CNPP CNPP

 Home
> Informatii utile
> Software
> Comunicate de presă
> Link-uri
> Program C.J.P. ARAD
> Formulare
> Sitemap
> Informatii de interes public
> Declaratii de avere
> Achizitii publice
> Somatii CJP Arad

 


Atributii

Casa Judeteana de Pensii Arad are următoarele atribuții:

 • Asigura evidenta la nivel national a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensii pe baza codului personal de asigurari sociale;
 • Asigura evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale la nivel national, pe baza codului numeric personal;
 • Încheie contracte de asigurare sociala, potrivit legii;
 • Organizeaza activitatea privind stabilirea si plata contributiilor pentru fondurile de pensii administrate privat;
 • Realizeaza colectarea si virarea contributiilor de asigurari sociale si alte tipuri de contributii, potrivit dispozitiilor legale în vigoare;
 • Verifica modul de constituire, virare si încasare a contributiei de asigurari sociale si dispun, dupa caz, masurile prevazute de lege;
 • Urmareste încasarea veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat;
 • Desfasoara activitatea de constatare si recuperare a creantelor bugetare, inclusiv prin executarea silita a acestora, potrivit dispozitiilor legale în vigoare;
 • Ia masuri, în conditiile legii, pentru dezvoltarea si administrarea eficienta a patrimoniului sistemului public de pensii, precum si pentru asigurarea integritatii acestuia;
 • Ia masuri, în conditiile legii, pentru protectia fondurilor de asigurari sociale
 • Certifica stagiul de cotizare si punctajul asiguratului, în conditiile legii;
 • Stabileste cuantumul pensiilor si al celorlalte drepturi de asigurari sociale individuale si efectueaza plata acestora, potrivit legii;
 • Stabileste si plateste pensiile de serviciu, indemnizatii lunare si alte drepturi prevazute în legi speciale, finantate de la bugetul de stat, în conditiile legii;
 • Gestioneaza baza de date a pensionarilor sistemului public de pensii si a beneficiarilor de drepturi prevazute de legi speciale;
 • Aurmareste compatibilitatea dintre diferitele tipuri de pensii sau prestatii, precum si dintre acestea si salariu;
 • Emite decizii de recuperare a drepturilor banesti încasate necuvenit si a urmarit recuperarea acestora, în conditiile legii;
 • Îndruma persoanele juridice si fizice carora le revin drepturi si obligatii ce decurg din reglementarile privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;
 • Prezinta propuneri pentru fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si, dupa caz, pentru fundamentarea unor indicatori ai bugetului de stat;
 • Realizeaza activitatea de expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca,
 • Îndruma si controleaza activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca , modul de acordare a concediilor medicale, oportunitatea programelor recuperatorii si respectarea acestora;
 • Distribuie persoanelor îndreptatite, în limita locurilor repartizate, bilete de tratament balnear si  bilete de odihna;
 • Organizeaza si desfasoara activitatea de pregatire si perfectionare profesionala a personalului, prin programe de instruire specifice domeniului de activitate;
 • Rezolva sesizari si reclamatii, potrivit competentelor legale;
 • Asigura comunicarea cu asiguratii, contribuabilii si beneficiarii sistemului public de pensii, inclusiv cei care fac obiectul legilor cu caracter special, cu reprezentantii organizatiilor de pensionari, sindicatelor, patronatelor, cu reprezentantii altor autoritati sau institutii, precum si cu reprezentantii mass-media;
 • Asigura aplicarea prevederile conventiilor internationale de asigurari sociale, la care România este parte, precum si ansamblul reglementarilor comunitare si dezvolta relatii cu organisme similare în domeniul asigurarilor sociale din alte tari, în limita competentelor prevazute de lege;
 • Asigura exportul în strainatate al prestatiilor stabilite potrivit reglementarilor legale în domeniu
 • Asigura reprezentarea în fata instantelor judecatoresti în litigiile în care Casa Judeteana de Pensii este parte ca urmare a aplicarii dispozitiilor Legii nr. 263/2010 sau a altei legi a carei aplicare intra în atributiile sale;
 • Îndeplineste, la nivel teritorial, atributiile prevazute de lege privind sistemul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale;
 • Gestioneaza baza de date privind asiguratii pentru accidente de munca si boli profesionale si asigura caracterul confidential al acesteia;
 • Organizeaza activitatea de securitate, sanatate în munca;
 • Întocmeste si înainteaza catre CNPP, potrivit legislatiei în vigoare, contul de executie al bugetului asigurarilor sociale de stat în profil teritorial, precum si al bugetului de stat pentru indicatorii ce i-au fost repartizati;
 • Asigura introducerea, extinderea, întretinerea si protectia sistemelor automate de calcul si de evidenta.
 • Realizarea atributiilor ce revin caselor teritoriale de pensii, potrivit legii, este supusa controlului Casei Nationale de Pensii Publice.