CNPP CNPP

 Home

> Informatii utile
   > Pilonul II (pensii private obligatorii)
   > Plata pensiilor in strainatate
> Software
> Comunicate de presă
> Link-uri
> Program C.J.P. Arad
> Formulare
> Sitemap
> Informatii de interes public
> Declaratii de avere
> Somatii CJP Arad

 
Nr. 42873/04.10.2019                                  

ANUNŢ
PENTRU  EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

Potrivit dispoziţiilor OUG nr. 57/2019 Privind Codul administrativ si a H.G nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,   CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ARAD, organizează la sediul sau din Arad str. Voluntarilor nr. 2 A, examen de promovare in grad profesional:

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  • a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 
  • să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
  • să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

Examenul consta in:

  • selectarea dosarelor de înscriere –  25.10.2019;
  • proba scrisa –   05.11.2019, orele 10:00, camera 15 parter;
  • interviul – 07.11.2019, orele 14:00, camera 15 parter.

Dosarele de înscriere la examen, se depun la comp. resurse umane, la secretarul comisiei, camera 15 parter, in perioada 04.10.2019 – 23.10.2019.

Dosarul de înscriere la examenul de promovare va conţine în mod obligatoriu:

  • copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
  • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
  • formular de înscriere, prevazut in anexa nr. 3.

Bibliografia este prevăzută în anexă care face parte integrantă din prezentul anunţ.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţii, la compartimentul resurse umane, camera 15 parter.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. VASIL MIHAELA

Se aprobă,
Director executiv,
ing. Vasil Mihaela

B I B L I O G R A F I E

Pentru funcţionarii publici din cadrul Casei Judeţene de Pensii Arad care vor participa la examenul de promovare în grad profesional superior  

1. Constituţia României, republicata;
2. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ: partea a VI (Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice) – TITLUL  I si II, partea a VII a – a Xa;
3. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare;
4. H.G. nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare;
5. Legea nr. 53/24.01.2003, - Codul Muncii, cu modificările si completările ulterioare;
6. H. G. nr. 118/2012, privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Documente: