CNPP CNPP

 Home

> Informatii utile
   > Pilonul II (pensii private obligatorii)
   > Plata pensiilor in strainatate
> Software
> Comunicate de presă
> Link-uri
> Program C.J.P. Arad
> Formulare
> Sitemap
> Informatii de interes public
> Declaratii de avere
> Somatii CJP Arad

 
Nr. 2004/22.08.2019

ANUNŢ PENTRU CONCURS

Potrivit dispoziţiilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ si H.G nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ARAD, organizează concurs pentru ocuparea a doua funcţii publice de execuţie vacante,

1 funcție de inspector clasa I, gradul superior la compartimentul comunicare si relatii publice;
1 funcție de inspector clasa I, gradul principal la compartimentul pensii internationale.

      I. Condiţiile de participare la concurs pentru ocuparea postului vacant de inspector clasa I, gradul superior din cadrul compartimentului comunicare si relatii publice:

Conditii generale:
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.465 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Conditii specifice:
- condiţia minimă de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare, minim 7 ani, conform art. 468 al. (1) lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor juridice sau economice.

II. Condiţiile de participare la concurs pentru ocuparea postului vacant de inspector clasa I, gradul principal  din cadrul  compartimentului pensii internationale:
Conditii generale:
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.465 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Conditii specifice:
- condiţia minimă de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare, minim 5 ani, conform art. 468 al. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor juridice sau economice

Probele stabilite pentru concurs sunt:
a) Depunerea dosarelor de concurs la secretariatul comisiei in perioada 23.08.2019 - 11.09.2019.
b) Proba scrisa (redactarea unei lucrari) 24.09.2019 ora 10:00 la sediul C.J.P. Arad
d) Interviul 26.09.2019 ora 14:00 la sediul C.J.P. Arad

Probele de concurs se vor sustine la sediul Casei Judetene de Pensii Arad, str. Voluntarilor, nr. 2A.
Candidaţii care vor obţine minim 50 de puncte la proba scrisa în urma corectării lucrărilor de către comisia de concurs, vor susţine proba de interviu.

Depunerea dosarelor de concurs se face la sediul Casei Judetene de Pensii din Arad, str. Voluntarilor, nr. 2 A,  cam. 115 parter, la secretariatul comisiei.

Persoana de contact doamna Ciucifara Adina, consilier superior in cadrul comp. Resurse umanme, telefon 0257/281320, int. 115, fax 0257/214061, e-mail: adina.ciucifara@cnpp.ro

Acte necesare la dosar, cf. art. 49 din H.G. nr. 611/2008:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
i) cazierul judiciar;
j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia;
k) dosar plic.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibliografia si atributiile din fisa postului sunt prevăzute în anexă care face parte integrantă din prezentul anunţ.

DIRECTOR EXECUTIV,
dr. ing. MIHAELA VASILB I B L I O G R A F I E

Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante
de inspector clasa I, gradul superior, la
Compartimentul comunicare si relatii publice

1. Constituţia României, republicata;
2. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ: partea a VI (Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice) – TITLUL I si II, partea a VII a – a Xa;
3. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare;
4. H.G. nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare;
5. Legea  nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 53/24.01.2003, - Codul Muncii, cu modificările si completările ulterioare;
7. H. G. nr. 118/2012, privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice, cu modificările şi completările ulterioare.


B I B L I O G R A F I E

Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante
de inspector clasa I, gradul principal, la
Compartimentul pensii internaţionale

1. Constituţia României, republicata;
2. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ: partea a VI (Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice) – TITLUL  I si II, partea a VII a – a Xa;
3. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare;
4. H.G. nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare;
5. Regulamentul CE nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala;
6. Regulamentul CE nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 sept. 2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentul CE nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala;
7. H. G. nr. 118/2012, privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Documente: