CNPP CNPP

 Home

> Informatii utile
   > Pilonul II (pensii private obligatorii)
   > Plata pensiilor in strainatate
> Software
> Comunicate de presă
> Link-uri
> Program C.J.P. Arad
> Formulare
> Sitemap
> Informatii de interes public
> Declaratii de avere
> Somatii CJP Arad

 
Nr.  52427/19.11.2018

ANUNŢ
PENTRU  EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici si a H.G nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ARAD, organizează la sediul sau din Arad str. Voluntarilor nr. 2, examen de promovare in grad profesional:

 Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

Examenul consta in:

 • selectarea dosarelor de înscriere –  12.12.2018;
 • proba scrisa –   –  19.12.2018, orele 10:00, camera 8 parter;
 • interviul – 21.12.2018, orele 14:00, camera 8 parter.

 
Dosarele de înscriere la examen, se depun la comp. resurse umane, la secretarul comisiei, camera 15 parter, pana la data de 10.12.2018, orele 16:00.

Dosarul de înscriere la examenul de promovare va conţine în mod obligatoriu:

  • copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
  • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
  • formular de înscriere, prevazut in anexa nr. 3.

Bibliografia este prevăzută în anexă care face parte integrantă din prezentul anunţ.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţii, la compartimentul resurse umane, camera 15 parter.
    
DIRECTOR EXECUTIV,
ing. VASIL MIHAELA

Se aprobă,
Director executiv,
ing. Vasil Mihaela

B I B L I O G R A F I E

Pentru funcţionarii publici din cadrul Casei Judeţene de Pensii Arad care vor participa la examenul de promovare în grad profesional superior in perioada  19 - 21 decembrie  2018

1. Constituţia României;
2. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare;
3. H.G. nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare;
4. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor  publici, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea  nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea 53/2003 Codul Muncii, cu modificările si completările ulterioare;
7. Legea nr. 3/2018 a  bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;
8. Legea  nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
                       - capitolele referitoare la conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor, precum si la reglementarile privind functia publica si functionarii publici.
9. H. G. nr. 118/2012, privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Documente: