CNPP CNPP

 Prestatii
> Pensii
> Alte drepturi de asigurari...
> Indemnizatii prevazute de...
> Bilete de tratament
> Acte necesare

 


Alte drepturi de asigurari sociale

> Ajutorul de deces


> Ajutorul de deces

      Cuantumul ajutorului de deces se stabileste anual prin Legea Bugetului Asigurarilor Sociale de Stat, si nu apote fi mai mic decat valoarea salariului mediu brut pe economie prognozat si facut public de catre C.N.P.P.

Conditii de acordare

      Ajutorul de deces se acorda, in cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie care nu are un drept propriu de asigurari sociale si se afla in intretinerea titularului la data decesului, unei singure persoane care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi, dupa caz: sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul in conditiile dreptului comun sau in lipsa acestora, orice alta persoana care dovedeste cu acte ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces.
      In cazul decesului copilului inapt pentru munca, in varsta de peste 18 ani, ajutorul de deces se acorda cu conditia prezentarii unui act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta cauza care l-a facut inapt pentru munca si data ivirii acesteia.
      Dreptul asiguratilor la ajutor de deces nu este conditionat de indeplinirea unui stagiu de cotizare.

Mod de calcul si plata

      Ajutorul de deces se acorda in cuantumul prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat si facut public de CNPP, valabil la data decesului.
 • Pentru anul 2008 cuantumul ajutorului de deces este de 1.550 lei.
 • Pentru anul 2009 cuantumul ajutorului de deces este de 1.702 lei.
 • Pentru anul 2010 cuantumul ajutorului de deces este de 1.836 lei.
 • Pentru anul 2011 cuantumul ajutorului de deces este de 2.022 lei.
 • Pentru anul 2012 cuantumul ajutorului de deces este de 2.117 lei.
 • Pentru anul 2013 cuantumul ajutorului de deces este de 2.223 lei.
 • Pentru anul 2014 cuantumul ajutorului de deces este de 2.298 lei.
 • Pentru anul 2015 cuantumul ajutorului de deces este de 2.415 lei.
 • Pentru anul 2016 cuantumul ajutorului de deces este de 2.681 lei.
 • Pentru anul 2017 cuantumul ajutorului de deces este de 2.681* lei.
 • Pentru anul 2017 cuantumul ajutorului de deces este de 3.131** lei.
 • Pentru anul 2018 cuantumul ajutorului de deces este de 3.131*** lei.
 • Pentru anul 2018 cuantumul ajutorului de deces este de 4.162**** lei.
 • Pentru anul 2019 cuantumul ajutorului de deces este de 4.162# lei.
 • Pentru anul 2019 cuantumul ajutorului de deces este de 5.163## lei.
 • Pentru anul 2020 cuantumul ajutorului de deces este de 5.163### lei.
 • Pentru anul 2020 cuantumul ajutorului de deces este de 5.429#### lei.
 • Pentru anul 2021 cuantumul ajutorului de deces este de 5.429~ lei.
 • Pentru anul 2021 cuantumul ajutorului de deces este de 5.380~~ lei.

      * Valabil până la data de 19 Februarie 2017.
      ** Valabil începând cu data de 20 Februarie 2017.
      *** Valabil până la data de 05 Ianuarie 2018.
      **** Valabil începând cu data de 06 Ianuarie 2018.
      # Valabil până la data de 14 Martie 2019.
      ## Valabil începând cu data de 15 Martie 2019.
      ### Valabil până la data de 08 Ianuarie 2020.
      #### Valabil începând cu data de 09 Ianuarie 2020.
      ~ Valabil până la data de 11 Martie 2021.
      ~~ Valabil începând cu data de 12 Martie 2021.

      In cazul decesului unui membru de familie, cuantumul ajutorului de deces reprezinta jumatate din cuantumul ajutorului de deces cuvenit unui asigurat sau pensionar și este în suma de 2.715 lei, până la data de 11 Martie 2021. Începând cu data de 12 Martie 2021 cuantumul ajutorului de deces cuvenit,  în cazul decesului unui membru de familie, este de 2.690 lei.
      Ajutorul de deces se suporta integral din bugetul asigurarilor sociale de stat.

Documentele necesare si platitorii de drepturi

      Actele necesare pentru acordarea ajutorului de deces sunt:
 • cerere pentru acordarea ajutorului de deces (anexa nr. 11);
 • certificat de deces in original si copie;
 • actul de identitate al solicitantului in original si copie;
 • acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau dupa caz, actul care atesta calitatea de mostenitor, tutore, curator,mandatar, in original si copie;
 • dovada ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces, original si copie;
 • act medical emis sau vizat de medical expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care l-a facut inapt si data ivirii acesteia, in cazul copilului inapt in varsta de peste 18 ani, original;
 • adeverinta care sa certifice ca, la data decesului, membrul de familie cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani urma o forma de invatamant organizata potrivit legii, original.
      Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de:
 • institutia care gestioneaza bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul decesului somerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
 • casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. I, II şi IV şi alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia.
      Ajutorul de deces se achita de un singur platitor de drepturi de asigurari sociale, acesta avand obligatia ca dupa efectuarea platii sa inscrie pe versoul certificatului de deces original mentiunea "ACHITAT", data, semnatura si stampila.

      Indemnizații prevăzute de legi speciale:
 • Indemnizatiile si sporurile cuvenite veteranilor si vaduvelor de razboi - Legea nr. 49/1991, Legea nr. 44/1994;
 • Indemnizatia cuvenita fostilor detinuti politici - Decret-lege nr. 118/1990;
 • Indemnizatia cuvenita persoanelor persecutate din motive etnice - Legea nr. 189/2000;
 • Indemnizatia cuvenita persoanelor care au efectuat stagiul militar in detasamente de munca - Legea nr. 309/2002.