CNPP CNPP

 Home

> Informatii utile
   > Pilonul II (pensii private obligatorii)
   > Plata pensiilor in strainatate
> Software
> Comunicate de presă
> Link-uri
> Program C.J.P. Arad
> Formulare
> Sitemap
> Informatii de interes public
> Declaratii de avere
> Somatii CJP Arad

 


Despre expertiza medicala

ACTIVITATEA CABINETELOR DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ


Serviciile oferite de cabinetele de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă.

 •  Intocmirea dosarelor medicale pentru pensie de invaliditate
 •  Aprobarea prelungirilor certificatelor medicale peste 90 zile.
 •  Consultaţii acordate persoanalor bolnave care solicita Venitul minim garantat.
 •  Revizuirea periodică a pensionarilor de invaliditate.
 •  Consultaţii solicitate de Compartimentul Accidente de Muncă şi Boli Profesionale in      vederea obţinerii deciziei asupra capacităţii de muncă.
 •  Consultaţii solicitate de Medicina Legală.
 •  Rezolvare contestaţii, reclamaţii.
 • Documente necesare asiguraţilor pentru expertiza medicală a capacităţii de muncă.
  a) pentru pensionare

 •  Fişă observaţii în original.
 •  Documentar medical în original.
 •  Extras concediu medical.
 •  Copie B.I.
 •  Toate Biletele de iesire din spital vechi până la data expirării
 •  Dosar cu şină.

 • b) pentru concedii medicale peste 90 de zile.
 •  Formular tipizat pentru prelungirea concediului medical completat de medicul specialist (cel din sectia policlinica).

 • c) concedii medicale peste 180 de zile (aprobate de I.N.E.M.R.C.M.).
 •  Copie fişă observaţii.
 •  Referat medical eliberat de medicul specialist.
 •  Adeverinţă de la serviciu cu numărul de zile de concediu medical pe ultimele 12 luni.

 • d) revizie medicală.
 •  Decizia medicală.
 •  Referat medical eliberat de medicul specialist.
 •  Avize medicale + Bilet de ieşire din spital solicitate la revizia anterioară (probe laborator + EKG) în funcţie de diagnosticul medical.

 • e) pentru venit minim garantat.
 •  Referat medical eliberat de medicul specialist.
 •  Avize medicale + Bilet ieşire din spital atât recente cât şi vechi.
 •  Copie xerox B.I.
 • - * -

  Evaluarea capacității de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face, la cerere, de către medicul specializat în expertiză medicală a capacității de muncă din cadrul CNPP, de către comisiile de expertiză medicomilitară de pe lângă spitalele din sistemul de aparare națională, ordine publică și siguranță națională.

  Pentru evaluarea capacității de muncă, cererea și documentele medicale ale solicitantului se depun la cabinetul de expertiză medicală a capacității de muncă din cadrul casei teritoriale de pensii competente, în funcție de domiciliul solicitantului, sau, după caz, la comisiile de expertiză medicomilitară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională.

  În urma examinării clinice și analizării documentelor medicale, medicul expert al asigurărilor sociale completează raportul de expertiză medicală a capacității de muncă și emite decizia medicală asupra capacității de muncă.

  Institutul Național de expertiză medicală și Recuperarea capacității de muncă, centrele regionale de expertiză medicală a capacității de muncă sau comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de informații pot convoca pentru expertizare pensionarul de invaliditate. Concluziile expertizării sunt obligatorii și definitive.

  Neprezentarea la Institutul National de expertiză medicală și Recuperarea capacității de muncă, la centrele regionale de expertiză medicală a capacității de muncă sau la comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de informații, din motive imputabile pensionarului, atrage suspendarea plății pensiei.

  Pensionarii de invaliditate, sunt obligați să urmeze programele recuperatorii întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale care a emis decizia medicală asupra capacității de muncă, în vederea reintegrării socioprofesionale.

  Neîndeplinirea, din motive imputabile pensionarului, a obligației prevăzute la alin. (1) atrage suspendarea plății pensiei începând cu luna următoare constatării.

  Casele teritoriale de pensii și casele de pensii sectoriale efectuează controlul asupra respectării programelor recuperatorii, pe baza normelor metodologice emise.

  suspendarea plății pensiei încetează cu luna următoare reluării sau, după caz, începerii programelor recuperatorii.

  In situația în care, pentru emiterea deciziei medicale, sunt necesare investigații sau examinări de specialitate suplimentare, medicul expert al asigurărilor sociale propune, după caz, prelungirea duratei concediului pentru incapacitate temporară de muncă, în condițiile legii.

  Decizia medicală se emite în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii și se comunică în termen de 5 zile de la emitere Deciziile medicale asupra capacității de muncă necontestate în termen rămân definitive.

  Contestarea deciziei medicale Decizia medicală asupra capacității de muncă poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile medicale de contestații sau la comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de informații, după caz. Comisiile medicale de contestații funcționează în cadrul centrelor regionale de expertiză medicală a capacității de muncă și Institutului National de expertiză medicală și Recuperare a capacității de muncă. Contestația se soluționează în termen de 45 de zile de la înregistrare. Decizia emisă în soluționarea contestației se comunică în termen de 5 zile de la data soluționarii.

  Documentația necesară a fi prezentată la Cabinetul de expertiză medicală pentru demararea procedurii de încadrare într-un grad de invaliditate, având ca finalitate emiterea deciziei medicale: -cerere tip anexa 10 -actul de identitate; -documente medicale din care să rezulte afecțiunile prezentate și rezultatele investigațiilor necesare pentru susținerea diagnosticului clinic și funcțional (forma clinică și stadiul evolutiv al bolii); -adeverința eliberată de angajator care să ateste numărul de zile de concediu medical, cumulat în ultimele 12/24 de luni, cu menționarea datei ultimei zile de concediu medical; -documentul din care să rezulte cauza invalidității, după caz: o fișa BP2/adeverința de confirmare eliberată de direcția de sănătate publică, în caz de boală profesionala; o FIAM/proces-verbal avizat de inspectoratul teritorial de muncă ce a confirmat caracterul de muncă al accidentului sau adeverința de confirmare a înregistrării accidentului de muncă la inspectoratul teritorial de muncă, în caz de accident de muncă; o documente medicale eliberate de medicii de specialitate care confirmă diagnosticul, în caz de schizofrenie/neoplasm/SIDA; pentru afecțiunea neoplazică se anexează și rezultatul examenului histopatologic; o certificat emis de comisia de expertiza medico-militară, în caz de accident sau boală contractată în timpul ori din cauza îndeplinirii serviciului militar sau a școlilor militare. -documentul care să ateste data ivirii invalidității, după caz.