CNPP CNPP

 Home

> Informatii utile
   > Pilonul II (pensii private obligatorii)
   > Plata pensiilor in strainatate
> Software
> Comunicate de presă
> Link-uri
> Program C.J.P. Arad
> Formulare
> Sitemap
> Informatii de interes public
> Declaratii de avere
> Somatii CJP Arad

 
ANUNȚ

Pentru amânarea probei de interviu a concursului de ocupare a postului vacant de Șofer gradul II

In conformitate cu dispoziţiile art. 38 al. (1). lit. a) si al. (2) din H.G. nr. 286/2011 proba de interviu pentru ocuparea postului contractual vacant de şofer gradul II, din cadrul Serviciului financiar contabilitate se va desfăşura in data de 25.03.2019 începând cu ora 10:00 la sediul Casei Judeţene de Pensii Arad.
Afișat azi, 18.03.2019, ora 15:00 la sediul Casei Judetene de Pensii Arad și pe pagina de internet www.cjpensiiarad.ro.

Presedinte comisie concurs: Vasil Mihaela
Secretar comisie de concurs: Ciucifara Adina


Nr. 424/19.02.2019

ANUNŢ DE CONCURS

În conformitate cu prevederile art.1 alin(1) din HG nr.286/2011 pentru aprobarea  Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice Casa Judeţeană de Pensii Arad cu sediul din Arad, str. Voluntarilor,  nr. 2 A, organizează concurs  în data de 13.03.2019  începând cu ora 10:00 - proba scrisă, in data de 18.03.2019  începând cu ora 12:00 - proba practica și in data de 21.03.2019 incepand cu ora 09:00 - interviul pentru ocuparea  unui post  contractual vacant de:

1 post de  - sofer gradul II din cadrul Serviciului Finanaciar contabiliate

Concursul pentru ocuparea postului vacant în regim contractual menționat mai sus, va consta in urmatoarele  etape succesive astfel:

-Selecția dosarelor de înscriere;
-Proba scrisă;
-Proba practică;
-Interviu.

Proba practica consta in testarea abilitatilor si aptitudinilor practice ale candidatilor.
In cadrul interviului se testeaza abilitatile, aptitudinile si motivatia candidatilor.
Sunt declarați admiși candidații care au obținut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte la fiecare probă;
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații admiși la proba precedentă;
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
           Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

-studii generale - învățământ general obligatoriu, conform art. 24 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 (clasele I-X);
-vechime în funcția de șofer minimum 5 ani;
-carnet de conducere categoria B.

Aptitudini si abilități:
-seriozitate, responsabilitate, corectitudine, adaptabilitate;
-comunicare eficientă, operativitate în îndeplinirea sarcinilor;

Dosarele de participare la concurs se depun la sediul institutiei, Compartimentul resurse umane, camera 15 parter,  in termen de 10 zile lucratoare de la data afisării anuntului , respectiv în perioada 20.02.2019 – 05.03.2019, inclusiv și trebuie să conțină:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care  să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Nota: Copiile actelor se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Concursul  nu se va desfăşura în conditiile stabilite mai sus, daca prin reglementari sau dispozitii ale celor in drept se va dispune altfel.
Relatii suplimentare se pot obţine la sediul institutiei – Compartimentul  Resurse umane, parter camera 15 sau la telefon   0257/281320  interior 115, persoana de contact Adina Ciucifara, secretar comisie de concurs.

Bibliografia

1. Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii Publice, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
3. Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice;
4. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare

Documente: