CNPP CNPP

 Prestatii
> Pensii
> Alte drepturi de asigurari...
> Indemnizatii prevazute de...
> Bilete de tratament
> Acte necesare

 


Pensii

> Pensia pentru limita de varsta
> Pensia anticipata
> Pensia anticipata partiala
> Pensia de invaliditate
> Pensia de urmas
> Pensia comunitara

> Varsta standard de pensionare
> Stagiul de cotizare
> Stagiul potential
> Perioade asimilate
> Punctaj lunar / anual / mediu anual
> Plata pensiilor
> Recalcularea pensiilor
> Cumulul pensiei cu salariul


> Pensia anticipata

     Pensia anticipata se cuvine, cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel putin 8 ani mai mare decat stagiul complet de cotizare prevazut de prezenta lege. La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordarii pensiei anticipate nu se iau in considerare perioadele asimilate. Cuantumul pensiei anticipate se stabileste in aceleasi conditii in care se stabileste cel al pensiei pentru limita de varsta. La acordarea pensiei anticipate, reducerea varstei standard de pensionare nu poate fi cumulata cu nicio alta reducere reglementata de prezenta lege sau de alte acte normative. La data indeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta, pensia anticipata se transforma in pensie pentru limita de varsta si se recalculeaza prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de suspendare a platii pensiei anticipate.
     Transformarea pensiei anticipate in pensie pentru limita de varsta, se face din oficiu.

Acte necesare

 • carnetul de munca (original si copie);
 • carnetul de munca pentru membrii CAP (original si copie);
 • carnetul de asigurari sociale pentru agricultori (original si copie);
 • alte acte prevazute de lege privind vechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata;
 • actele de stare civila ale solicitantului: BI/CI, certificat de nastere si de casatorie (original si copie);
 • livretul militar (original si copie);
 • diploma de absolvire a invatamatului universitar (original si copie) si adeverinta din care sa rezulte durata normala, perioada studiilor si faptul ca acestea au fost urmate la zi;
 • dovada echivalarii de catre statul roman a cursurilor desfasurate in cadrul unor institutii de invatamant universitar din strainatate;
 • adeverinta privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca (original);
 • adeverinta privind conditiile de munca deosebite, speciale si/sau alte conditii (original);
 • procura speciala, pentru mandatar (original si copie)*;
 • acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990 si/sau al Legii nr. 341/2004;
 • dovada incetarii calitatii de asigurat in cazul inscrierii la pensie anticipata sau pensie anticipata partiala, pentru persoanele care, la data solicitarii, nu mai au calitatea de asigurat (original);
 • alte acte intocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.

--------------
*Ce este procura specială și ce trebuie să conțină?

Procura specială este un document pe baza căruia, printre altele, o altă persoană poate ridica pensia în numele titularului acelui drept de pensie. Casa Națională de Pensii Publice stabileste ce informații trebuie să conțină procura specială și cât timp este aceasta valabilă.

Ordinul Casei Nationale de Pensii Publice nr. 214/2012 privind procura specială utilizata în sistemul public de pensii publicat în Monitorul Oficial nr. 401, din 15 iunie 2012, reglementează condițiile în care poate fi emisă procura specială. Document este necesar în mai multe situații, printre care: depunerea dosarului de pensie pentru o altă persoană decât titlularul, încasarea pensiei sau ridicarea taloanelor de pensii de către o terță persoană (mandatarul) în numele titularului (mandant). Procura specială trebuie să conțină următoarele elemente:

 • numele, prenumele, cetățenia, data și locul nașterii, alte date personale înscrise în actul de identitate (valabil la data emiterii procurii) al titularului dreptului la pensie, precum și numărul și seria actului menționat;
 • numele, prenumele, cetățenia, data și locul nașterii, alte date personale înscrise în actul de identitate (valabil la data emiterii procurii) al mandatarului, precum și numărul și seria actului mentionat;
 • obiectul mandatului, respectiv depunerea dosarului de pensie, deschiderea contului curent/contului de card, în vederea încasării pensiei, încasarea drepturilor cuvenite curente și restante, semnarea extrasului de cont, ridicarea deciziei de pensie, a carnetului de muncă original, precum și a taloanelor de plata a pensiei, taloanelor speciale de călătorie/legitimației de transport etc.;
 • precizarea că mandatarul are toate obligațiile ce îi revin titularului, inclusiv aceea de a comunica orice schimbare, de natură să conducă la modificarea conditiilor în funcție de care a fost stabilită sau se plătește pensia, intervenită în situația titularului, în termen de 15 zile de la data apariției acesteia, casei teritoriale de pensii, respectiv casei de pensii sectoriale, în evidențele căreia se află.

În cazul în care nu este emis în limba română, documentul trebuie însoțit de o traducere legalizată în limba română. Procura speciala este valabilă o perioada de maximum 18 luni de la data autentificării. Autentificarea documentului se face:

 • de catre misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, în cazul cetățenilor români sau străini stabiliți în străinătate‚ în măsura în care legile și reglementările statului de reședință sau acordurile bilaterale nu se opun;
 • de către notarii publici de pe teritoriul României, atât în cazul cetățenilor români, cât și în cazul cetățenilor străini;
 • de catre notarii publici dintr-o altă țară în condițiile prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare, în cazul cetățenilor români și străini stabiliți în străinătate. În acest caz procura este valabilă numai dacă este însoțită de apostila eliberată de către autoritatea competentă, potrivit legislației naționale a statului din care emană documentul;
 • de către notarii publici dintr-o țară, în condițiile prevăzute în tratatele sau convențiile de asistență juridică bilaterală la care România este parte.