * -

31 Ianuarie 2018

COMUNICAT DE PRESĂ

         În atenţia persoanelor asigurate pe bază de contract de asigurare socială încheiat cu Casa Judeţeană de Pensii Arad

         Ref: Modificări legislative referitoare la contribuţiile de asigurări sociale

         Conform prevederilor art. 138 din Legea nr. 227/2015, privind codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2018, cota de contribuţie de asigurări sociale pentru persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale este de 25%.
         Potrivit prevederilor art. 15, din Legea nr. 3/2018, a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 5 din 03.01.2018, începând cu data de 06.01.2018, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 este de 4.162 lei.
         Articolul nr. 36 din legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6, alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat, înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puţin decât suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv 1.457 lei.
         În Monitorul Oficial nr. 77/26.01.2018 a fost publicat Ordinul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 489 pentru aprobarea modelului contractului de asigurare socială şi al actului adiţional la acesta, utilizate în sistemul public de pensii.
         Ţinând cont de prevederile legale mai sus menţionate, anunţăm persoanele asigurate în sistemul public de pensii pe bază de contract de asigurare socială al căror venit asigurat înscris în contractul de asigurare socială, încheiat cu Casa Judeţeană de Pensii Arad este mai mic decât suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (respectiv 1.457 lei), că începând cu data de 06.01.2018, venitul lunar minim asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de 1.457 lei, iar contribuţia minimă lunară este de 364 lei.
         Întrucât Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 a intrat în vigoare de la data de 06.01.2018, datorită aplicabilităţii celor două legi ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anii 2017 şi 2018, câştigul salarial mediu brut pe luna ianuarie este de 4.007 lei, 35% din nivelul acestuia este de 1.403 lei, iar cuantumul contribuţiei aferente lunii ianuarie 2018 este de 351 lei.

- * -

22 Ianuarie 2018

COMUNICAT DE PRESĂ

         În atenţia angajatorilor şi a persoanelor care solicită ajutor deces pentru o persoană asigurată sau pentru membru de familie al acesteia

         Ref: Modificări legislative referitoare la plata ajutorului de deces

         Vă facem cunoscut că potrivit O.U.G. nr. 103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asigurărilor sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1010/20.12.2017, art. 128 din Legea nr. 263/2010 cu modificările şi completările ulterioare, a fost abrogat.
         În cadrul aceluiaşi act normativ, art. 129 alin (1) lit. (a) a fost abrogat.
         De asemenea , art. 129-(1) partea introductivă şi lit c) s-a modificat astfel:
         “Art. 129-(1) Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de:
                  c) casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. I,II şi IV şi alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia.”
         În consecinţă, începând cu data de 01 ianuarie 2018, ajutorul de deces se va achita în termen de 3 zile lucrătoare de către Casa Judeţeană de Pensii Arad, în cazul decesului asiguratului, cu condiţia ca asiguratul să fi avut domiciliu în judeţul Arad, precum şi pentru membru de familie al unei persoane asigurate (în cazul în care membru de familie al persoanei decedate are domiciliu în judeţul Arad, iar persoana pentru care se solicită ajutorul de deces nu a fost asigurată).
         Prin persoană asigurată se înţelege:
                  - persoană care a desfăşurat/desfăşoară activitate pe bază de contract individual de muncă;
                  - a fost/este funcţionar public;
                  - persoană care a realizat/realizează venituri asimilate salariilor pentru care se datorează contribuţie de asigurări sociale potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
                  - persoană care a realizat/realizează venituri din activităţi independente, pentru care se datorează contribuţie de asigurări sociale, conform prevederilor codului fiscal.
         Cererile pentru obţinerea ajutorului de deces, precum şi modelele de adeverinţe emise de angajatori care atestă calitatea de asigurat se regăsesc pe site-ul www.cjpensiiarad.ro, secțiunea formulare.

- * -

04 Ianuarie 2018

COMUNICAT DE PRESĂ

         Ref: aplicarea prevederilor Legii nr. 238, privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii.

         În Monitorul Oficial al României nr. 968 din 7 decembrie 2017 a fost publicată Legea nr. 238, privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016, privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii.
         Potrivit Legii nr. 238/2017, încheierea contractului de asigurare socială în temeiul Legii nr. 186/2016, poate fi solicitată până la data de 31.12.2018.
         Perioadele de timp pentru care se poate încheia asigurarea în sistemul public de pensii este de cel mult 5 ani calendaristici anteriori încheierii contractului.
         Suma cu titlu de contribuţie de asigurări sociale datorată în baza contractului de asiguarare socială poate fi plătită în una sau mai multe tranşe lunare fără a depăşi data de 31.12.2018.
         Potrivit prevederilor legii, persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuţiei de asigurări sociale pentru perioadele de timp în care nu au avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia.
         Perioadele pentru care se poate efectua plata contribuţiei de asigurări sociale sunt cele anterioare datei la care sunt îndeplinite condiţiile, prevăzute de lege, privind vârsta standard de pensionare.
         Pentru a beneficia de prevederile legii, persoana interesată, sau după caz, mandatarul acesteia desemnat prin procură specială, trebuie să încheie un contract de asigurare socială cu casa judeţeană de pensii pe raza căreia îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana interesată.

- * -

05 Decembrie 2017

COMUNICAT DE PRESĂ

         PRECIZĂRI REFERITOARE LA PLATA DREPTURILOR DE PENSIE ÎN LUNA DECEMBRIE 2017

         Având în vedere apropiatele Sărbători de iarnă și din dorința de a veni în sprijinul beneficiarilor sistemului public de pensii, Casa Națională de Pensii Publice și C.N. Poșta Română S.A. și-au manifestat disponibilitatea de a achita drepturile bănești în avans, după cum urmează:
                  • drepturile de pensie din sistemul public precum și alte drepturi prevăzute de legi cu caracter special se vor achita la domiciliul beneficiarilor în perioada 12 – 22 Decembrie.
                  • drepturile restante de pensii precum și alte drepturi prevăzute de legi cu caracter special se vor achita în întervalul 19 - 22 Decembrie.
                  • drepturile veteranilor de război se vor achita în perioada 12 - 22 Decembrie la domiciliul acestora.
                  • În cazul tuturor beneficiarilor care au fost avizați la domiciliu (persoane care nu au fost găsite acasă) plata se face până la data de 28 Decembrie, la ghișeele poștale.
         Referitor la drepturile achitate prin intermediul băncilor cu care Casa Naţională de Pensii Publice are încheiate convenţii, acestea vor fi încasate de la aceeaşi dată, respectiv 14 Decembrie.

- * -

21 Noiembrie 2017

COMUNICAT DE PRESĂ

         Ref: aplicarea prevederilor Legii nr. 216/2017 privind completarea articolului 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

         Vă facem cunoscut că a aparut Legea nr. 216 din 17.11.2017 care completeaza articolul 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, prin care se introduc după aliniatul (6) trei noi aliniate (7)-(9), care intră în vigoare cu data de 23.11.2017.
         Noile prevederi se aplică pensionarilor ale căror drepturi de pensie anticipata parţiala s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 – 16 iulie 2016 și presupune recalcularea procentului de penalizare a pensiei conform prevederilor Legii nr.142/2016.
         Recalcularea se efectuează LA CEREREA PERSOANEI interesate, iar drepturile de pensie recalculate se cuvin și se plătesc începând cu luna următoare înregistrării acesteia la Casa Judeţeană de Pensii în evidența căreia se află dosarul de pensie a solicitantului.
         Prevederile „se aplică persoanelor care, până în luna depunerii cererii, inclusiv, nu au îndeplinit condiţiile pentru acordarea pensiei limită de vârstă".
         Cererile se depun la sediul Casei Judeţene de Pensii Arad, str. Voluntarilor nr. 2A, camera 3 parter de luni-miercuri intre orele 8.00 - 12.00 si joi intre orele 8.00 -13.00 si 14.00 -18.00.

- * -

27 Aprilie 2017

COMUNICAT DE PRESĂ

         Ref: aplicarea prevederilor OUG nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016, privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii

         În Monitorul Oficial al României nr. 288 din data de 24.04.2017 a fost publicată O.U.G. nr. 32/2017, pentru modificarea Legii nr. 186, privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii.
         Potrivit O.U.G. nr. 32/2017, încheierea contractului de asigurare socială în temeiul Legii nr. 186/2016, poate fi solicitată până la data de 31.12.2017.
         Perioadele de timp pentru care se poate încheia asigurarea în sistemul public de pensii este de cel mult 5 ani calendaristici anteriori încheierii contractului.
         Suma cu titlu de contribuţie de asigurări sociale datorată în baza contractului de asiguarare socială poate fi plătită în una sau mai multe tranşe lunare fără a depăşi data de 31.12.2017.
         Potrivit prevederilor legii, persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuţiei de asigurări sociale pentru perioadele de timp în care nu au avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia.
         Perioadele pentru care se poate efectua plata contribuţiei de asigurări sociale sunt cele anterioare datei la care sunt îndeplinite condiţiile, prevăzute de lege, privind vârsta standard de pensionare.
         Pentru a beneficia de prevederile legii, persoana interesată, sau după caz, mandatarul acesteia desemnat prin procură specială, trebuie să încheie un contract de asigurare socială cu casa judeţeană de pensii pe raza căreia îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana interesată.

- * -

10 Aprilie 2017

COMUNICAT DE PRESĂ

PRECIZĂRI REFERITOARE LA PLATA DREPTURILOR DE PENSIE ÎN LUNA APRILIE 2017

         Având în vedere apropiatele Sărbători Pascale și din dorința de a veni în sprijinul beneficiarilor de pensii, Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) și C.N. Poșta Română S.A. și-au manifestat disponibilitatea de a devansa plata pensiilor cu două zile.
         Astfel, în luna aprilie, plata pensiilor la domiciliul pensionarilor se va realiza în perioada 12 – 26 aprilie, iar în cazul pensionarilor avizați la domiciliu (persoane care nu au fost găsite acasă) plata se face până la data de 27 aprilie, la ghișeele poștale.
         Pentru a asigura realizarea acestei măsuri, conducerea CNPP a întreprins toate diligenţele în vederea întocmirii documentelor de plată şi transmiterii acestora către oficiile poştale în vederea achitării drepturilor de pensie conform noului calendar.

         Folosim această ocazie pentru a transmite Sarbători fericite tuturor beneficiarilor serviciilor asigurate de Casa Națională de Pensii Publice.

- * -

09 Martie 2017

COMUNICAT DE PRESĂ

Informare privind eliberarea biletelor de tratament pe anul 2017

         Casa Județeana de Pensii Arad demarează activizarea de tratament balnear prin Societatea de Tratament Balnear și Recuperare a Capacitații de Munca “TBRCM” S.A., având unic acționar Casa Națională de Pensii Publice (C.N.P.P.), prin repartizarea biletelor de tratament în stațiunile în care C.N.P.P. deține complexe balneare  proprii.
         În anul 2017 prin unitățile de tratament balnear, proprietatea C.N.P.P., vor fi repartizate bilete de tratament în 18 serii de trimitere, durata unei sejur fiind de 16 zile iar a tratamentului balnear este de 12 zile.
         Prima serie începe în data de 10 Martie 2017 iar următoarea serie în data de 25.03.2017.
         Biletele de tratament de care pot beneficia pensionarii și asigurații sistemului public de pensii  începând cu seria din 10 Martie 2017 sunt pentru următoarele stațiuni:

 • Moneasa, Jud. Arad - TBRCM Codru Moma;
 • 1 Mai, Jud. Bihor - TBRCM Hotel CERES;
 • Buziaș, Jud. Timiș - TBRCM Hotel SILVANA;
 • Geoagiu, Jud. Hunedoara - TBRCM Hotel CERES;
 • Covasna, Jud. Covasna - TBRCM Hotel DACIA;
 • Olănești, Jud. Vâlcea - TBRCM Hotel LIVADIA.

         Repartiția locurilor la tratament balnear în complexe aparținând unor operatori economici privați se va face după atribuirea contractelor pe care aceștia le vor încheia cu Casa Națională de Pensii Publice. Date despre acestea vor fi comunicate ulterior.

         În cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament aceluiași beneficiar, indiferent daca este cu plata unei contribuții sau gratuit.
         Criteriile de eliberare a biletelor de tratament sunt publicate pe site-ul Casei Judeţene de Pensii Arad şi pe cel al C.N.P.P. București.
         Informații suplimentare se pot obține la sediul Casei Județene de Pensii Arad din str. Voluntarilor, nr. 2/A, camera 2, la telefon 0257 281 345, interior 102.

         Cererile se pot depune la sediul CJP ARAD, str. Voluntarilor, nr.2/A, camera 2, prin posta la adresa de mai sus, prin fax la nr. 0257 214 061, e-mail: pensii.arad @ cnpp.ro.

- * -

21 Februarie 2017

COMUNICAT DE PRESĂ

În atenţia persoanelor asigurate pe bază de contract de asigurare socială încheiat cu Casa Judeţeană de Pensii Arad

Ref:  Modificări legislative referitoare la contribuţiile de asigurări sociale

         Conform prevederilor art. 16 din Legea nr. 7/2017, a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 128 din 17.02.2017, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 este de 3.131 lei.
         În conformitate cu prevederile art. 138 lit.a din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cota de contribuţie de asigurări sociale pe anul 2017 pentru condiţii normale de muncă este de 26,3%.  
         Articolul nr. 36 din legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6, alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat, înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puţin decât suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv 1.096 lei şi nici mai mult de 5 ori valoarea acestuia, respectiv 15.655 lei.
         Anunţăm persoanele asigurate în sistemul public de pensii pe bază de contract de asigurare socială, al căror venit asigurat înscris în contractul de asigurare socială, încheiat cu Casa Judeţeană de Pensii Arad este mai mic decât suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv 1.096 lei, că începând cu data de 20.02.2017, venitul lunar minim asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de 1.096  lei, iar contribuţia minimă lunară este de 288 lei.     
         Rugăm pe această cale persoanele care au depus carnetul de muncă la Casa Judeţeană de Pensii Arad şi nu l-au ridicat, să se prezinte la Casa Judeţeană de Pensii Arad, str. Voluntarilor, nr. 2A, camera nr. 9, cu actul de identitate pentru ridicarea carnetului de muncă.

- * -

01 Noiembrie 2016

COMUNICAT DE PRESĂ

Ref: Legea nr. 186/2016, privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii

         În Monitorul Oficial al României nr. 842 din data de 24.10.2016 a fost publicată Legea nr. 186, privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii.
         Potrivit prevederilor legii, persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuţiei de asigurări sociale pentru perioadele de timp în care nu au avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia.
         Perioadele pentru care se poate efectua plata contribuţiei de asigurări sociale sunt cele anterioare datei la care sunt îndeplinite condiţiile, prevăzute de lege, privind vârsta standard de pensionare.
         Pentru a beneficia de prevederile legii, persoana interesată, sau după caz, mandatarul acesteia desemnat prin procură specială, trebuie să încheie un contract de asigurare socială cu casa judeţeană de pensii pe raza căreia îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana interesată.
         Perioadele de timp pentru care se poate efectua plata contribuţiei de asigurări sociale sunt cele care se încadrează în intervalul de timp cuprins între data încheierii contractului de asigurare socială şi ultimii 5 ani anteriori acestei date.
         Baza lunară de calcul o constituie cel puţin valoarea unui salariu minim brut pe ţară garantat în plată, reglementat de legislaţia în vigoare pentru fiecare lună/dintre lunile din perioadele pentru care se solicită efectuarea plăţii contribuţiei de asigurări sociale şi nu poate fi mai mare decât valoarea corespunzătoare a de cinci ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigiurărilor sociale de stat.
         Cota de contribuţie de asigurări sociale care se utilizează la calculul contribuţiei de asigurări socilale este cea prevăzută în actele normative în vigoare la acea dată.
         Suma cu titlu de contribuţie de asigurări sociale, se actualizează cu indicele de inflaţie publicat în luna în care se face plata contribuţiei faţă de luna pentru care aceasta se datorează, pe baza datelor comunicate de Institutul Naţional de Statistică.
         Baza lunară de calcul la care se achită contribuţia de asigurări sociale se foloseşte la calculul punctajului lunar utilizat, potrivit legii, la stabilirea cuantumului pensiei din sistemul public de pensii.

- * -

20 Septembrie 2016

COMUNICAT DE PRESĂ

ÎN ATENŢIA COPIILOR BENEFICIARI AI PENSIEI DE URMAŞ

         În conformitate cu prevederile art. 84 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări, pentru plata pensiei de urmaş, copiii care au depăşit vârsta de 16 ani şi care continuă studiile, trebuie să depună la Casa Judeţeană de Pensii, în luna începerii noului an şcolar, cel târziu până în 7 octombrie 2016, adeverinţa şcolară pentru anul şcolar 2016-2017, din care să rezulte că urmează în continuare studiile şcolare.
         Precizăm că nedepunerea dovezii atrage suspendarea plăţii pensiei de urmaş.
         Începând cu anul şcolar 2009/2010 acordarea pensiei de urmaş nu mai este condiţionată de nivelul formei de învăţământ frecventat, de tipul sau modul de organizare a acesteia, de absolvirea uneia sau a mai multora dintre acestea, cu condiţia ca, în toate cazurile precizate, copilul urmaş să nu depăşească vârsta de 26 ani.
         La depunere, adeverinţa şcolară va fi însoţită de un cupon de pensie şi copia cărţii de identitate.
         Programul de lucru al Casei Judeţene de Pensii Arad, situată pe str. Voluntarilor, nr. 2 A, este de luni până vineri, între orele 08.00 - 12.00, iar joi între orele 08.00 - 13.00 și 14.00 - 18.00, camera 4 – parter.

- * -

19 Iulie 2016

COMUNICAT DE PRESĂ

Vă facem  cunoscut că a aparut Legea nr.142/12.07.2016 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice care intră în vigoare cu data de 17.07.2016:

 • Fracţiunea de an de stagiu de cotizare realizată în grupa I şi/sau condiţii speciale de muncă, pentru care nu se acordă reducerea vârstei standard de pensionare poate fi cumulată cu perioadele de stagiu de cotizare realizate în condiţii deosebite de muncă în vederea reducerii vârstei standard de pensionare.
 • Vârstele de pensionare reduse nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei şi de 52 de ani pentru bărbaţi.
 • Reducerile vârstelor standard de pensionare pot fi cumulate fără ca reducerea totală să fie mai mare de 13 ani.
 • Cuantumul pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare, conform tabelului:                                          

Perioada de cotizare realizată peste stagiul standard complet de cotizare prevăzut  de  Legea 263/2010 în anexa 5

Procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare
(%)

până la 1 an

0,50

peste 1 an

0,45

peste 2 ani

0,40

peste 3 ani

0,35

peste 4 ani

0,30

peste 5 ani

0,25

peste 6 ani

0,20

între 7 şi 8 ani

0,15

- * -

17 Februarie 2016

COMUNICAT DE PRESĂ

Informare privind eliberarea biletelor de tratament pe anul 2016

Casa Judeţeana de Pensii Arad informează pensionarii și asiguraţii sistemului public de pensii din judeţul ARAD că a început eliberarea biletelor  de tratament balnear, pentru seria  nr. 2, cu începere a sejurului din 02 martie 2016, în staţiunile în care CNPP deţine complexe balneare  proprii, respectiv:

 • Moneasa, Jud. Arad - TBRCM Codru Moma                   - 128 locuri
 • 1 Mai, Jud. Bihor - TBRCM Hotel CERES                          - 21 locuri
 • Buziaş, Jud. Timis - TBRCM Hotel SILVANA                   - 6 locuri
 • Geoagiu, Jud. Hunedoara - TBRCM Hotel CERES          - 10 locuri
 • Covasna, Jud. Covasna - TBRCM Hotel DACIA              - 2 locuri
 • Olanesti, Jud. Valcea - TBRCM Hotel LIVADIA               - 2 locuri
Cererile se pot depune la sediul CJP ARAD, str. Voluntarilor, nr. 2/A, camera 2 parter, prin posta la adresa de mai sus, prin fax la nr. 0257 214 061 sau e-mail: pensii @ rdslink.ro.

Urmatoarea serie va incepe din 18 martie 2016
In anul 2016 conform H.G. nr.18/2016 prin unităţile de tratament balnear, aflate in proprietatea Casei Naţionale de Pensii Publice, vor fi repartizate bilete de tratament in 19 serii de trimitere, durata unei sejur fiind de 16 zile.
În cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament aceluiaşi beneficiar, indiferent dacă este cu plata unei contribuţii sau gratuit.
Criteriile de eliberare a biletelor de tratament sunt publicate pe site-ul Casei Judeţene de Pensii Arad şi pe cel al CNPP Bucureşti.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Casei Judeţene de Pensii Arad din str. Voluntarilor, nr. 2/A, camera 2 parter, sau la telefon 0257 281 345, interior 102.

- * -

02 Februarie 2016

COMUNICAT DE PRESĂ

Informare privind eliberarea biletelor de tratament pe anul 2016

Casa Judeţena de Pensii Arad demareaza activitarea de tratament balnear  prin Societatea de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca “TBRCM” S.A., având unic actionar Casa Nationala de Pensii Publice (C.N.P.P.), prin repartizarea biletelor de tratament în staţiunile în care C.N.P.P. detine complexe balneare  proprii.
In anul 2016 conform H.G. nr.18/2016 prin unitatile de tratament balnear, proprietatea C.N.P.P., vor fi repartizate bilete de tratament in 19 serii de trimitere, durata unei sejur fiind de 16 zile.

Prima serie incepe in data de 15 februarie 2016
Biletele de tratament de care pot beneficia pensionarii si asiguratii sistemului public de pensii  incepand cu seria din 15 februarie 2016 sunt pentru urmatoatele statiuni:

 • Moneasa, Jud. Arad - TBRCM Codru Moma
 • 1 Mai, Jud. Bihor - TBRCM Hotel CERES
 • Buziaş, Jud. Timis - TBRCM Hotel SILVANA
 • Geoagiu, Jud. Hunedoara - TBRCM Hotel CERES
 • Amara, Jud. Ialomita - TBRCM  Hotel IALOMITA
 • Bala, Jud. Mehedinti - TBRCM Hotel CERES
 • Bizusa, Jud. Salaj - TBRCM Hotel CERES
 • Covasna, Jud. Covasna - TBRCM Hotel DACIA
 • Lacul Sarat, Jud. Braila - TBRCM Hotel PERLA
 • Niculina, Jud. Iasi - TBRCM Hotel NICULINA
 • Olanesti, Jud.Valcea - TBRCM Hotel LIVADIA
 • Pucioasa, Jud. Dambovita - TBRCM Hotel CERES
 • Sarata Monteoru, Jud. Buzau - TBRCM Hotel CERES

Repartitia locurilor  la tratament balnear in complexe apartinand unor operatori economici privati se va face dupa atribuirea contractelor  pe care acestia le vor incheia cu Casa Nationala de Pensii Publice (C.N.P.P.). Date despre acestea vor fi comunicate ulterior.

În cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament aceluiaşi beneficiar, indiferent daca este cu plata unei contribuţii sau gratuit..
Criteriile de eliberare a biletelor de tratament vor fi publicate pe site-ul Casei Judeţene de Pensii Arad şi pe cel al CNPP Bucureşti.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Casei Judeţene de Pensii Arad din str. Voluntarilor, nr. 2/A, camera 2, la telefon 0257 281 345, interior 102.
Cererile se pot depune la sediul C.J.P. ARAD, str. Voluntarilor, nr. 2/A, camera 2, prin posta la adresa de mai sus, prin fax la nr. 0257 214 061, e-mail: pensii @ rdslink.ro.

- * -

02 Februarie 2016

COMUNICAT DE PRESĂ

Va facem  cunoscut ca a aparut Legea nr.192 din 07.07.2015 care introduce un nou articol  dupa articolul 169 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, articolul 169ˆ1 care intra in vigoare cu data de 01.01.2016.
Noile prevederi se aplică pensionarilor ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 1 ianuarie 2011 si care NU AU BENEFICIAT de majorarea punctajelor anuale  conform OUG 100/2008 pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale aprobată prin Legea nr.154/2009, Legii nr. 218/2008, Legii nr. 209/2009, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, art. 78^2 din Legea nr. 19/2000, de prevederile art. 169 din prezenta lege, precum şi de majorarea punctajului pentru perioadele realizate în condiţii speciale după data de 1 aprilie 2001.
La numărul total de puncte realizate de acestea până la data prezentei recalculări se adaugă numărul de puncte corespunzător majorării rezultate în urma aplicării prevederilor Legii nr. 192/2015, la determinarea punctajului mediu anual utilizându-se stagiile complete de cotizare prevăzute de
Legea nr. 263/2010, corespunzătoare fiecărei situaţii.

În situaţia în care, în urma recalculării rezultă un punctaj mediu anual mai mic, se menţine punctajul mediu anual şi cuantumul aferent aflat în plată sau cuvenit la data recalculării.
Recalcularea prevăzută de prezenta lege se efectuează DIN OFICIU în termen de 24 de luni, calculat de la data de 1 ianuarie 2016.
Drepturile de pensie recalculate potrivit se cuvin şi se plătesc începând cu data de 1 ianuarie 2016."

- * -

04 Ianuarie 2016

COMUNICAT DE PRESĂ

Ref:  Modificări legislative referitoare la contribuţiile de asigurări sociale
                                                
Conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 340/2015, a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016,  publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 942 din 19.12.2015, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 este de 2.681 lei.

În conformitate cu prevederile art. 138 lit.a din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cota de contribuţie de asigurări sociale pe anul 2016 pentru condiţii normale de muncă este de 26,3%.  

Articolul nr. 36 din legea nr. 263/2010, prevede că baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat, înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puţin decât suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv 938 lei şi nici mai mult de 5 ori valoarea acestuia, respectiv 13.405 lei.

Anunţăm persoanele asigurate în sistemul public de pensii pe bază de contract de asigurare socială, al căror venit asigurat înscris în contractul de asigurare socială, încheiat cu Casa Judeţeană de Pensii Arad este mai mic decât suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv 938 lei, că începând cu data de 01.01.2016, venitul lunar minim asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de 938 lei, iar contribuţia minimă lunară este de 247 lei.    

Rugăm pe această cale persoanele care au depus carnetul de muncă la Casa Judeţeană de Pensii Arad şi nu l-au ridicat, să se prezinte la Casa Judeţeană de Pensii Arad, str. Voluntarilor, nr. 2A, camera nr. 9, cu actul de identitate pentru ridicarea carnetului de muncă.

- * -

04 Ianuarie 2016

COMUNICAT DE PRESA

Ref: Modificări aduse de Legea nr.340/2015 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016


In reglementarea sistemului public de pensii, Legea  nr. 340/2015  a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, a adus o serie de noutăți pe care, considerându-le de larg interes, vi le prezentam in continuare:
> Valoarea punctului de pensie, începând cu 1 ianuarie 2016 este de 871,7 lei.
> Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, potrivit art. 15 din Legea nr. 340/2015 este de 2.681 lei.
> Potrivit prevederilor art. 33 si art. 34 din Legea nr. 263/2010, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu ale art.139 alin(2) ai ale art.140 din Legea nr.227/2015, la stabilirea plafonului maxim al bazei de calcul a contribuţiei de asigurări sociale se are in vedere valoarea corespunzătoare de cinci ori a câştigului salarial mediu brut, respectiv 13.405 lei (2.681 x 5 = 13.405)
> In conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 263/2010, cu modificările si completările ulterioare la stabilirea nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris in declaraţia individuala de asigurare sau in contractul de asigurare sociala este de 938 lei, iar nivelul maxim de 13.405 lei.
> Potrivit dispoziţiilor art.16 din Legea nr. 340/2015, cuantumul ajutorului de deces, prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările si completările ulterioare, se stabileşte după cum urmează:

 • in cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 2.681 lei;
 • in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 1.341 lei.

> Cotele de contribuţii de asigurări sociale, aprobate prin art.138 din Legea nr . 227/2015 sunt următoarele:

 • pentru condiţii normale de munca - 26,3%
 • pentru condiţii deosebite de munca - 31,3%
 • pentru condiţii speciale de munca - 36,3%

Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale este de 10,5%, indiferent de condiţiile de munca.
Diferenţa dintre cotele de contribuţie de asigurări sociale aprobate prin lege, funcţie de condiţiile de munca si cota de contribuţie individuala de asigurări sociale se suporta de către angajator
Pentru persoanele asigurate în sistemul public de pensii pe bază de contract de asigurare socială contribuţia minimă lunară este de 247 lei.    

In cota de contribuţie individuala de asigurări sociale este inclusa si cota de 5,1% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevăzute de Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificările si completările ulterioare.
> Cuantumul fix al indemnizaţiei pentru însoţitor, in cazul pensionarilor încadraţi in gradul I de invaliditate, drept ce se acorda potrivit dispoziţiilor art. 77 alin.(1) din Legea nr. 263/2010, va fi in suma de 698 lei.
> Indicele de corecţie prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010, cu modificările si completările ulterioare, pentru anul 2015, este de 1,09.
> Indicele de corecţie utilizat la determinarea punctajului realizat in sistemul public de pensii de către participanţii la fondurile de pensii administrate privat, pentru lunile in care aceştia contribuie la aceste fonduri, stabilit conform dispoziţiilor art. 151 din Legea nr. 411/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare, este următorul:

 • incepand cu 01 Ianuarie 2016: (26,3% - 5,1 %) / 26,3 % = 0,80608
> Potrivit prevederilor art. 50 din Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari , prevăzut de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate prin Legea nr. 196/2009, este de 400 lei in anul 2016.

- * -

14 Decembrie 2015

COMUNICAT DE PRESA

Casa Națională de Pensii Publice anunță că de astăzi, 14.12.2015, a început plata  drepturilor bănești care se achită prin intermediul caselor teritoriale de pensii.
I.Toate pensiile care se distribuie prin intermediu C.N. Poșta Română S.A. vor fi achitate înainte de sărbători, în intervalul 14 decembrie – 24 decembrie, inclusiv. În acest scop, termenele de virare a sumelor de plată către oficiile poștale au fost modificate.
În ceea ce îi priveşte pe beneficiarii care nu vor fi găsiţi la domiciliu, plata drepturilor este asigurată la ghişeele subunităţilor poştale până în data de 30 decembrie, în cazul celor avizaţi la domiciliu.
II. Drepturile bănești care se distribuie prin intermediul băncilor sunt achitate la termenele stabilite în convențiile pe care Casa Naţională de Pensii Publice le are încheiate cu aceste bănci.

- * -

11 Decembrie 2015

COMUNICAT DE PRESA

Referitor la veterani de razboi, văduvelor de război precum și accidentaților în afara serviciului ordonat.

CASA JUDETEANA DE PENSII ARAD informeaza că în Monitorul Oficial, partea I, nr.915 a apărut Hotarirea de Guvern nr.951 din 10 decembrie 2015, privind ajutorului anual cuvenit veteranilor de razboi, văduvelor de război precum și accidentaților în afara serviciului ordonat a fost stabilit in cuantum de 335 lei si se acorda in luna decembrie pe cupon suplimentar.

La nivelul judetului Arad avem un numar de 205 de beneficiari.

- * -

10 Decembrie 2015

COMUNICAT DE PRESA

Casa Națională de Pensii Publice anunță plata, în luna decembrie 2015, a ajutorului anual pentru veteranii de război, văduvele de război, precum şi accidentaţii de război. 

În conformitate cu prevederile art. 16, lit.g din Legea nr.44/1994,  veteranii de război, văduvele de război, precum şi accidentaţii de război în afara serviciului ordonat care au suferit o infirmitate din cauza acţiunii mijloacelor de luptă ale războiului, au dreptul la un ajutor anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei termice și electrice pentru nevoi casnice.

Acest ajutor se majorează anual prin hotărâre de guvern. Anul acesta, în temeiul HG nr. 951/2015, cuantumul ajutorului crește de la 300 lei la 335 lei pentru fiecare beneficiar.

Președintele CNPP, doamna Ileana CIUTAN, precizează că aceste drepturi se achită printr-un mandat separat de cel prin care se achită indemnizația cuvenită lunii decembrie.

- * -

08 Decembrie 2015

COMUNICAT DE PRESA

Referitor la persoanele care se afla in pensie anticipata, pensie anticipat partiala, pensie de invaliditate gradul I si II si pensie de urmas.

Pentru a preintampina cazurile, tot mai des intilnite, de incompatibilitate care duc la constituirea debitelor ce se recupereaza de la beneficiari, Casa Judeteana de Pensii Arad vine cu urmatoarele precizari:
 
Persoanele care se afla in pensie anticipata, pensie anticipata partiala, pensie de invaliditate gradul I si II, si pensie de urmas, conform art.114 alin (1) din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, plata pensiei de suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care a intervenit una dintre urmatoarele cauze:

 • pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parţiale, se regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu excepţia consilierilor locali sau judeţeni:

  I. persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldaţii şi gradaţii voluntari;
  II. funcţionarii publici;
  IV. persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din contracte/convenţii încheiate potrivit Codului civil.

 • pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul I sau II, se regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu excepţia consilierilor locali sau judeţeni;

  I. persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldaţii şi gradaţii voluntari;
  II. funcţionarii publici;
  IV. persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din contracte/convenţii încheiate potrivit Codului civil.

 • pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul III, se regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I sau II, depăşind jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă respectiv;
    • persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldaţii şi gradaţii voluntari;
    • funcţionarii publici.
 • pensionarul urmaş, prevăzut la art. 84 lit. a), a împlinit vârsta de 16 ani şi nu face dovada continuării studiilor:

  Copiii au dreptul la pensie de urmaş:
              a) până la vârsta de 16 ani;

 • soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, realizează venituri brute lunare pentru care, potrivit legii, asigurarea este obligatorie, dacă acestea sunt mai mari de 35% din câştigul salarial mediu brut  utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat;
 • soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, s-a recăsătorit.
- * -

03 Noiembrie 2015

COMUNICAT DE PRESA

         CASA JUDETEANA DE PENSII ARAD (C.J.P. ARAD) vă informează ca începând cu 01.11.2015 documentele cu valoare practică în baza cărora se eliberează copii, certificate şi extrase privind drepturile cetăţenilor referitoare la stagiile de cotizare în sistemul unitar de pensii publice preluate de C.J.P. ARAD  de la firmele lichidate S.C. ARCHIM S.A. şi S.C. COMFRUCT LIPOVA S.A. a fost predat conform prevederilor art. 18, alin. (3) din Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, republicată, operatorului economic autorizat - S.C.GRAND TEX S.R.L. în spaţiul de depozitare din ARAD, str. CALEA IULIU MANIU, nr. 71A.
         Începând cu 01.11.2015 cererile cetăţenilor pentru obţinerea de copii, certificate şi extrase privind drepturile referitoare la stagiile de cotizare pentru perioadele lucrate de către aceştia la firmele S.C. ARCHIM S.A. şi S.C. COMFRUCT LIPOVA S.A. se vor depune la S.C. GRAND TEX S.R.L. din ARAD, str. CALEA IULIU MANIU, nr. 71A.

- * -

25 Mai 2015

COMUNICAT DE PRESA

         CASA JUDETEANA DE PENSII ARAD informează pe cei interesați că din motive tehnice în data de 26.05.2015 NU SE POT FACE ÎNCASĂRI pentru bilete de tratament (camera nr. 2) și pentru asigurații la bugetul asigurărilor sociale (camera nr. 9).

         Vă mulțumim pentru înțelegere.

- * -

02 Aprilie 2015

Privind eliberarea biletelor de tratament pe anul 2015

         CASA JUDETEANA DE PENSII ARAD invită pensionarii și salariații cu domiciliul în judetul ARAD să depună cereri pentru a beneficia de tratament balnear în stațiunile în care C.N.P.P. are baze proprii de tratament, dar și pentru celelalte stațiuni, respectiv:

 • MONEASA – REUMATISM, NEVROZA, SISTEM NERVOS
 • GEOAGIU - REUMATISM
 • PUCIOASA - REUMATISM
 • BUZIAS – CARDIO-VASCULAR
 • COVASNA - CARDIO-VASCULAR
 • OLANESTI - CARDIO-VASCULAR, DIGESTIV
 • 1MAI - REUMATISM
 • TUSNAD - CARDIO-VASCULAR
 • VATRA DORNEI - CARDIO-VASCULAR
 • CALIMANESTI - CACIULATA - CARDIO-VASCULAR, DIGESTIV
 • SANGEORZ BAI - DIGESTIV
 • SLANIC MOLDOVA - DIGESTIV
 • SOVATA – GINECOLOGIE REUMATOLOGIE
 • GOVORA – REUMATISM, CAI RESPIRATORII
 • CALACEA – REUMATISM

         Durata unui sejur este de 16 zile, iar a tratamentului balnear este  de 12 zile.
         Descrierea detaliată a serviciilor oferite o puteți găsi pe www.tbrcm.ro, precum și pe Facebook/TBRCM.
         Începând cu 01.02.2015 în sistemul de asigurari sociale de sănătate se utilizează cardul național de asigurări sociale de sănătate de către asigurați și furnizorii de servicii medicale pe această cale dorim să informăm pensionarii și asigurații că la  prezentarea în stațiunea balneară trebuie să aibă asupra lor cardul de sănătate activat la medicul de familie și să cunoască codul pin al acestuia.                                
         Pentru  seria nr.4 cu începere din 5, 6, 7 aprilie, C.J.P. ARAD dispune bilete de tratament la toate stațiunile menționate mai sus.

- * -

11 Februarie 2015

Informare privind eliberarea biletelor de tratament pe anul 2015

         Pentru anul 2015, Casei Judeţene de Pensii Arad i-au fost repartizate până în prezent un număr de 2.530 bilete de tratament numai în staţiunile în care CNPP are baze proprii de tratament, împărţite în 19 serii, în perioada 16.02.2013 – 03.12.2015, (ultima serie având începerea sejurului în data de 03.12.2015).
         Cele mai multe bilete de tratament s-au primit în staţiunile din judeţul Arad şi împrejurimi:

 • Moneasa - TBRCM Codru Moma – 1.714 locuri
 • 1 Mai - TBRCM Hotel CERES – 399  locuri        
 • Buziaş - TBRCM Hotel SILVANA – 94  locuri
 • Geoagiu - TBRCM Hotel CERES – 211  locuri

         Durata unei sejur este de 16 zile, iar a tratamentului balnear este de 12 zile.
         Biletele de tratament balnear se vor repartiza pe baza criteriilor stabilite de CNPP Bucureşti prin Ordinul Preşedintelui din 09.02.2015.
         În acest sens, prin Casa Judeteana de Pensii Arad se vor repartiza bilete de tratament pensionarilor şi asiguraţilor sistemului public de pensii precum şi beneficiarilor unor legi speciale care reglementează dreptul la bilet de tratament balnear gratuit si  care au domiciliul sau reşedinţa în judeţul Arad. 
         Cererile se completează numai pe formularul aprobat de CNPP şi pot fi transmise prin posta, fax, e-mail sau se pot depune la sediul Casei Judeţene de Pensii Arad.  În vederea repartizării, la cerere se va anexa numai copia actului de identitate, urmând ca celelalte documente sa fie depuse la momentul primirii biletului.
         Cererea poate fi depusa cu cel puţin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicita biletul, prin cerere solicitantul putând opta pentru cel mult 3 staţiuni.
         Biletele pe serii vor fi repartizate prin aplicaţia informatica pusa la dispoziţie de CNPP Bucureşti în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut de fiecare solicitant în baza unor criterii specifice de acordare stabilite pentru fiecare tip de asigurat, în funcţie de opţiunea făcuta de solicitant şi de ordinea menţionata pe cerere.
         Criteriile de repartizare vor avea în vedere:

 • daca solicitantul a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani, în sezon (perioada 15 mai - 31 august a fiecărui an) sau extrasezon (celelalte perioade ale anului);
 • categoria de pensie (pensie invaliditate, pensie limita de vârsta, pensie de urmaş, etc.);
 • cuantumul total brut al drepturilor de pensiei, nivelul câştigului brut lunar al asiguratului;
 • cuantumul pensiei, indemnizaţiei şi prestaţiei pentru beneficiarii de bilete gratuite în baza unor legi speciale;
 • gradul de handicap, etc.

         Listele cu cererile aprobate vor fi afişate la sediul Casei Judeţene de Pensii Arad şi pe pagina de internet a Casei Judeţene de Pensii Arad cu cel puţin 14 de zile anterioare primei zile de începere a fiecărei serii.
         Totodată, Casa Judeteana de Pensii Arad va comunica beneficiarilor ale căror cereri au fost aprobate, date privind biletul repartizat, data la care au fost programaţi pentru ridicarea biletului, precum şi celelalte documente pe care mai trebuie sa le prezinte (recomandare medicala original şi copie, adeverinţe câştig brut, adeverinţe şcolare, etc.).
         Înştiinţarea se va face prin posta, fax, e-mail, telefonic, în funcţie de opţiunea trecuta pe cerere.
         În situaţia în care persoana căreia i-a fost aprobata cererea nu s-a prezentat la Casa Judeteana de Pensii Arad pentru ridicarea biletului de tratament şi nu a anunţat în prealabil despre acest fapt cel puţin cu 10 zile înainte de începerea seriei, Casa Judeteana de Pensii Arad va considera biletul disponibil, repartizându-l altui solicitant.
         Biletele de tratament se eliberează titularului, sotului în baza actelor de identitate ale soţilor şi a certificatului de căsătorie, persoanelor îndreptăţite sa însoţească pensionarii de invaliditate gradul I, persoanele cu handicap sau copiii minori beneficiari ai pensiei de urmaş sau în cazuri excepţionale mandatarilor împuterniciţi de titular pe baza unei procuri autentificate.
         În 2015, soţii sau soţiile pensionarilor sau asiguraţilor care nu au calitatea de asiguraţi ai sistemului public de pensii (pensionar sau salariat) nu  pot beneficia de bilet de tratament în calitate de însoţitor al titularului.
         De asemenea copiii minori ai pensionarului sau asiguratului nu mai beneficiază de bilet de tratament în calitate de însoţitor.
         Biletele de tratament se eliberează gratuit sau cu suportarea unei contribuţii individuale.
         Biletele gratuite vor fi împărţite pe serii şi staţiuni proporţional cu numărul total de bilete repartizate pe fiecare serie şi vor fi repartizate după aceleaşi criterii enumerate mai sus, pensionarilor de invaliditate în baza programului de recuperare stabilit de medicul expert de asigurări sociale, veteranilor de război, salariaţilor care lucrează în zona I şi II de expunere la radiaţii, beneficiarilor de indemnizaţii în baza D.L. nr. 118/1990, O.U.G. 214/1999, Legii nr. 189/2000, precum şi persoanelor adulte cu handicap care beneficiază de indemnizaţie conform Legii nr. 448/2006, etc.
         În situaţia în care numărul de locuri repartizate gratuit este epuizat, se pot elibera bilete cu plata contribuţiei individuale numai cu acceptul scris al solicitantului şi doar daca acesta are şi calitatea de asigurat (pensionar sau salariat).
         În cazul pensionarilor, contribuţia individuala la plata biletului de tratament este de 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensii, inclusiv din pensia bruta acordata de casele de pensii sectoriale şi/sau câştigul brut de natura salariala (ÎN CAZUL în CARE PENSIONARUL LUCREAZĂ) din luna anterioara celei în care se face repartiţia biletului. In cazul în care contribuţia individuala depăşeşte preţul integral al biletului, persoana îndreptăţita plăteşte preţul integral al acestuia.
         În cazul asiguraţilor, contribuţia individuala la plata biletului este de 50% din preţul biletului de tratament daca câştigul brut înregistrat în declaraţia privind obligaţiile de plata a contribuţiilor sociale, impozitului şi evidenta nominala a persoanelor asigurate din luna anterioara celei în care se face repartiţia este mai mic sau egal cu câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de asigurări sociale (în 2015 – 2.415 lei). În cazul în care venitul individual este mai mare, se plăteşte preţul integral. Preţul integral variază între 1.388 - 1.452 lei, în funcţie de categoria unităţii de tratament.
În cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament aceluiaşi beneficiar, indiferent daca este cu plata unei contribuţii sau gratuit.
         Dupa încheierea contractelor cu unitatile de profil, Casa Nationala de Pensii Publice va repartiza bilete de tratament şi în alte statiuni sau unitati de tratament. Acestea vor fi comunicate ulterior caselor de pensii judetene.
         Criteriile de eliberare a biletelor de tratament sunt publicate pe site-ul Casei Judeţene de Pensii Arad şi pe cel al CNPP Bucureşti.
         Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Casei Judeţene de Pensii Arad din str. Voluntarilor, nr. 2/A, camera 2, la telefon 0257 281 345, interior 102.

         Cererile se pot depune prin posta la adresa de mai sus, prin fax la nr. 0257 214 061, e-mail: pensii @ rdslink.ro.

- * -

13 Ianuarie 2015

Precizări referitoare la plata – în luna ianuarie 2015 – a indemnizației sociale pentru pensionari

         Prin Legea nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015, publicată la data de 30 Decembrie 2014, cuantumul indemnizației sociale pentru pensionari a crescut de la 350 lei la 400 lei.
În scopul asigurării, din luna Ianuarie 2015, a plății efective a noului cuantum al indemnizației sociale pentru pensionari (400 lei), Casa Națională de Pensii Publice a întreprins demersurile necesare pentru ca plata diferenţei de indemnizaţie socială să se efectueze în mod centralizat, odată cu cea de-a doua tranșă de plată a unor drepturi, respectiv plata drepturilor restante.

         Astfel, cu sprijinul caselor teritoriale de pensii și al instituțiilor prin intermediul cărora se achită pensiile (S.C. Poșta Română S.A. și băncile partenere), diferențele cuvenite beneficiarilor de indemnizație socială, ca urmare a majorării acesteia de la 350 lei la 400 lei, vor fi achitate până la sfârșitul lunii ianuarie 2015, începând cu data de 23 a lunii.

- * -

07 Ianuarie 2015

Persoanele asigurate pe bază de contract de asigurare  socială încheiat cu Casa Judeţeană de Pensii Arad

Modificări legislative referitoare la contribuţiile de asigurări sociale


         Conform prevederilor art. 16 din Legea nr. 187/2014, a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015,  publicată în Monitorul Oficial nr. 961 din 30.12.2014, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 este de 2.415 lei.
         În conformitate cu prevederile art. 296^18 alin (3), litera a), din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 187/2014, cota de contribuţie de asigurări sociale pe anul 2015 pentru condiţii normale de muncă este de 26,3%.  
         Articolul nr. 36 din legea nr. 263/2010, prevede că baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat, înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puţin decât suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv 845 lei şi nici mai mult de 5 ori valoarea acestuia, respectiv 12.075 lei.
         Anunţăm persoanele asigurate în sistemul public de pensii pe bază de contract de asigurare socială, al căror venit asigurat înscris în contractul de asigurare socială, încheiat cu Casa Judeţeană de Pensii Arad este mai mic decât suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv 845 lei, că începând cu data de 01.01.2015, venitul lunar minim asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de 845 lei, iar contribuţia minimă lunară este de 222 lei.    
         Rugăm pe această cale persoanele care au depus carnetul de muncă la Casa Judeţeană de Pensii Arad şi nu l-au ridicat, să se prezinte la Casa Judeţeană de Pensii Arad, str. Voluntarilor, nr. 2A, camera nr. 9, cu actul de identitate pentru ridicarea carnetului de muncă.

- * -

18 Decembrie 2014

Precizări referitoare la plata – în luna Decembrie 2014 – a drepturilor
cuvenite veteranilor de război, văduvelor de război
precum şi văduvelor de veterani de război

         Începând cu luna Decembrie 2014 se modifică modul de plată a drepturilor băneşti cuvenite veteranilor de război, văduvelor de război precum şi văduvelor de veterani de război, drepturi care se achită prin intermediul caselor judeţene de pensii.
         Până în prezent, plata drepturilor se efectua în luna curentă pentru luna precedentă. Din Decembrie 2014, drepturile se vor achita lună pe lună.
         Pe cale de consecinţă, în luna Decembrie 2014 se vor plăti atât drepturile lunii Noiembrie, cât şi drepturile lunii Decembrie 2014. Pe mandatul de plată a acestor drepturi în luna Decembrie, sumele aferente celor două luni vor fi evidenţiate distinct.
         De asemenea, tot în luna Decembrie 2014 se va achita şi ajutorul anual de încălzire acordat - în conformitate cu prevederile art. 16, lit.g din Legea nr.44/1994 - veteranilor de război şi văduvelor de război, în cuantum de 300 lei/beneficiar. Şi această sumă va fi evidenţiată distinct pe mandatul de plată a acestor drepturi.

- * -

23 Octombrie 2014

În atenția angajatorilor care au de recuperat sume din B.A.S.S. (ajutor deces)

         Documente necesare care trebuie prezentate la Casa Judeteană de Pensii Arad în situația în care un angajator achită din B.A.S.S. ajutor de deces:

 • Cererea persoanei care solicită acordarea ajutorului de deces (copie);
 • Actul de identitate al solicitantului  (copie);
 • Acte de stare civilă (copie);
 • Certificat de deces copie faţă verso, pe original, pe verso, se va scrie în prealabil „achitat ajutor de deces în cuantum de …., data, semnătura şi ştampila unităţii” şi conform cu originalul;
 • Dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (copii facturi);
 • Copia Declaraţiei 112 (partea cu contribuțiile).
 • Act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale prin care se atestă boală, care l-a făcut inapt și data ivirii acesteia în cazul copilului inamp în vârstă de peste 18 ani (copie) - DOAR UNDE ESTE CAZUL;
 • Adeveință care să certifice că la data decesului membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii (copie) - DOAR UNDE ESTE CAZUL.

În cazul în care sumele cu titlu de contribuție de asigurări sociale datorate lunar bugetului de asigurări sociale de stat sunt mai mici decât sumele cu titlu de ajutor de deces, se mai depun:

În atenția angajatorilor care au de recuperat sume din F.A.A.M.B.P.

         Documente necesare care trebuie prezentate la Casa Judeteană de Pensii Arad în situația în care un angajator are NUMAI de recuperat sume dim F.A.A.M.B.P.

 • Cerere completată de angajator;
 • Anexa 13;
 • Certificatul medical aferent lunii pentru care se solictă recuperarea vizat de Compartimentul A.M.B.P., din cadrul Casei Județene de Pensii Arad (camera 8) în situația în care este accident de muncă iar dacă este boală profesională este necesară și viză Direcției de Sănătate Publică Arad;
 • Copia Declaraţiei 112 (partea cu contribuțiile).
- * -

13 Octombrie 2014

În atenția angajatorilor şi persoanelor asigurate pe bază de contract de asigurare  socială

Modificări cote de contribuţii de asigurări sociale

         Precizări privind noile cote ale contribuţiei de asigurări sociale Legea nr. 123/2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 din 19 septembrie 2014.
         În aceste condiţii, noile cote ale contribuţiei de asigurări sociale sunt:

 •  26,3% pentru condiţii normale de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 15,8% pentru contribuţia datorată de angajator;

 • 31,3% pentru condiţii deosebite de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 20,8% pentru contribuţia datorată de angajator;

 • 36,3% pentru condiţii speciale de muncă şi pentru alte condiţii de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 25,8% pentru contribuţia datorată de angajator.

         Noile cote ale contribuţiei de asigurări sociale se aplică începând cu veniturile aferente lunii următoare intrării în vigoare a prezentei legi, respectiv începând cu veniturile aferente lunii octombrie 2014.
         Având în vedere prevederile legale prezentate anterior, cât şi cele ale art. 31, alin. (3) şi art. 40, alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la contractul de asigurare socială, noua cotă a contribuţiei de asigurări sociale utilizată la calculul şi plata contribuţiei datorate bugetului asigurărilor sociale de stat (26,3%) de către asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (2) din lege se aplică asupra venitului asigurat, care constituie baza de calcul, aferent lunii octombrie 2014. 

- * -

09 Septembrie 2014

ÎN ATENŢIA COPIILOR BENEFICIARI AI PENSIEI DE URMAŞ

          În conformitate cu prevederile art.84 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări, pentru plata pensiei de urmaş, copiii care au depăşit vârsta de 16 ani şi care continuă studiile, trebuie să depună la Casa Judeţeană de Pensii, în luna începerii  noului an şcolar, cel târziu până în 6 octombrie 2014, adeverinţa şcolară pentru anul scolar 2014-2015, din care să rezulte că urmează în continuare studiile şcolare.
          Precizăm că nedepunerea dovezii atrage suspendarea plăţii pensiei de urmaş.
          Începând cu anul şcolar 2009/2010 acordarea pensiei de urmaş nu mai este condiţionată de nivelul formei de învăţământ frecventat, de tipul sau modul de organizare a acesteia, de absolvirea uneia sau a mai multora dintre acestea, cu condiţia ca, în toate cazurile precizate, copilul urmaş să nu depăşească vârsta de 26 ani.
          La depunere, adeverinţa şcolară va fi însoţită de un cupon de pensie şi copia cărţii de identitate.
          Programul de lucru al Casei Judeţene de Pensii Arad, situată pe str. Voluntarilor, nr. 2 A, este de luni până vineri, între orele 08.00 - 12.00, iar joi între orele 08.00 - 18.00, camera 4 – parter.

- * -

06 Mai 2014

Privind eliberarea biletelor de tratament pe anul 2014

          Pentru anul 2014, Casei Judeţene  de Pensii Arad i-au fost repartizate un număr de 4.834 bilete de tratament cu 789 mai multe decât în anul 2013, împărţite în 19 serii, ultima serie având începerea sejurului în data de 30.11.2014. Durata unui sejur este 16 zile, iar tratamentul balnear este de 12 zile.
          Cererile se completează numai pe formularul aprobat de CNPP și  se pot depune la:

 • sediul Casei Judeţene de Pensii Arad, str.Voluntarilor nr. 2A, la parter camera 2;
 • prin posta;
 • prin fax la nr. 0257-214061;
 • e-mail:  pensii@rdslink.ro.

          În vederea repartizării, la cerere se va anexa copia actului de identitate și cuponul de pensie sau adeverinţa de venit, după caz, urmând ca celelalte documente să fie depuse la momentul primirii biletului.
          Cererea poate fi depusa cu cel puţin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicita biletul, prin cerere solicitantul putând opta pentru cel mult 3 staţiuni.

- * -

26 Februarie 2014

Informare privind eliberarea biletelor de tratament pe anul 2014

          Pentru anul 2014, Casei Judeţene de Pensii Arad i-au fost repartizate până în prezent un număr de 2.440 bilete de tratament numai în staţiunile în care CNPP are baze proprii de tratament, împărţite în 19 serii, în perioada 15.02.2013 - 29.11.2014. (ultima serie având începerea sejurului în data de 29.11.2014.
          Cele mai multe bilete de tratament s-au primit în staţiunile din judeţul Arad şi împrejurimi:

 • Moneasa - TBRCM Codru Moma -1.651 locuri
 • 1 Mai - TBRCM Hotel CERES - 437 locuri        
 • Buziaş - TBRCM Hotel SILVANA - 93 locuri
 • Geoagiu - TBRCM Hotel CERES - 189 locuri

          Durata unei sejur este de 16 zile, iar a tratamentului balnear este de 12 zile.
          Biletele de tratament balnear se vor repartiza pe baza criteriilor stabilite de CNPP Bucureşti prin Ordinul Preşedintelui.
          În acest sens, prin Casa Judeteana de Pensii Arad se vor repartiza bilete de tratament pensionarilor şi asiguraţilor sistemului public de pensii precum şi beneficiarilor unor legi speciale care reglementează dreptul la bilet de tratament balnear gratuit care-si au domiciliul sau reşedinţa în judeţul Arad.
          În 2014, sotii sau sotiile pensionarilor sau asiguraţilor care nu au calitatea de asiguraţi ai sistemului public de pensii ( pensionar sau salariat ) nu mai pot beneficia de bilet de tratament în calitate de însoţitor al titularului.
          De asemenea copiii minori ai pensionarului sau asiguratului nu mai beneficiază de bilet de tratament în calitate de însoţitor.
          Cererile se completează numai pe formularul aprobat de CNPP şi pot fi transmise prin posta , fax, e-mail sau se pot depune la sediul Casei Judeţene de Pensii Arad. în vederea repartizării, la cerere se va anexa numai copia actului de identitate, urmând ca celelalte documente sa fie depuse la momentul primirii biletului.
          Cererea poate fi depusa cu cel puţin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicita biletul, prin cerere solicitantul putând opta pentru cel mult 3 staţiuni.
          Biletele pe serii vor fi repartizate prin aplicaţia informatica pusa la dispoziţie de CNPP Bucureşti în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut de fiecare solicitant în baza unor criterii specifice de acordare stabilite pentru fiecare tip de asigurat, în funcţie de opţiunea făcuta de solicitant şi de ordinea menţionata pe cerere.
          Criteriile de repartizare vor avea în vedere:

 • daca solicitantul a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani, în sezon (perioada 15 mai - 31 august a fiecărui an) sau extrasezon ( celelalte perioade ale anului);
 • categoria de pensie ( pensie invaliditate, pensie limita de vârsta, pensie de urmaş, etc.);
 • cuantumul total brut al drepturilor de pensiei, nivelul câştigului brut lunar al asiguratului;
 •  cuantumul pensiei, indemnizaţiei şi prestaţiei pentru beneficiarii de bilete gratuite în baza unor legi speciale;
 • gradul de handicap, etc.

          Listele cu cererile aprobate vor fi afişate la sediul Casei Judeţene de Pensii Arad şi pe pagina de internet a Casei Judeţene de Pensii Arad cu cel puţin 14 de zile anterioare primei zile de începere a fiecărei serii.
          Totodată, Casa Judeteana de Pensii Arad va comunica beneficiarilor ale căror cereri au fost aprobate, date privind biletul repartizat, data la care au fost programaţi pentru ridicarea biletului, precum şi celelalte documente pe care mai trebuie sa le prezinte pentru ridicarea biletului ( recomandare medicala original şi copie, adeverinţe câştig brut, adeverinţe şcolare, etc.).
          Înştiinţarea se va face prin posta, fax, e-mail, telefonic, în funcţie de opţiunea trecuta pe cerere.
          În situaţia în care persoana căreia i-a fost aprobata cererea nu s-a prezentat la Casa Judeteana de Pensii Arad pentru ridicarea biletului de tratament şi nu a anunţat în prealabil despre acest fapt cel puţin cu 10 zile înainte de începerea seriei, Casa Judeteana de Pensii Arad va considera biletul disponibil, repartizându-l altui solicitant.
          Biletele de tratament se eliberează titularului, sotului în baza actelor de identitate ale soţilor şi a certificatului de căsătorie, persoanelor îndreptăţite sa însoţească pensionarii de invaliditate gradul I, persoanele cu handicap sau copiii minori beneficiari ai pensiei de urmaş sau în cazuri excepţionale mandatarilor împuterniciţi de titular pe baza unei procuri autentificate.
          Biletele de tratament se eliberează gratuit sau cu suportarea unei contribuţii individuale.
          Biletele gratuite vor fi împărţite pe serii şi staţiuni proporţional cu numărul total de bilete repartizate pe fiecare serie şi vor fi repartizate după aceleaşi criterii enumerate mai sus, pensionarilor de invaliditate în baza programului de recuperare stabilit de medicul expert de asigurări sociale, veteranilor de război, salariaţilor care lucrează în zona I şi II de expunere la radiaţii, beneficiarilor de indemnizaţii în baza D.L. nr. 118/1990, O.U.G. 214/1999, Legii nr. 189/2000, precum şi persoanelor adulte cu handicap care beneficiază de indemnizaţie conform Legii nr. 448/2006, etc.
          În situaţia în care numărul de locuri repartizate gratuit este epuizat, se pot elibera bilete cu plata contribuţiei individuale numai cu acceptul scris al solicitantului şi doar daca acesta are şi calitatea de asigurat (pensionar sau salariat). În cazul pensionarilor, contribuţia individuala la plata biletului de tratament este de 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensii, inclusiv din pensia bruta acordata de casele de pensii sectoriale şi/sau câştigul brut de natura salariala (ÎN CAZUL în CARE PENSIONARUL LUCREAZĂ) din luna anterioara celei în care se face repartiţia biletului. în cazul în care contribuţia individuala depăşeşte preţul integral al biletului, persoana îndreptăţita plăteşte preţul integral al acestuia.
          În cazul asiguraţilor, contribuţia individuala la plata biletului este de 50% din preţul biletului de tratament daca câştigul brut înregistrat în declaraţia privind obligaţiile de plata a contribuţiilor sociale, impozitului şi evidenta nominala a persoanelor asigurate din luna anterioara celei în care se face repartiţia este mai mic sau egal cu câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de asigurări sociale (în 2014 – 2.298 lei). în cazul în care venitul individual este mai mare, se plăteşte preţul integral. Preţul integral variază între 1.372 -1.420 lei, în funcţie de categoria unităţii de tratament.
          În cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament aceluiaşi beneficiar, indiferent daca este cu plata unei contribuţii sau gratuit.
          Dupa încheierea contractelor cu unitatile de profil, Casa Nationala de Pensii Publice va repartiza bilete de tratament şi în alte statiuni sau unitati de tratament. Acestea vor fi comunicate ulterior caselor de pensii judetene.
          Criteriile de eliberare a biletelor de tratament sunt publicate pe site-ul Casei Judeţene de Pensii Arad şi pe cel al CNPP Bucureşti.
          Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Casei Judeţene de Pensii Arad din str. Voluntarilor, nr. 2/A, camera 2, la telefon 0257 281 345, interior 102.
          Cererile se pot depune prin posta la adresa de mai sus, prin fax la nr. 0257 214 061, e-mail: pensii@rdslink.ro.

- * -

20 Februarie 2014

ÎN ATENTIA PERSOANELOR CARE REALIZEAZĂ VENITURI IMPOZABILE ŞI SUNT BENEFICIARE DE PENSIE

           Casa Judeţeană de Pensii Arad face următoarele precizări referitoare la cazurile în care se suspendă pensia persoanelor care realizează venituri impozabile, conform art. 114 din Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare:
           - se suspendă pensia pentru pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parţiale, precum şi pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul I sau II, dacă pensionarul desfăşoară activitate pe bază de contract individual de muncă, este funcţionar public, realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit art. 7, alin. (1), pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din contracte/convenţii încheiate potrivit Codului civil.
           - se suspendă pensia pentru pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parţiale, precum şi pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul I sau II, dacă pensionarul realizează un venit brut pe an calendaristic mai mare sau egal cu suma de 8.892 lei, pentru anul 2013 (echivalentul a 741 lei pe lună), respectiv un venit mai mare sau egal cu suma de 9.192 lei, pentru anul 2014 (echivalentul a 766 lei pe lună), din activităţi independente, activităţi agricole, silvicultură, piscicultură, din asocieri fără personalitate juridică.
           - se suspendă pensia pentru pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul III, dacă pensionarul desfăşoară activitate cu contract de muncă cu timp parţial, al cărui durată depăşeşte jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă respectiv (în cazul în care programul normal de lucru este de 8 ore pe zi, se suspendă pensia dacă pensionarul lucrează mai mult de 4 ore pe zi).

           - se suspendă pensia pentru soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, dacă pensionarul realizează venituri brute lunare mai mari decât 35% din câştigul salarial mediu brut, utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat,  respectiv venituri brute mai mari decât 778 lei pe lună, pentru anul 2013, respectiv venituri brute mai mari decât 804 lei pe lună, pentru anul 2014.
- * -

11 Februarie 2014

ÎN ATENŢIA PERSOANELOR CARE REALIZEAZĂ VENITURI IMPOZABILE DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE, ACTIVITĂŢI AGRICOLE, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ, DIN ASOCIERI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ

           La art. 296^22 alin (1), din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se prevede că „baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru persoanele prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. a) - e) este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig; contribuabilii al căror venit rămas după deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor efectuate în scopul realizării acestui venit, respectiv valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub nivelul minim menţionat, nu datorează contribuţie de asigurări sociale.”
           Ţinând cont de prevederile legale mai sus menţionate, persoanele impuse în sistem real nu datorează contribuţie de asigurări sociale pe anul 2014, în cazul în care în anul fiscal 2013 au realizat un venit (încasări minus cheltuieli deductibile, exclusiv contribuţiile sociale) mai mic decât  suma de 9.336 lei, (778 lei pe lună).
           Pentru persoanele care au început activitatea mai târziu în cursul anului 2013, venitul se calculează proporţional cu numărul de luni în care a realizat aceste venituri prin înmulţirea numărului de luni, cu venitul lunar, respectiv, 778 lei.
           Persoanele impuse pe bază de normă de venit nu datorează contribuţie de asigurări sociale pe anul 2014, în cazul în care în anul fiscal 2014 norma de venit la care sunt impuse este mai mică decât suma de 9.648 lei.
           Anunţăm pe această cale contribuabilii care potrivit legii nu datorează contribuţie de asigurări sociale, că pentru a realiza în continuare stagiu de cotizare în vederea pensionării, se pot asigura în sistemul public de pensii încheind contract de asigurare socială cu casa judeţeană de pensii, în baza art. 6, alin 2, din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.
           Potrivit art. 12, din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, contractul de asigurare socială prevăzut la art. 6 alin. (2) se încheie între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei.
           Contractul de asigurare socială se încheie în formă scrisă şi produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii. 
           Persoanele care au realizat din activităţi independente un venit brut mai mare decât 8.468 lei în anul fiscal 2012 şi nu au depus declaraţia individuală de asigurare sunt rugate să se prezinte la Casa Judeţeană de Pensii Arad, str. Voluntarilor, nr. 2A, camera nr. 9, pentru depunerea declaraţiei.
           În această categorie sunt incluse şi persoanele care au estimat că realizează un venit brut mai mic decât 8.468 lei pe anul fiscal 2012, dar au realizat un venit mai mare sau egal cu această sumă.
           Aceste persoane au primit notificări de la Casa Judeţeană de Pensii Arad în cursul lunii decembrie 2013.

- * -

15 Ianuarie 2014

ÎN ATENŢIA PERSOANELOR ASIGURATE CU CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ LA CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ARAD

           Conform prevederilor art. 16 din Legea nr. 340/2013, a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014,  publicată în Monitorul Oficial nr. 776 din 12.12.2013, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 este de 2.298 lei.
            În conformitate cu prevederile art. 296^18 alin (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 340/2013, cota de contribuţie de asigurări sociale pe anul 2014 pentru condiţii normale de muncă este de 31,3%.   
           Articolul nr. 36 din legea nr. 263/2010, prevede că baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat, înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puţin decât suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv 804 lei şi nici mai mult de 5 ori valoarea acestuia, respectiv 11.490 lei.
           Anunţăm persoanele asigurate în sistemul public de pensii pe bază de contract de asigurare socială, al căror venit asigurat înscris în contractul de asigurare socială, încheiat cu Casa Judeţeană de Pensii Arad este mai mic decât suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv 804 lei, că începând cu data de 01.01.2014, venitul lunar asigurat înscris contractul de asigurare socială este de 804 lei, iar contribuţia lunară este de 252 lei, reprezentând venitul lunar minim asigurat, respectiv contribuţia lunară minimă datorată.         
           Rugăm pe această cale persoanele care au depus carnetul de muncă la Casa Judeţeană de Pensii Arad şi nu l-au ridicat, să se prezinte la Casa Judeţeană de Pensii Arad, camera nr. 9, pentru ridicarea carnetului de muncă.

- * -

15 Octombrie 2013

Finalizare restituire a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

        Casa Naţională de Pensii Publice reaminteşte beneficiarilor săi că prin dispoziţiile O.U.G. nr.17/2012  privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate, Guvernul a reglementat restituirea eşalonată a sumelor reţinute de la data de 1 ianuarie 2011 până la data de 30 aprilie 2012.
        Pentru sumele reținute în perioada ianuarie – martie 2011 restituirea s-a realizat în tranșe egale în perioada iunie – august 2012.

        Pentru sumele reținute în perioada aprilie 2011 – aprilie 2012 restituirea s-a realizat conform graficului prevăzut în Hotărârea de Guvern nr.850/2012, în perioada septembrie 2012 – septembrie 2013.

        În concluzie, ultima lună de achitare a acestor drepturi a fost luna septembrie 2013. Începând cu drepturile cuvenite lunii octombrie 2013, pe taloanele de pensie nu vor mai apărea sume de restituit, sume care au fost evidenţiate distinct la rubrica „ drepturi restante pentru perioade anterioare – CASS: restituit

        

Facem aceste precizări pentru a preveni o eventuală interpretare eronată în sensul că pensiile au fost diminuate. Pensiile îşi păstrează acelaşi cuantum, corespunzător punctajului mediu anual şi valorii punctului de pensie în vigoare la această dată, elemente înscrise pe talonul de pensie.

- * -

13 Septembrie 2013

ÎN ATENŢIA COPIILOR BENEFICIARI AI PENSIEI DE URMAŞ

        În conformitate cu prevederile art.84 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări, pentru plata pensiei de urmaş, copiii care au depăşit vârsta de 16 ani şi care continuă studiile, trebuie să depună la Casa Judeţeană de Pensii, în luna începerii  noului an şcolar, cel târziu până în 5 octombrie 2013, adeverinţa şcolară din care să rezulte că urmează în continuare studiile şcolare.
        Precizăm că nedepunerea dovezii atrage suspendarea plăţii pensiei de urmaş.
         Începând cu anul şcolar 2009/2010 acordarea pensiei de urmaş nu mai este condiţionată de nivelul formei de învăţământ frecventat, de tipul sau modul de organizare a acesteia, de absolvirea uneia sau a mai multora dintre acestea, cu condiţia ca, în toate cazurile precizate, copilul urmaş să nu depăşească vârsta de 26 ani.
        La depunere, adeverinţa şcolară va fi însoţită de un cupon de pensie şi copia cărţii de identitate.
        Programul de lucru al Casei Judeţene de Pensii Arad, situată pe str. Voluntarilor, nr. 2 A, este de luni până miercuri, între orele 08.00 - 12.00, iar joi între orele 08.00 - 18.00, camera 4 – parter.

- * -

27 Iulie 2013

ÎN ATENȚIA PENSIONARILOR!

        În urma unor sesizări telefonice primite la Casa Județeană de Pensii Arad din partea unor pensionari, am constat că se solicită, prin convorbiri telefonice, diferite sume de bani în vederea recalculării pensiei.
        Apelurile telefonice sunt realizate în numele Primului Ministru, indicându-se anumite numere de cont în care să fie vărsate sumele respective.
Atragem atenția că nici Casa Județeană de Pensii Arad, nici Guvernul României, respectiv domnul prim ministru Victor Ponta, nu au inițiat o asemenea acțiune.
        Recomandăm pensionarilor să nu depună bani și să nu divulge date cu caracter personal.
        Subliniem că orice comunicare publica pe tema pensiilor este făcută numai de Guvern, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale și Persoanelor Vârstnice, respectiv Casa Națională de Pensii Publice și structurile sale teritoriale.

- * -

17 Aprilie 2013

        COMUNICAT PRESA CU PRIVIRE LA ELIBERAREA BILETELOR DE TRATAMENT PENTRU ANUL 2013

        Pentru anul 2013, Casei Judetene  de Pensii Arad i-au fost repartizate  un numar de 904 bilete de tratament  in statiunile in care Casa Nationala de Pensii Publice Bucuresti (C.N.P.P.) are baze proprii de tratament, impartite in 14 serii, in perioada 17.04.2013 - 29.11.2013 ( ultima serie avand inceperea sejurului in data de 29.11.2013). Cele mai multe bilete de tratament s-au primit in statiunile din judetul Arad si imprejurimi:

 • Moneasa  - Codru Moma  - 428
 • 1 Mai   -   234 
 • Buzias  - 62
 • Geoagiu  - 132

        Durata unei sejur este de 18 zile, iar a tratamentului balnear este de 14 zile.
        Biletele de tratament pentru alte baze de tratament si statiuni, precum si numarul de gratuitati pentru anul 2013 va fi primit ulterior, dupa incheierea contractelor de prestari servicii dintre CNPP si furnizori.
        Biletele de tratament balnear se vor repartiza pe baza criteriilor stabilite de C.N.P.P. Bucuresti prin Ordinul Presedintelui.
        In acest sens, prin Casa Judeteana de Pensii Arad se vor repartiza bilete de tratament pensionarilor si asiguratilor sistemului public de pensii precum si beneficiarilor unor legi speciale care reglementeaza dreptul la bilet de tratament balnear gratuit care-si au domiciliul sau resedinta in judetul Arad.
        In 2013, sotii sau sotiile pensionarilor sau asiguratilor care nu au calitatea de asigurati ai sistemului public de pensii (pensionar sau salariat) nu mai pot beneficia de bilet de tratament in calitate de insotitor al titularului.
        De asemenea copiii minori ai pensionarului sau asiguratului nu mai beneficiaza de bilet de tratament in calitate de insotitor.
        Cererile se completeaza numai pe formularul aprobat de C.N.P.P. si pot fi transmise prin posta, fax, e-mail sau se pot depune la sediul Casei Judetene de Pensii Arad. In vederea repartizarii, la cerere se va anexa numai copia actului de identitate, urmand ca celelalte documente sa fie depuse la momentul primirii biletului.
        Cererea poate fi depusa cu cel putin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicita biletul, prin cerere solicitantul putand opta pentru cel mult 3 statiuni.
        Pentru fiecare serie, dupa scaderea biletelor gratuite si a celor aflate la dispozitia conducerii (3%), biletele ramase vor fi repartizate pensionarilor (cel putin 80%) si pana la 20% pentru asigurati.
        Biletele pe serii vor fi repartizate prin aplicatia informatica pusa la dispozitie de C.N.P.P. Bucuresti in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut de fiecare solicitant in baza unor criterii specifice de acordare stabilite pentru fiecare tip de asigurat, in functie de optiunea facuta de solicitant si de ordinea mentionata pe cerere.
        Criteriile de repartizare vor avea in vedere:

 • daca solicitantul a beneficiat de bilet de tratament balnear in ultimii 2 ani, in sezon (perioada 15 mai - 31 august a fiecarui an) sau extrasezon (celelalte perioade ale anului);
 • categoria de pensie (pensie invaliditate, pensie limita de varsta, pensie de urmas, etc.);
 • cuantumul total brut al drepturilor de pensiei, nivelul castigului brut lunar al asiguratului;
 •  cuantumul pensiei, indemnizatiei si prestatiei pentru beneficiarii de bilete gratuite in baza unor legi special;
 • gradul de handicap, etc.

        Listele cu cererile aprobate vor fi afisate la sediul Casei Judetene de Pensii Arad si pe pagina de internet a Casei Judetene de Pensii Arad cu cel putin 14 de zile anterioare primei zile de incepere a fiecarei serii.
        Totodata, Casa Judeteana de Pensii Arad va comunica beneficiarilor ale caror cereri au fost aprobate, date privind biletul repartizat, data la care au fost programati pentru ridicarea biletului, precum si celelalte documente pe care mai trebuie sa le prezinte pentru ridicarea biletului (recomandare medicala original si copie, adeverinte castig brut, adeverinte scolare, etc.)
        Instintarea se va face prin posta, fax, e-mail, telefonic, in functie de optiunea trecuta pe cerere.
        In situatia in care persoana careia i-a fost aprobata cererea nu s-a prezentat la Casa Judeteana de Pensii Arad pentru ridicarea biletului de tratament si nu a anuntat in prealabil despre acest fapt cel putin cu 10 zile inainte de inceperea seriei, Casa Judeteana de Pensii Arad va considera biletul disponibil, repartizandu-l altui solicitant.
        Biletele de tratament se elibereaza titularului, sotului in baza actelor de identitate ale sotilor si a certificatului de casatorie, persoanelor indreptatite  sa insoteasca pensionarii de invaliditate gradul I, persoanele cu handicap sau copiii minori beneficiari ai pensiei de urmas sau in cazuri exceptionale mandatarilor imputerniciti de titular pe baza unei procuri autentificate.
        Biletele de tratament se elibereaza gratuit sau cu suportarea unei contributii individuale.
        Biletele gratuite vor fi impartite pe serii si statiuni proportional cu numarul total de bilete repartizate pe fiecare serie si vor fi repartizate dupa aceleasi criterii enumerate mai sus, pensionarilor de invaliditate in baza programului de recuperare stabilit de medicul expert de asigurari sociale, veteranilor de razboi, salariatilor care lucreaza in zona I si II de expunere la radiatii, beneficiarilor de indemnizatii in baza D.L. nr. 118/1990, O.U.G. 214/1999, Legii 189/2000, precum si persoanelor adulte cu handicap care beneficiaza de indemnizatie conform Legii 448/2006, etc.
         In situatia in care numarul de locuri repartizate gratuit este epuizat, se pot elibera bilete cu plata contributiei individuale numai cu acceptul scris al solicitantului si doar daca acesta are si calitatea de asigurat (pensionar sau salariat).
         In cazul pensionarilor, contributia individuala la plata biletului de tratament este de 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensii, inclusiv din pensia bruta acordata de casele de pensii sectoriale si/sau castigul brut de natura salariala (IN CAZUL IN CARE PENSIONARUL LUCREAZA)din luna anterioara celei in care se face repartitia biletului. In cazul in care contributia individuala depaseste pretul integral al biletului, persoana indreptatita plateste pretul integral al acestuia.
         In cazul asiguratilor, contributia individuala la plata biletului este de 50% din pretul biletului de tratament daca castigul brut inregistrat in declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului si evidenta nominala a persoanelor asigurate  din luna anterioara celei in care se face repartitia este mai mic sau egal cu castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de asigurari sociale (in 2013 – 2.223 lei). In cazul in care venitul individual este mai mare, se plateste pretul integral. Pretul integral variaza intre 1.550 - 1.604 lei, in functie de categoria unitatii de tratament.
         In cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament aceluiasi beneficiar, indiferent daca este cu plata unei contributii sau gratuit.
         Criteriile de eliberare a biletelor de tratament sunt publicate pe site-ul Casei Judetene de Pensii Arad  si pe cel al C.N.P.P. Bucuresti.
         Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Casei Judetene de Pensii Arad din str. Voluntarilor, nr. 2/A, camera 2, la telefon 0257-281 345, interior 102.
         Cererile se pot depune prin posta la adresa de mai sus, prin fax la nr. 0257-214 061, e-mail:  pensii @ rdslink.ro

- * -

18 Ianuarie 2013

PENSIONARII, VETERANII ŞI VĂDUVELE DE RĂZBOIVOR PRIMI TALOANELE SPECIALE DE CĂLĂTORIE PENTRU ANUL 2013

În şedinţa din 16 ianuarie a.c., Guvernul a adoptat o Ordonanţă prin care se abrogă articolul II  din Legea nr. 211 / 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război.

Măsura reglementată permite ca, până la data de 1 ianuarie 2015, pensionarii, veteranii şi văduvele de război să poată utiliza - ca până în acest an - acelaşi tip de documente de călătorie, respectiv taloanele speciale tipărite de Casa Naţională de Pensii Publice.

După această dată, conform celorlalte prevederi rămase în vigoare ale Legii nr. 211/2012, se vor utiliza legitimaţii de călătorie de tip card.

În aceste condiţii, în luna februarie a.c., Casa Națională de Pensii Publice va transmite odată cu taloanele de pensii şi taloanele speciale de călătorie pentru anul 2013.

Informaţii suplimentare:
Precizăm că din cauza reglementărilor contradictorii din Legea 211/2012, neadoptarea Ordonanţei ar fi dus la imposibilitatea menţinerii acestui drept, respectiv acordarea tichetelor de călătorie pentru beneficiarii acestei prestaţii.  

Astfel, deşi Legea nr. 211/2012 prevedea că decontarea (integrală sau cu 50%) a preţului călătoriilor să se realizeze prin “instituţiile publice responsabile”, acestea nu erau definite. Ca atare, beneficiarii ar fi fost în imposibilitatea de a deconta preţul călătoriilor.

- * -

28 Iunie 2012

ÎN ATENŢIA PERSOANELOR ASIGURATE PE BAZĂ DE DECLARAŢIE INDIVIDUALĂ DE ASIGURARE  LA CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ARAD

Conform prevederilor OUG nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, începând cu data de 1 iulie 2012, contribuţiile sociale datorate de persoanele care realizează venituri din activităţi independente pentru care asigurarea în sistemul public de pensii este obligatorie se achită la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale în raza cărora acestea îşi au domiciliul.
Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), prin casele teritoriale de pensii, va preda în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), prin structurile teritoriale ale acesteia, documentele şi informaţiile referitoare la declaraţiile individuale de asigurare pe care le are în evidenţă.
Persoanele din categoria avută în vedere, care se vor autoriza pentru activităţile respective după data de 01.07.2012, vor completa şi depune declaraţia privind venitul asigurat la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află adresa unde îşi au domiciliul, potrivit legii.
Modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, vor putea fi descărcate de pe site-ul ANAF –  www.anaf.ro.
Conturile în care urmează să achite contribuţiile de asigurări sociale de stat datorate de persoanele care realizează venituri din activităţi independente, activităţi agricole şi asocieri fără personalitate juridică începând cu data de 1 iulie 2012 sunt următoarele:
Trez. Mun. Arad -          COD IBAN: RO12TREZ02122210312XXXXX
Trez. Chişineu Criş -   COD IBAN: RO34TREZ02222210312XXXXX
Trez. Curtici -                 COD IBAN: RO56TREZ02322210312XXXXX
Trez. Ineu -                    COD IBAN: RO78TREZ02422210312XXXXX
Trez. Lipova -                COD IBAN: RO03TREZ02522210312XXXXX
Trez. Nădlac -                COD IBAN: RO25TREZ02622210312XXXXX
Trez. Pîncota -               COD IBAN: RO47TREZ02722210312XXXXX
Trez. Sebiş -                  COD IBAN: RO69TREZ02822210312XXXXX
Trez. Pecica -                 COD IBAN: RO38TREZ03122210312XXXXX
Trez. Săvîrşin -              COD IBAN: RO60TREZ03222210312XXXXX
         Aceste informaţii precum şi conturile bancare în care se fac plăţile au fost aduse la cunoştinţa contribuabililor prin presă, deasemenea au fost afişate la avizierul Casei Judeţene de Pensii Arad.

 

- * -

17 Februarie 2012   

PRECIZĂRI PRIVIND OBLIGATIVITATEA DEPUNERII DECLARAŢIEI INDIVIDUALE DE ASIGURĂRI SOCIALE LA CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII

       Conform prevederilor art. 6, alin (1), punctul IV, din Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, în vigoare de la 1 ianuarie 2011, în sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (8.088 lei pentru anul 2011 şi 8.468 lei pentru anul 2012) şi care se află în una dintre situaţiile următoare:
    a) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management;
    b) membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale;
    c) persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;
    d) persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;
    e) alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale;
       La art. 11 din Legea nr. 263/2010 se prevăd următoarele:
    (1) Persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV care au cel puţin vârsta de 18 ani sunt obligate să se asigure pe baza declaraţiei individuale de asigurare.
    (2) Declaraţia individuală de asigurare se depune în termen de 30 de zile de la data încadrării în situaţia prevăzută la alin. (1) la casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei.
    (3) Venitul lunar asigurat pentru persoanele menţionate la alin. (1) este cel stabilit prin declaraţia individuală de asigurare şi nu poate fi mai mic decât suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi mai mare decât valoarea corespunzătoare a de 5 ori câştigul salarial mediu brut.
    (4) Se exceptează de la obligativitatea depunerii declaraţiei de asigurare persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV, dacă beneficiază de una dintre categoriile de pensii prevăzute de prezenta lege sau dacă se regăsesc în situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II, III şi V.
        Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2011 a fost de 2.022 lei, iar pentru anul 2012 este de 2.117 lei.     
Potrivit art. 144 lit. b) din Legea nr. 263/2010, nedepunerea declaraţiei individuale de asigurare, prevăzută la art. 11, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, potrivit art. 145 lit. a din aceeaşi lege.
       Rugăm pe această cale persoanele care se regăsesc în una din situaţiile mai sus menţionate  şi care nu au depus declaraţia de asigurare să se prezinte de urgenţă la sediul nostru din Arad str. Voluntarilor,  nr.2A,  cam. 9 de luni până joi între orele 8.00-13.00, marţi şi între orele 13.00-15.00, joi intre orele 13.00-18.00 pentru a depune declaraţia de asigurare.

 

- * -

06 Iulie 2011

ÎN ATENŢIA SALARIATILOR CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA ÎN INSTITUȚII PUBLICE

     Casa Judeteana de Pensii Arad eliberează începând din anul 2011 cf. art. 123, alin (1) din Legea nr. 263/2010 bilete de odihna finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat, pentru salariații care își desfășoară  activitatea în instituții publice în care nu sunt constituite fonduri sociale destinate suportării unei parti din costul biletului.
     Durata sejurului unui bilet de odihnă este de 6 zile (Casa Naționala de Pensii Publice București a contractat bilete de odihnă pentru perioada 07 iulie - 30 septembrie 2011). Casei Județene de Pensii Arad i-au fost repartizate 1.095 bilete .
     Beneficiază de bilet de odihnă în calitate de însoțitor al persoanei îndreptățite soțul/soția și/sau copiii acesteia dacă au vârsta cuprinsă între 6 și 18 ani la data eliberării biletului și urmează cursurile unei instituții de învățământ preuniversitar.
     Conform Ordinului nr. 952/28.06.2011 al Președintelui C.N.P.P., 83,33% din numărul biletelor primite de Casa Județeană de Pensii Arad se distribuie în colaborare cu reprezentanți județeni ai confederațiilor sindicale reprezentative la nivel național (CNSLR Frația, CNS Cartel Alfa, CNS Meridian, CSDR și Blocul Național Sindical) iar 16,67% se distribuie de către Casa Județeană de Pensii Arad salariaților care nu fac parte din confederațiile sindicale.
     Cererile pentru obținerea biletelor de odihnă se depun de către membrii sindicali ai celor 5 confederații la reprezentanții acestora, iar pentru salariații care nu fac parte din confederațiile sindicale la Casa Județeana de Pensii Arad.
     Cuantumul contribuției bănești a salariaților la costul biletului este:
          - 50%  din prețul biletului de odihnă în situația în care câștigul salarial brut al asiguratului este mai mic sau egal cu 2.022 lei;
          - 50%  din contribuția părintelui, în cazul copiilor;
          - prețul integral al biletului în situația în care câștigul salarial brut al asiguratului este mai mare de 2.022 lei ;
          -  prețul integral al biletului în situația în care soțul/soția nu este angajat într-o instituție publică.
     De asemenea vă comunicăm că adeverința eliberată de angajator sau de entitațile asimilate angajatorului trebuie să fie întocmită pentru luna în care a fost depusă în condițiile legii ultima Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate. Aceasta este considerată valabilă, daca a fost depusă și înregistrată cu cel mult 60 de zile anterioare datei repartiției.
     Pentru asigurații care depun o singură adeverință de venit, se solicită și o declarație pe propria răspundere, în sensul că nu realizează și alte venituri.
     Casa Naționala de Pensii Publice București a contractat bilete de odihnă al căror preț integral este cuprins între 300 si 500 lei.

Acte necesare:

 • copie act de identitate;
 • adeverință prin care angajatorul face dovada pe de o parte că solicitantul își desfășoară activitatea  într-o instituție publica în care în conformitate cu prevederile art. 123, alin. 1 din Legea nr. 263/2010 nu este reglementata potrivit legii constituirea fondului social destinat suportării unei părti din costul biletului de odihnă iar pe de altă parte atestă calitatea de asigurat al solicitantului precum și cuantumul câștigului salarial brut lunar pentru care se datorează contribuția individuală de asigurări sociale;
 • copie certificate de căsătorie (pentru soț/soție);
 • copie certificat de naștere (pentru copil) cu vârsta între 6 și 18 ani la data eliberării biletului;
 • adeverință pentru copil care să ateste că acesta urmează cursurile unei unități de învățământ preuniversitare.
- * -

07 Ianuarie 2011

ÎN ATENŢIA PERSOANELOR ASIGURATE INDIVIDUAL LA CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII

     Conform prevederilor art. 6 alin (1) punctul IV din Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, în vigoare de la 1 ianuarie 2011, în sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (8.088 lei) şi care se află în una dintre situaţiile următoare:
    a) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management;
    b) membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale;
    c) persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;
    d) persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;
     Articolul 14 din legea nr. 263/2010 prevede că  în situaţia în care pe parcursul derulării asigurării în baza declaraţiei individuale de asigurare se face dovada că există perioade în care nu se realizează venituri, la cererea asiguratului sau din iniţiativa casei teritoriale de pensii, declaraţia poate fi suspendată, iar pentru perioadele de suspendare nu se datorează contribuţie de asigurări sociale.
     Articolul nr. 36 din legea nr. 263/2010, prevede că, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV , pentru asiguraţii sistemului public de pensii pe bază de declaraţie individuală de asigurare socială, o constituie venitul lunar asigurat , dar nu mai puţin decât suma reprezentând 35% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mult decât de cinci ori valoarea acestuia.
     La art. 15 din Legea nr. 287/2010, legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011, se prevede că câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 este de 2.022 lei.
     Potrivit prevederilor art. 27 alin.(3) din Legea nr. 263/2010 şi art. 17 alin.(1) din Legea nr. 287/2010, pentru anul 2011 cota de contribuţie de asigurări sociale pentru condiţii normale de muncă este de 31,3%. 
     În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 asiguraţii pe bază de declaraţie individuală de asigurare socială şi asiguraţii pe bază de contract de asigurare socială datorează integral cota de contribuţie de asigurări sociale corespunzătoare condiţiilor normale de muncă, stabilită prin lege.
     Ţinând cont de prevederile legale mai sus menţionate  anunţăm persoanele asigurate pe bază de declaraţie de asigurare sau contract de asigurare că începând cu data de 01.01.2011, venitul minim asigurat lunar prin declaraţia individuală de asigurare, respectiv prin contractul de asigurare socială este de 708 lei, venitul maxim asigurat lunar este de 10.110 lei, contribuţia minimă lunară este de 222 lei, iar contribuţia maximă lunară este de 3.164 lei.
     Începând cu data de 01.01.2011, persoanele asigurate în baza Legii nr. 19/2000 al căror venit asigurat era mai mic decât venitul minim prevăzut de Legea nr. 263/2010, vor fi asigurate la venitul minim, respectiv, 708 lei pe lună, iar persoanele asigurate la un venit mai mare decât venitul maxim, vor fi asigurate la venitul maxim, respectiv 10.110 lei pe lună, persoanele respective vor fi notificate de către Casa Judeţeană de Pensii despre noul venit asigurat începând cu data de 01.01.2011.
     Persoanele asigurate în baza Legii nr. 19/2000 nu trebuie să depună altă declaraţie de asigurare sau contract de asigurare, fiind asigurate în baza declaraţiei sau contractului vechi.
     În cazul în care persoanele asigurate pe bază de declaraţie de asigurare sau contract de asigurare doresc să se asigure la un alt venit faţă de cel asigurat, urmează să se prezinte la  Casa Judeţeană de Pensii Arad să depună o comunicare de modificare a venitului asigurat în baza declaraţiei de asigurare, sau un act adiţional la contractul de asigurare cu respectarea venitului minim şi maxim prevăzut de Legea nr. 263/2010.
     Termenele de plată ale contribuţiei de asigurări sociale sunt până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.
     Neplata contribuţiei de asigurări sociale la termenele prevăzute de lege generează plata unor majorări şi penalităţi de întârziere calculate pentru fiecare zi de întârziere, până la data achitării sumei datorate, inclusiv.
     Potrivit art. 144 lit. n din Legea nr. 263/2010 neplata, timp de trei luni consecutiv, în condiţiile legii, a contribuţiei de asigurări sociale datorată de persoanele asigurate pe bază de declaraţie de asigurare, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, potrivit art. 145 lit. a din aceeaşi lege.
     În cazul în care persoanele asigurate pe bază de contract de asigurare socială nu achită contribuţia de asigurări sociale în cuantumul prevăzut de lege, Casa Judeţeană de Pensii va proceda la rezilierea contractului potrivit art. 47 din Legea nr 263/2010. 

- * -

08 Noiembrie 2010

ÎN ATENŢIA PERSOANELOR CARE NU AU CONTRIBUIT LA SISTEMUL PUBLIC DE PENSII ŞI CARE DORESC SĂ SE ASIGURE PE O PERIOADĂ ANTERIOARĂ DE MAXIMUM CINCI ANI

            Potrivit OUG nr. 94/2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 729 din 2.11.2010 persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuţiei de asigurări sociale, pentru perioadele de timp în care nu au avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia. 
Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor ordonanţei de urgenţă persoanele pentru care există obligaţia asigurării în sistemul public de pensii, în conformitate cu Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
Perioadele pentru care se poate efectua plata contribuţiei de asigurări sociale sunt cele anterioare datei la care sunt îndeplinite condiţiile, prevăzute de lege, privind vârsta standard de pensionare. 
Perioadele pentru care persoanele achită contribuţia de asigurări sociale se consideră stagiu de cotizare în sistemul public de pensii.
            Persoanele interesate, trebuie să încheie un contract de asigurare socială la Casa Judeţeană de Pensii Arad, până la data de 31 decembrie 2010.
Contractul de asigurare socială se încheie între persoana interesată sau, după caz, mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii din raza teritorială de domiciliu sau reşedinţă a persoanei interesate sau, după caz, a mandatarului.
            Perioadele de timp pentru care se poate efectua plata contribuţiei de asigurări sociale, sunt cele care se încadrează în intervalul de timp cuprins între data încheierii contractului de asigurare socială potrivit ordonanţei de urgenţă şi ultimii 5 ani anteriori acestei date.
            Contribuţia de asigurări sociale datorată, se calculează prin aplicarea asupra bazei lunare de calcul, a cotei contribuţiei de asigurări sociale pentru condiţii normale de muncă, reglementată de legislaţia în vigoare pentru fiecare din luna/lunile din perioadele pentru care se solicită efectuarea plăţii în vederea considerării stagiului de cotizare în sistemul public de pensii.
Baza lunară de calcul o constituie cel puţin valoarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, reglementat de legislaţia în vigoare pentru fiecare din luna/lunile din perioadele pentru care se solicită efectuarea plăţii contribuţiei de asigurări sociale. Salariul de bază minim brut pe ţară, garantat în plată, este cel aprobat prin hotărâre a Guvernului.
            Valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, utilizat la calculul contribuţiei de asigurări sociale datorate, este următoarea:
      a) pentru anul 2005 (octombrie – decembrie) – 310 lei;
      b) pentru anul 2006 – 330 lei;
      c) pentru anul 2007 – 390 lei;
      d) pentru ianuarie – septembrie, inclusiv, 2008 – 500 lei;
      e) octombrie – decembrie 2008 – 540 lei:
      f) pentru anul 2009 – 600 lei;
      g) pentru anul 2010 – 600 lei.

Cota de contribuţie de asigurări sociale, care se utilizează la calculul contribuţiei de asigurări sociale datorate, este următoarea:

 1. pentru anul 2005 - 31,5%;
 2. pentru anul 2006 - 29,15%;
 3. pentru anul 2007 - 29%;
 4. pentru ianuarie – noiembrie, inclusiv,  2008 – 29%;
 5. pentru decembrie 2008 – 27,5%;
 6. pentru ianuarie 2009 – 28%;
 7. pentru februarie – decembrie 2009 – 31,3%;
 8. pentru anul 2010 – 31,3%.

            Plata contribuţiei de asigurări sociale se efectuează într-o singură tranşă sau eşalonat, în tranşe, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2010. 
            Plata contribuţiei de asigurări sociale se efectuează prin mandat poştal sau prin orice alt mijloc de plată prevăzut de lege, inclusiv în numerar la casieria casei teritoriale de pensii în raza în care se află domiciliul solicitantului.
            Suma cu titlu de contribuţie de asigurări sociale calculată se actualizează cu indicele de inflaţie publicat în luna în care se face plata contribuţiei faţă de luna pentru care aceasta se datorează, pe baza datelor comunicate de Institutul Naţional de Statistică.
Baza lunară de calcul la care se achită contribuţia de asigurări sociale, se foloseşte la calculul punctajului lunar utilizat, potrivit legii, la stabilirea cuantumului pensiei din sistemul public de pensii.

           
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Evidenţă Contribuaili din cadrul Casei Judeţene de Pensii Arad, str. Voluntarilor, nr. 2A, camerele 9 şi 11 sau la numărul de telefon 0257210120.

PRECIZĂRI

Pentru informarea corectă a persoanelor interesate de prevederile OUG nr.94/2010
privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii,
CNPAS precizează următoarele:

1. OUG nr.94/2010 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.729 din 2 noiembrie 2010 şi, ca atare, a intrat în vigoare la data de 2 noiembrie 2010.

2. CINE POATE  ÎNCHEIA CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ?
Orice persoană, indiferent de cetăţenie, domiciliu sau reşedinţă, care îndeplineşte următoarele condiţii:
- nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială;
- nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia, în perioada pentru care se solicită asigurarea;
- nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare.

3. CE FORMALITĂŢI TREBUIE ÎNDEPLINITE?
- Completarea contractului de către persoana interesată sau de către mandatarul acesteia ( a se vedea modelul postat pe site) ;
- Completarea unei declaraţii ( a se vedea anexa1.a şi anexa 1.b, postate pe site);
- Prezentarea procurii speciale, în cazul în care contractul este încheiat prin mandatar;
- La depunerea documentelor necesare va fi prezentat actul de identitate al persoanei care le depune.

4. PE CE PERIOADĂ POATE FI ÎNCHEIAT CONTRACTUL?
Contractul de asigurare socială prevăzut de OUG nr.94/2010 se încheie numai pentru perioade anterioare (pentru cel mult 5 ani anteriori încheierii contractului). Cei 5 ani se pot constitui din cel mult perioada noiembrie 2005– noiembrie 2010.
 
5. CONTRACTUL POATE FI ÎNCHEIAT ORICÂND?
Încheierea contractului de asigurare socială în temeiul prevederilor OUG nr.94/2010 poate fi solicitată numai în perioada 2 noiembrie – 31 decembrie 2010
 
6. CE AVANTAJ PREZINTĂ ACEST CONTRACT PENTRU O PERSOANĂ?
 Avantajul constă în recunoaşterea stagiului de cotizare în sistemul public de pensii  pentru perioadele pentru care se achită contribuţia de asigurări sociale actualizată. Trebuie precizat că:
- unele persoanele nu s-ar putea pensiona fără aceste perioade, neavând realizat stagiul minim de cotizare prevăzut de lege;
- alte persoane pot realiza un stagiu de cotizare mai mare, cu consecinţe directe asupra cuantumului mai mare al pensiei pe care o vor obţine în viitor.  

7. CÂŢI BANI TREBUIE PLĂTIŢI?
Venitul asigurat la care se achită contribuţia de asigurări sociale este ales de persoana care încheie contractul şi nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător fiecărei luni din perioada pentru care se solicită asigurarea în sistemul public. Venitul asigurat la care se achită contribuţia de asigurări sociale nu este plafonat. În momentul plăţii, suma se actualizează cu rata inflaţiei.

8. CÂND TREBUIE FĂCUTĂ PLATA?
 Suma cu titlu de contribuţie de asigurări sociale, datorată în baza contractului de asigurare socială, poate fi plătită în una sau mai multe tranşe, fără a depăşi data de 31 decembrie 2010.

Anexă contract OUG 94/2010       
Declaraţia beneficiarului asigurării conform OUG 94/2010       
Declaraţia mandatarul beneficiarului asigurării conform OUG 94/2010       

        

Descărcați Adobe Acrobat Reader®