CNPP CNPP

 Home

> Informatii utile
   > Pilonul II (pensii private obligatorii)
   > Plata pensiilor in strainatate
> Software
> Comunicate de presă
> Link-uri
> Program C.J.P. Arad
> Formulare
> Sitemap
> Informatii de interes public
> Declaratii de avere
> Somatii CJP Arad

 
Nr. 57221/12.12.2018

ANUNŢ PENTRU CONCURS

           - Potrivit dispoziţiilor H.G nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,   CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ARAD, organizează concurs pentru ocuparea a doua funcţii publice de execuţie vacante, 1 functie de inspector clasa I, gradul principal la compartimentul pensii internationale si o functie de expert clasa I, gradul superior la compartimentul accidente de munca si boli profesionale:

           - Condiţiile de participare la concurs pentru postul vacant de inspector principal din cadrul  compartimentului pensii internationale:
            - conditii generale :

  • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta ;
  • vechimea în specialitate ceruta de specificul funcţiei de minim  5 ani(condiţie prevazută la art. 57 alin.5), litera b) din Legea 188/1999 republicata. 
           -  conditii specifice :
  • cunostinta limba engleza – nivel baza;
  • cunostinte operare PC – nivel baza.

           - Condiţiile de participare la concurs pentru postul vacant de expert superior din cadrul  compartimentului  accidente de munca si boli profesionale:
           - conditii generale :

  • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta ;
  • vechimea în specialitate ceruta de specificul funcţiei de minim  7 ani(condiţie prevazută la art. 57 alin.5), litera c) din Legea 188/1999 republicata. 

            -  conditii specifice :

  • cunostinta limba engleza – nivel baza;
  • cunostinte operare PC – nivel baza.

           - Probele stabilite pentru concurs sunt:

   a) Depunerea dosarelor de concurs la secretariatul comisiei  in perioada 14.12.2018 -  03.01.2019.
   b) Proba suplimentara   - 16.01.2019 incepand cu ora 10:00 la sediul C.J.P. Arad
   c) Proba scrisa – 22.01.2019 ora 10:00 la sediul C.J.P. Arad
   d) Interviul –  28.01.2019 ora 10:00 la sediul C.J.P. Arad

           - Probele de concurs se vor sustine la sediul Casei Judetene de Pensii Arad, str. Voluntarilor, nr. 2A, proba suplimentara este proba eliminatorie, numai candidatii care vor fi declarati admisi in urma sustinerii probei suplimentare vor sustine proba scrisa.
Candidaţii care vor obţine  minim 50 de puncte la proba scrisa în urma corectării lucrărilor de către comisia de concurs, vor susţine proba de  interviu.

           - Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Casei Judeţene  de Pensii Arad, str. Voluntarilor, nr. 2A, camera 15 parter, in perioada prevazuta mai sus, persoana de contact: Ciucifara Adina, consilier superior comp. resurse umane.         

           - Acte necesare la dosar:

   a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
   b) curriculum vitae, modelul comun european;
   c) copia actului de identitate;
   d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
   e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
   f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
   g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
   h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
   i) cazierul judiciar;
   j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia;
   k) dosar plic.

           - Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

           - Bibliografia este prevăzută în anexă care face parte integrantă din prezentul anunţ.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţii, la compartimentul resurse umane sau la telefonul 0257- 281320.    

DIRECTOR EXECUTIV,
dr. ing. MIHAELA VASIL

Aprob,
Director executiv,
dr. ing. Vasil Mihaela

B I B L I O G R A F I E

Pentru ocuparea  funcţiei  publice de execuţie  vacante
de inspector clasa I,  gradul principal,
la Compartimentul pensii internaţionale

1. Constituţia României, republicata;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
3. Legea  nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare;
5. H.G. nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare;
6. Regulamentul CE nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala;
7. Regulamentul CE nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 sept. 2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentul CE nr. 883/2004  privind coordonarea sistemelor de securitate sociala;
8. H. G. nr. 118/2012, privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Concepte nivel baza ale tehnologiei informaţiei (conform programei analitice pentru proba suplimentară de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT – nivel baza, disponibilă pe pagina web a ANFP, secţiunea Concursuri / Subiecte concursuri).

Aprob,
Director executiv,
dr. ing. Vasil Mihaela

B I B L I O G R A F I E

Pentru ocuparea  funcţiei  publice de execuţie  vacante
de expert clasa I,  gradul superior,
la Compartimentul accidente de munca si boli profesionale

1. Constituţia României, republicata;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
3. Legea  nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare;
5. H.G. nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare;
6. Legea nr. 346 din 5 iunie 2002 privind asigurarea pentru accidente de munca şi boli profesionale, cu modificările si completările ulterioare;
7. Ordinul  nr. 450 din 6 iunie 2006 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare;
8. H. G. nr. 118/2012, privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice, cu modificările şi completările ulterioare;    

Concepte nivel baza ale tehnologiei informaţiei (conform programei analitice pentru proba suplimentară de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT – nivel baza, disponibilă pe pagina web a ANFP, secţiunea Concursuri / Subiecte concursuri).

Documente: