CNPP CNPP

 Home

> Informatii utile
   > Pilonul II (pensii private obligatorii)
   > Plata pensiilor in strainatate
> Software
> Comunicate de presă
> Link-uri
> Program C.J.P. Arad
> Formulare
> Sitemap
> Informatii de interes public
> Declaratii de avere
> Somatii CJP Arad

 
NR. 13547/23.02.2022

ANUNŢ PENTRU CONCURS

Potrivit dispoziţiilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ si H.G nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ARAD, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacanta, de inspector clasa I, gradul profesional superior in cadrul Serviciului plati prestatii – Directia stabiliri si plati prestatii. Durata normala a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/saptamana – perioada determinata.

I. Condiţiile de participare la concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de inspector clasa I, gradul  profesional superior din cadrul  Serviciului plati prestatii:

Conditii generale:
-   candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.465 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Conditii specifice:
    -   condiţia minimă de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare, minim 7 ani, conform art. 468 al. (1) lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
    -    studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor juridice sau economice.

                         Probele stabilite pentru concurs sunt:
a) Depunerea dosarelor de concurs in perioada 23.02.2022 -  02.03.2022;
b) Proba scrisa (redactarea unei lucrari)  – 15.03.2022, ora 10:00 la sediul C.J.P. Arad;
c) Interviul –  17.03.2022 ora  14:00 la sediul C.J.P. Arad.

Probele de concurs se vor sustine la sediul Casei Judetene de Pensii Arad, str. Voluntarilor, nr. 2A.
Candidaţii care vor obţine minim 50 de puncte la proba scrisa în urma corectării lucrărilor de către comisia de concurs, vor susţine proba de  interviu.

Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul Casei Judetene de Pensii din Arad, str. Voluntarilor, nr. 2 A,  cam. 15 parter, la secretarul comisiei, in perioada 23.02.2022 -  02.03.2022, de luni pana joi intre orele 08:00 – 16:00 si vineri intre orele 08:00-13:00.

          
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să contina în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h)cazierul judiciar;
j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
k) dosar plic.

           Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Casei Judetene de Pensii din Arad str. Voluntarilor, nr. 2 A, cam. 15 parter, tel; 0257/281320, int. 115, fax 0257/214061, e-mail: adina.ciucifara@cnpp.ro, persoana de contact Ciucifara Adina, consilier superior in cadrul comp. Resurse umane, precum si pe pagina de internet a institutiei https://www.cjpensiiarad.ro la rubrica anunturi.

 

Bibliografia/tematica si atributiile din fisa postului sunt prevăzute în anexă care face parte integrantă din prezentul anunţ.
                     

DIRECTOR EXECUTIV,

                                                                                               
                                                                                                Aprob,
                                                                                        Director executiv,

 

B I B L I O G R A F I E

Pentru ocuparea  funcţiei  publice de execuţie  vacante
de inspector clasa I,  gradul profesional superior, la
Serviciul plati prestatii

 

Bibliografia:
1. Constituţia României, republicata;
2. Titlul I si II  ale părții a VI- a din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
3. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
4. Legea  nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse si de tratament între femei şi bărbaţi, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
5. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare;  
6. H.G. nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare;
7. H. G. nr. 118/2012, privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Tematica:  
1.Prevederi privind Constituţia României;
2.Reglementari privind functia publica si functionarii publici;
3.Reglementari privind respectarea demnitatii umane, protectia drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, prevenirea si combaterea incitarii la ura;
4.Reglementari privind masurile pentru promovarea egalitatii de şanse si de tratament între femei şi bărbaţi, in vederea eliminarii tuturor formelor de discriminare bazate pe sex, in toate sferele vietii publice din Romania;
5.Prevederi privind sistemul unitar al pensiilor publice;
6.Prevederi privind normele de aplicare a legii privind sistemul unitar de pensii publice;
7.Prevederi privind Statutul Casei Naţionale de Pensii Publice.

 

Documente: