CNPP CNPP

 Home

> Informatii utile
   > Pilonul II (pensii private obligatorii)
   > Plata pensiilor in strainatate
> Software
> Comunicate de presă
> Link-uri
> Program C.J.P. Arad
> Formulare
> Sitemap
> Informatii de interes public
> Declaratii de avere
> Somatii CJP Arad

 
Nr. 50790/08.11.2018

ANUNŢ PENTRU CONCURS

        Potrivit dispoziţiilor H.G nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,   CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ARAD, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

Serviciul platii prestatii
– 2 POSTURI - PERIOADA NEDETERMINATĂ
                  Condiţiile specifice de participare la concurs sunt:

                -  funcţia publică de execuţie –  inspector, clasa I, gradul superior,
                - studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor economice sau juridice;
                -  vechimea în specialitate ceruta de specificul funcţiei– de minim 7 ani.

        Concursul se va organiza în data de 13.12.2018, orele 10.00 proba scrisa, la sediul Casei Judeţene de Pensii Arad, str. Voluntarilor, nr. 2 A.

        Concursul consta într-o proba scrisa, iar  candidaţii care vor obţine  minim 50 de puncte la proba scrisa în urma corectării lucrărilor de către comisia de concurs, vor susţine proba de  interviu care va avea loc în data 17.12.2018 orele 14.00 la adresa de mai sus.

        Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Casei Judeţene  de Pensii Arad, str. Voluntarilor, nr. 2A, camera 15 parter, in perioada 12.11.2018 – 03.12.2018, persoana de contact: Ciucifara Adina, consilier superior comp. resurse umane.         

        Acte necesare la dosar:
    a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
            b) curriculum vitae, modelul comun european;
            c) copia actului de identitate;
            d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
            e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
            f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
            g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
            h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
            i) cazierul judiciar;
            j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia;
            k) dosar plic.
        Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
        Bibliografia este prevăzută în anexă care face parte integrantă din prezentul anunţ.
        Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţii, la compartimentul resurse umane sau la telefonul 0257- 281320.    

DIRECTOR EXECUTIV,
dr. ing. MIHAELA VASIL

                                                                                                            Aprob,
                                                                                                       Director executiv,
                                                                                                             dr. ing. Vasil Mihaela

 

B I B L I O G R A F I E

Pentru ocuparea  funcţiilor  publice de execuţie  vacante
de inspector clasa I,  gradul superior,
la Serviciul plaţi prestaţii

1. Constituţia României, republicata;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
3. Legea  nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare;
5. H.G. nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare;
6. Legea nr. 53/24.01.2003, - Codul Muncii, cu modificările si completările ulterioare;
7. Legea  nr. 3 din 3 ianuarie 2018 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;
8. H. G. nr. 118/2012, privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Documente: