CNPP CNPP

 Home

> Informatii utile
   > Pilonul II (pensii private obligatorii)
   > Plata pensiilor in strainatate
> Software
> Comunicate de presă
> Link-uri
> Program C.J.P. Arad
> Formulare
> Sitemap
> Informatii de interes public
> Declaratii de avere
> Somatii CJP Arad

 
Nr. 23802/29.04.2021

ANUNŢ PENTRU CONCURS

Potrivit dispoziţiilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ si H.G nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ARAD, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante, de inspector clasa I, gradul profesional superior in cadrul Serviciului stabiliri si verificari prestatii – Directia stabiliri si plati prestatii. Durata normala a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/saptamana.

I. Condiţiile de participare la concurs pentru ocuparea postului vacant de inspector clasa I, gradul  profesional superior din cadrul  Serviciului stabiliri si verificari prestatii:
Conditii generale:
-   candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.465 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;
Conditii specifice:
    -   condiţia minimă de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare, minim 7 ani, conform art. 468 al. (1) lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
    -    studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor juridice sau economice.

Probele stabilite pentru concurs sunt:
a) Depunerea dosarelor de concurs in perioada 29.04.2021 -  18.05.2021.
b) Proba scrisa (redactarea unei lucrari)  – 03.06.2021, ora 10 la sediul C.J.P. Arad
d) Interviul –  07.06.2021 ora  14 la sediul C.J.P. Arad

Probele de concurs se vor sustine la sediul Casei Judetene de Pensii Arad, str. Voluntarilor, nr. 2A.
Candidaţii care vor obţine  minim 50 de puncte la proba scrisa în urma corectării lucrărilor de către comisia de concurs, vor susţine proba de  interviu.

Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul Casei Judetene de Pensii din Arad, str. Voluntarilor, nr. 2 A,  cam. 15 parter, la secretarul comisiei, in perioada 29.04.2021 - 18.05.2021, de luni pana joi intre orele 8:00 – 16:00 si vineri intre orele 8:00-13:00

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008:

a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) cazierul judiciar;
j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specific;
k) dosar plic.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Casei Judetene de Pensii din Arad str. Voluntarilor, nr. 2 A, cam. 15 parter, tel; 0257/281320, int. 115, fax 0257/214061, e-mail: adina.ciucifara@cnpp.ro, persoana de contact Ciucifara Adina, consilier superior in cadrul comp. Resurse umane, precum si pe pagina de internet a institutiei https://www.cjpensiiarad.ro la rubrica anunturi.

Bibliografia si atributiile din fisa postului sunt prevăzute în anexă care face parte integrantă din prezentul anunţ.

DIRECTOR EXECUTIV,

Aprob,
Director executiv,

B I B L I O G R A F I E

Pentru ocuparea  funcţiei  publice de execuţie  vacante
de inspector clasa I,  gradul profesional superior,
la Serviciul stabiliri si verificari prestatii


1. Constituţia României, republicata;
2. Titlul I si II  ale părții a VI- a din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
3. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
4. Legea  nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse si de tratament între femei şi bărbaţi, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
5. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare;
6. H.G. nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare;
7. Legea  nr. 16 din 8 martie 2021 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021;
8. H. G. nr. 118/2012, privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Tematica:
1. Constituţia României, republicata;
2. Titlul I si II  ale părții a VI- a din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
3. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse si de tratament între femei şi bărbaţi, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
5. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare;
6. H.G. nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare;
7. Legea  nr. 16 din 8 martie 2021 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021;
8. H. G. nr. 118/2012, privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Documente: