CNPP CNPP

 Home

> Informatii utile
   > Pilonul II (pensii private obligatorii)
   > Plata pensiilor in strainatate
> Software
> Comunicate de presă
> Link-uri
> Program C.J.P. Arad
> Formulare
> Sitemap
> Informatii de interes public
> Declaratii de avere
> Somatii CJP Arad

 
Nr. 49326/13.11.2019

ANUNŢ PENTRU CONCURS

În conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative si  HG nr.286/2011 pentru aprobarea  Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice Casa Judeţeană de Pensii Arad cu sediul din Arad, str. Voluntarilor,  nr. 2 A, organizează concurs  în data de 29.11.2019  începând cu ora 10:00 - proba scrisă și in data de 05.12.2019 incepand cu ora 09:00 - interviul pentru ocuparea  unui post  contractual  temporar vacant de:

   1 post de  -  Asistent medical/asistent social debutant cu studii superioare – compartimentul expertiza medicala – perioada determinata

Concursul pentru ocuparea postului temporar vacant în regim contractual menționat mai sus, va consta in urmatoarele etape succesive:

 • Selecția dosarelor de înscriere;
 • Proba scrisă;
 • Interviu;

In cadrul interviului se testeaza abilitatile, aptitudinile si motivatia candidatilor.
Sunt declarați admiși candidații care au obținut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte la fiecare probă;
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații admiși la proba precedentă;
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
           Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale temporar vacante, sunt:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul asistenta medicala generala/asistenta sociala,

- vechimea în specialitate cerută de specificul funcţiei – fara vechime,

Aptitudini si abilități:

 • seriozitate, responsabilitate, corectitudine, adaptabilitate;
 • comunicare eficientă, operativitate în îndeplinirea sarcinilor;

Dosarele de participare la concurs se depun la sediul institutiei, Compartimentul resurse umane, camera 15 parter,  in termen de 5 zile lucratoare de la data afisării anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei partea a III a si in presa scrisa, respectiv în perioada  14.11.2019 – 20.11.2019, inclusiv și trebuie să conțină:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3.copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care  să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Nota: Copiile actelor se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Concursul  nu se va desfăşura în conditiile stabilite mai sus, daca prin reglementari sau dispozitii ale celor in drept se va dispune altfel.
Relatii suplimentare se pot obţine la sediul institutiei – Compartimentul  Resurse umane, parter camera 15 sau la telefon 0257/281320 interior 115, persoana de contact Adina Ciucifara, secretar comisie de concurs.

DIRECTOR EXECUTIV,
dr. ing. MIHAELA VASIL

Bibliografia

  - Legea nr. 263 din 16.12.2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările  ulterioare.  Secţiunea a 4 a Pensia de invaliditate de la art. 68- 82; Sectiunea a 5 a Pensia de urmas art. 83-93;
  -H.G. nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare.  lit. C Pensia de invaliditate  art. 55-64; lit. D Pensia de urmas art. 65-68; cap. IV Procedura de încadrare în grad de invaliditate, revizuirea medicală şi contestarea deciziei medicale asupra capacităţii de muncă  art. 81 - 106; 
  - Ordonanţa de urgenta nr.158/2005 privind concediile si indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare;
  - Ordinul nr. 125 din 14 martie 2006 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate;
  - H.G. nr. 155 /2011 pentru aprobarea criteriilor şi normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate (Introducere).
  - Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice
  - OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare  art. 368,   art. 538 – 542, art. 549 – 574.

Documente: