CNPP CNPP

 Home

> Informatii utile
   > Pilonul II (pensii private obligatorii)
   > Plata pensiilor in strainatate
> Software
> Comunicate de presă
> Link-uri
> Program C.J.P. Arad
> Formulare
> Sitemap
> Informatii de interes public
> Declaratii de avere
> Somatii CJP Arad

 
NR. 44402/26.08.2021

ANUNŢ DE CONCURS

Actualizare 16.09.2021

În atenția candidaților admiși la concursul de EVALUARE ÎN VEDEREA RECALCULĂRII PENSIILOR DIN SISTEMUL PUBLIC DE PENSII

Lista rezultate finale la concursul de Evaluare din perioada 06 - 13.09.2021

Actualizare 15.09.2021

Lista rezultate proba interviu din perioada 09 - 13.09.2021 - după contestații

Actualizare 14.09.2021

Lista rezultate probă interviu din perioada 09 - 13.09.2021

Rezultatul final al concursului de EVALUARE ÎN VEDEREA RECALCULĂRII PENSIILOR DIN SISTEMUL PUBLIC DE PENSII se va afișa Joi, 16.09.2021, cu clasamentul final al ocuparii celor 21 posturi (17 consilieri + 4 referenți).
Nota finală reprezinta suma dintre nota de la proba scrisă și nota de la proba de interviu.

Actualizare 08.09.2021

Grafic pentru susținerea probei de interviu Joi, 09.09.2021

Grafic pentru susținerea probei de interviu Vineri, 10.09.2021

Grafic pentru susținerea probei de interviu Luni, 13.09.2021


Lista rezultate proba scrisă din 06.09.2021 - după contestații

Actualizare 07.09.2021

Lista rezultate proba scrisă din 06.09.2021

Eventualele contestații privind rezultatul probei scrise se pot depune la sediul Casei Judetene de Pensii Arad, cam 15 parter, in termen de 24 de ore de la data publicarii rezultatelor, sub sanctiunea decaderii din acest drept.  

Candidaţii declaraţi ,,admişi’’ la proba scrisa, vor sustine proba de interviu in zilele de joi  09.09.2021, vineri 10.09.2021 si luni 13.09.2021, la sediul Casei Judetene de Pensii Arad, str. Voluntarilor, nr. 2 A, camera 15 parter.

Programarea orara pe zile se va afisa in data de 08.09.2021 ora 16, pe site-ul si avizierul institutiei.

Accesul in sala a canditatiilor se va face pe baza numarului de inregistrare atribuit dosarului de inscriere la concurs, primit de la CJP Arad, in baza graficului care va fi publicat.

- * -

Actualizare 01.09.2021

Lista la selectia dosarelor de înscriere

Candidaţii declaraţi ,,admişi’’ în urma selecţiei dosarelor vor susţine proba scrisă (intrebari de tip grila) în data de 06.09.2021 ora 10:00 la sediul Liceului Tehnologic al Electronicii si Automatizarii “Caius Iacob” (Liceul CFR Arad), din Arad, Piata Ac. Caius Iacob, nr. 1, intrarea dinspre Statia Peco Petrom.

Accesul in sala a canditatiilor se va face pe baza numarului de inregistrare atribuit dosarului de inscriere la concurs, primit de la CJP Arad, intre orele  09:00 – 09:40.
Candidatii vor avea asupra lor cartea de identitate in original si masca de protectie.

Eventualele contestații privind rezultatul selecţiei dosarelor se pot depune la sediul Casei Judetene de Pensii Arad, camera 15 parter, in termen de 24 de ore de la data publicarii rezultatelor, sub sanctiunea decaderii din acest drept.  
Afişat astăzi 01.09.2021 ora 14:00 la sediul instituţiei și pe site.

*În conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

** Proba selectiei dosarelor este proba eliminatorie, la proba scrisa urmand a participa persoanele care au obtinut calificativul „ADMIS” -  FARA OBSERVATII.
Candidatii cu observatii pentru a putea participa la proba scrisa trebuie sa depuna documentele solicitate pana cel tarziu in data de 06.09.2021 ora 09:40.

- * -

Casa Județeană de Pensii Arad anunţă scoaterea la concurs a următoarelor posturi de execuție, contractuale din cadrul Casei Județene de Pensii Arad pentru perioada 15.09.2021 - 31.12.2022:

-consilier (studii Superioare), debutant – număr posturi: - 17;
-referent (studii Medii), debutant – număr posturi: - 4.

Pentru activitatea de: EVALUAREA ÎN VEDEREA RECALCULĂRII PENSIILOR DIN SISTEMUL PUBLIC DE PENSII, pe durata 15.09.2021 - 31.12.2022.

CONCURSUL VA AVEA LOC IN DATA DE 06.09.2021 ORA 10:00, IN SALA DE CONFERINTE A CONSILIULUI JUDETEAN ARAD - PROBA SCRISA  VA CONSTA IN INTREBARI DE TIP GRILA.

Intrarea in sala se va face in intervalul ora 09:00 - 09:40
Candidații vor fi selectați conform Procedurii operaționale pentru ocuparea posturilor suplimentare din Casele Teritoriale de Pensii.
Selecţia constă în parcurgerea a trei etape, astfel:

-Verificarea eligibilităţii administrative a dosarelor - proba eliminatorie;
-Proba scrisă in data 06.09.2021 incepand de la ora 10:00-13:00;
-Interviu.

La depunerea dosarului de concurs se va aloca un număr de înregistrare fiecărui candidat, număr ce
va fi folosit la indentificarea acestuia, la afișarea rezultatelor la probele de concurs.

Dosarele transmise după data limită indicată în anunţul de selecţie, precum şi cele incomplete vor
fi respinse.

Candidaţii vor depune documentele la sediul Casei Județene de Pensii Arad, str. Voluntarilor nr. 2A, camera 15 parter, până la data de 30.08.2021, ora 16:30.

CONDIŢII GENERALE:
     Candidatul:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de
fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
h) este de acord sa-i fie prelucrate datele cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate.

Condiţii specifice: - Consilier (studii Superioare) debutant

-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul: științe economice, științe inginerești, științe juridice, științe administrative; precum și în domeniul de licență: matematică, fizică sau informatică.
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale: nu este necesară vechime în specialitatea studiilor.

Condiţii specifice: - Referent (studii Medii) debutant

-studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
-vechime în muncă: nu este necesară vechime.

În cadrul interviului realizat vor putea face obiectul evaluării și următoarele competențe:

-capacitate de lucru în echipă;
-orientare spre rezultate şi atingerea obiectivelor în termenele prevăzute;
-capacitate de analiză şi sinteză;
-capacitate organizatorică şi administrativă;
-capacitatea de utilizare a documentelor;
-cunoștințe operare calculator (probă practică).

În cadrul probei de interviu se vor verifica obligatoriu cunoștințele de operare PC.

Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente:

-Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa 2 la anunţul de concurs;
-Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (semnată de candidat);
-Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
-Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data primei probe a concursului);
-Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
-CV format Europass datat şi semnat pe fiecare pagina (CV-ul trebuie să conţină obligatoriu date de contact valide -adresa de e-mail şi număr de telefon);
-Declarație prin care-și exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (anexa nr.3).

Documentele doveditoare ale studiilor şi experienţei/expertizei declarate în CV (copii ale diplomelor de studii, adeverinţe de lucru, alte documente doveditoare) se prezintă însoţite de documentele originale şi se depun certificate pentru conformitate cu originalul sau în copii legalizate.

BIBLIOGRAFIA

pentru ocuparea posturilor suplimentare, aprobate prin OUG nr. 90 din 23 august 2021  privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice

-Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice, cu modificările și completările ulterioare;
-Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;
-Hotărârea Guvernului nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
-Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
-Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată (r2);
-Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii republicat, cu modificările și completările ulterioare;
-Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-Legea nr. 544/2001, actualizată, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
-Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ( Regulamentul general privind protecția datelor).

TEMATICĂ:

1. Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice, cu modificările și completările ulterioare:
 - Capitolul I – Dispoziții generale;
 - Capitolul II – Atribuțiile CNPP;
 - Capitolul III – Structura organizatorică și organele de conducere – art. 9-10;
2. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare:
- Capitolul I – Dispoziții generale, - integral;
- Capitolul II – Bugetul asigurărilor sociale de stat: art. 29, art. 30 și art. 49.
- Capitolul IV- Pensii, integral;
- Capitolul IX – Dispoziții tranzitorii, - integral.
3. Hotărârea Guvernului nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
- Capitolul VI – Dispoziții tranzitorii: art. 121-126, art. 127 alin. (1-4), art. 128, art. 129, art. 131-136.
4. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare - TITLUL III - Personalul contractual din autorităţile  şi instituţiile publice;
5. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată (r2);- integral
6. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii republicat; - integral
7. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Capitolul I – Dispoziții generale;
- Capitolul II – Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii;
- Capitolul III – Egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce priveste accesul la educație, sănătate, la cultură și la informare;
- Capitolul IV - Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziilor.
8. Legea nr. 544/2001, actualizată, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; - integral
9.Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ( Regulamentul general privind protecția datelor):
- Capitolul II – Principii art. 5-6
- Capitolul IV – art. 32

MODALITATEA DE DEPUNERE A CANDIDATURII:

Candidaţii vor depune documentele la sediul Casei Județene de Pensii Arad, cu sediul în str.Voluntarilor nr. 2A, până la data de 30.08.2021, ora 16.30.
La depunerea dosarului de concurs se va aloca un număr de înregistrare fiecărui canditat, număr ce va fi folosit la indentificarea acestuia la afișarea rezultatelor la probele de concurs.
Dosarele transmise după data limită indicată în anunţul de selecţie, precum şi cele incomplete vor fi respinse.

PROBELE SELECŢIEI:

Selecţia constă în parcurgerea a trei etape, astfel:

Prima etapa
Verificarea eligibilităţii administrative a dosarelor - proba eliminatorie.
- Lista dosarelor candidaţilor declaraţi admişi/respinşi în această etapă este publicată la sediul Casei Județene de Pensii Arad si pe pagina web: www.cjpensiiarad.ro
- Eventualele contestaţii vor fi depuse la sediul Casei Județene de Pensii Arad în termen de 24 ore de la data publicări rezultatelor acestei etape, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
- Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul Casei Județene de Pensii Arad, str. Voluntarilor nr. 2A si pe pagina web : www.cjpensiiarad.ro, în termen de 24 de ore.

Candidaţii declaraţi admişi la selecția dosarelor vor participa la următoarea etapă – etapa 2:

Etapa 2 - (proba scrisă - proba eliminatorie).
Această probă este de asemenea eliminatorie, la proba scrisă urmând a participa persoanele care au obtinut calificativul ”admis” la selecția dosarelor.
Proba scrisă constă în rezolvarea unor teste-grilă.

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.
Eventualele contestaţii vor fi depuse la sediul Casei Județene de Pensii Arad în termen de 24 ore de la data publicării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Etapa 3 - Interviul
Constă într-un interviu, ce presupune verificarea cunoștințelor, competențelor și abilităților necesare îndeplinirii atribuțiilor postului.
-Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
-În urma susținerii interviului, fiecare candidat va fi notat cu note de la 1 la 100 de către fiecare dintre membrii comisiei de concurs.

Sunt declaraţi admişi la proba interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.
Comunicarea rezultatelor privind ”interviul” se face prin afişare la sediul institutiei organizatoare Casei Județene de Pensii Arad și pe pagina web: www.cjpensiiarad.ro în ziua desfășurării probei.

Eventualele contestaţii vor fi depuse la sediul Casei Județene de Pensii Arad în termen de 24 ore de la data publicării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Rezultatul final al concursului și publicarea acestuia
Rezultatele concursului se vor consemna într-un proces verbal semnat de către toți membrii comisiei de concurs elaborat ca urmare a desfăşurării probelor de evaluare. Comisia va stabili clasamentul candidaţilor în ordinea descrescătoare a notelor acordate.
Se consideră selectat în vederea încadrării candidatul care a obținut la interviu cea mai mare medie dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția să fi obținut cel puțin 100 de puncte.
La medii egale obținute în urma interviului va proceda la invitarea acestora la un nou interviu.
Eventualele contestaţii vor fi depuse la sediul institutiei organizatoare Casei Județene de Pensii Arad, în termen de 24 de ore de la data publicării rezultatelor finale, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Rezultatele finale în urma soluţionării contestaţiilor se afişează la sediul Casei Județene de Pensii Arad si pe pagina web: www.cjpensiiarad.ro, în termen de 3 zile lucrătoare de la ultima proba de concurs, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis” sau “respins”.

Afișat azi: 26.08.2021

DIRECTOR EXECUTIV,
MIHAELA VASIL

- * -

Anexa 2

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
conform anunţului de concurs nr. 44402/26.08.2021


DATE PERSONALE
Nume           _______________________
Prenume      _______________________
Telefon        _______________________
E-mail          ________________________

Postul pentru care candidează consilier debutant (studii Superioare) / referent debutant (studii medii) în cadrul Casei Județene de Pensii Arad.

Studii

Denumirea instituției

Perioada

Calificare/specializare

Diploma obținută

Observații

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studii postuniversitare, masterat si doctorat

Denumirea instituției

Perioada

Calificare/specializare

Diploma obținută

Observații

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte tipuri de studii

Denumirea furnizorului de formare

Denumirea cursului

Calificare/specializare

Observații

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limbi straine – grad cunoaștere

Limba

Citit

Scris

Vorbit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cunostinte operare calculator

 

 

Cariera profesionala

Perioada

Denumirea Angajatorului

Funcția îndeplinită

Observații

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acord privind datele cu caracter personal
Sunt de acord cu transmiterea informatiilor si documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare indeplinirii atributiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de solutionare a contestaiilor si ale secretarului, in format electronic.
Sunt de acord cu prelucrarea ulterioara a datelor cu caracter personal in scopuri statistice si de cercetare.
Doresc sa primesc pe adresa de e-mail indicata materiale de informare si promovare cu privire la activitatea institutiei si la domeniul functiei publice.

- * -

Anexa 3

ACORD privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Subsemnatul…………………………………………………………......,
CI (BI) ............…………. data eliberării .................
Adresa………………………………………………………...............

Candidat la concursul din data de 06.09.2021 in vederea ocuparii postului de .................... in cadrul Casei Județene de Pensii Arad, prin acest acord imi exprim in mod expres consimţământul ca Serviciul/Compartimentul Resurse Umane, Salarizare, Comunicare din cadrul Casei Județene de Pensii Arad să prelucreze datele mele cu caracter personal, care sunt oferite de către mine, precum și să colecteze și să prelucreze datele mele pe durata desfasurari procesului de selectie si a raporturilor de serviciu/muncă (in situatia in care sunt declarat admis la concursul din data de 06.09.2021) in conditiile prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Semnătura
Data

- * -

Anexa 4

Declarație de disponibilitate pentru perioada de angajare

1 .DATE PERSONALE
Nume            ________________________
Prenume       ________________________
Telefon         ________________________
E-mail           ________________________

2. DISPONIBILITATE
Sunt apt şi disponibil să desfășor activitatea în ture în perioada 15.09.2021-31.12.2022 în limita numărului de ore/ zi conform CIM ce va fi semnat între părți

Da
Nu

Data completării
Semnătura

Se va bifa cu x, in cazul in care candidatul este de acord;  in comunicarea electronica va fi folosita adresa de e-mail indicata de candidat in prezentul formular, iar modelul cererii de consimtamant pentru solicitarea extrasului de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs in vederea promovarii se pune la dispozitie candidatului de catre institutia organizatoare a concursului.

 

Documente: